导航

世说新语拼音版规箴第十原文注音

2022-01-23 12:15:26

shìshuōxīn · guīzhēn
  hànchángwàifànshìshēnxiànqiújiùdōngfāngshuòshuòyuē :“ fēichúnshésuǒzhēngěrwàngzhějiāngshídàndāngshènyán ! huòwàněr 。” zhìshuòshìyīnwèiyuē :“ chīěr ! shíēn ?” suīcáixióngxīnrěnshēnyǒuqíngliànnǎiránmǐnzhīchìmiǎnzuì
  jīngfánghànyuángònglùnyīnwèn :“ yōuzhījūnwáng ? suǒrènrén ?” yuē :“ rènrénzhōng 。” fángyuē :“ zhīzhōngérrènzhī ?” yuē :“ wángguózhījūnxiánchénzhīzhōngérrènzhī ?” fángshǒuyuē :“ jiāngkǒngjīnzhīshìyóuhòuzhīshìjīn 。”
  chényuánfāngzāosàngāitòngmǐnzhīqièjǐnbèiméngshàngguōlínzōngdiàoérjiànzhīwèiyuē :“ qīnghǎinèizhījùncáifāngshìdāngsàngjǐnbèiméngshàng ? kǒngyuē :‘ jǐnshídàoān ?’ !” fènérhòubīnjuébǎisuǒ
  sūnxiūhǎoshèzhìzhìshíchénfǎnqúnchénzhǐjiàn :“ wéixiǎoshèndān ?” xiūyuē :“ suīwéixiǎogěngjièguòrénzhènsuǒhǎozhī 。”
  sūnhàowènchéngxiàngkǎiyuē :“ qīngzōngzàicháoyǒurén ?” yuē :“ èrxiànghóujiāngjūnshírén 。” hàoyuē :“ shèngzāi !” yuē :“ jūnxiánchénzhōngguózhīshèngzixiàojiāzhīshèngjīnzhènghuāngmínwángshìchéngǎnyánshèng !”
  yàndèngyánglìngguǎnzuòguàyún :“ zhīwèizhìsāngōng ?” guàchéngchēngyǐnshēnjièzhīyángyuē :“ lǎoshēngzhīchángtán 。” yànyuē :“ zhīshén ! rénwéinánjiāoshūchéngjīnrénwéinánjīnjūnmiànjìnèrnánzhīdàowèimíngwéixīn ’。 shīyún :‘ zhōngxīncángzhīwàngzhī !’”
  jìntàizhīyǒuchuánhòuzhūmíngchénduōxiànzhíyánchángzàilíngyúntáishàngzuòwèiguànzàishēn怀huáiyīnzuìguìqiánshǒuchuángyuē :“ zuò 。” suīyīnxiàoyuē :“ gōngzuì ?”
  wángguōtàiníngcáizhuōérxìnggāngliǎnyàngànrénshìhuànzhīérnéngjìnshíxiāngrényōuzhōushǐyángjīngxiáyóuhànzhīlóuguōshìdànzhīzhòujiànzhīnǎiyuē :“ fēidànyánqīngyángwèiqīng 。” guōshìxiǎowéizhīsǔn
  wángshàngxuányuǎnchángtānzhuókǒuwèichángyánqiánshìzhīlìngqiánràochuángxíngchénjiànqiánxíngyuē :“ quèā 。”
  wángpíngziniánshíjiànwángguōshìtānlìngshàngdānfènpíngzijiànzhībìngyánguōwèipíngyuē :“ rénlínzhōngxiǎolángzhǔxīnxīnzhǔxiǎoláng !” zhuōjiāngzhàngpíngziráozhēngdetuōchuāngérzǒu
  yuánguòjiāngyóuhǎojiǔwángmàohóngyǒujiùchángliújiànzhīmìngzhuójiǔhāncóngshìsuìduàn
  xièkūnwéizhāngtàishǒucóngjiāngjūnxiàzhìshítoudūnwèikūnyuē :“ wéishèngzhīshì 。” kūnyuē :“ wéirán ? dàn使shǐjīnhòuwángěr !” dūnyòuchēngcháokūndūnyuē :“ jìnzhěmínggōngzhīsuīcúnshèránhǎizhīnèishí怀huáiwèiruònéngcháotiān使shǐqúnchénshìránwànzhīxīnshìnǎizhàngmínwàngcóngzhòng怀huáijìnchōng退tuìfèngzhǔshàngxūnmóukuāngmíngchuíqiānzǎi 。” shírénwéimíngyán
  yuánhuángshítíngwèizhāngkǎizàixiǎoshìzuòménzǎowǎnkāiqúnxiǎohuànzhīzhōusuìzhìzhuādēngwényóubèipànwénkōngchūzhìgāngliánmíngyuē :“ shēnbèizhēngzuòguānguānshì 。” qúnxiǎokòutóuyuē :“ ruòjūnjiànzhì便biànsuǒ 。” wèilìngqiějiànzhāngtíngwèidāngwéizhīzhāngwénhuǐménzhìfāngshānyíngchūjiànzhīyuē :“ jiànguāndànjūnménqíngxiāngwéizhī 。” zhāngkuìxièyuē :“ xiǎorényǒushǐzhīzǎohuǐhuài 。”
  tàiwèiwǎnjiéhǎotánfēisuǒjīngérshènjīnzhīhòucháojìnwángchéngxiàngniánduōhènměijiànxiāngguījièwánggōngzhīměiyǐnzuòyánlínháizhènmìngjiàchéngxiàngchéngxiàngqiàoshàngzuò便biànyán :“ fāngdāngguāibiéyánsuǒjiàn 。” mǎnkǒuzhòngshūliúwánggōngshèyuē :“ hòumiànwèijìnsuǒ怀huáiyuàngōngtán 。” suìchēnbīngjīnérchūyán
  wángchéngxiàngwéiyángzhōuqiǎncóngshìzhīzhíshíwéixiàchuánhuántóngshíjiànzhūcóngshìzòuèrqiānshíguānzhǎngshīzhìyánwángwènyuē :“ qīngsuǒwén ?” yuē :“ mínggōngzuòníng使shǐwǎnglòutūnzhōuyuáncǎitīngfēngwénwéichácházhīzhèng ?” chéngxiàngjiēchēngjiāzhūcóngshìshìquērán
  jùndōngzhēngshěnchōngqǐnglángmàijiāngzhìchìzuǒyòulìngchāngménfànghuǒshìwēizhīwèijùnyuē :“ zhìpíngwèijiǔjiāngyǒuluànruòwéiluànjiēqǐngcóngjiāshǐ 。” jùnsuìzhǐ
  wánbàikōngyǒurénzhīsuǒměijiǔde便biànxièzhùliángzhùjiānzhùyuē :“ dāngjīncáiěrwéizhùshízhīyòngqīngréndòngliáng 。” wánxiàoyuē :“ qīngliángzhēn 。”
  xiǎozàijīngzhōugōngcháohuìwènzhūliáozuǒyuē :“ wéihàngāowèi ?” zuòzhǎngshǐjiāngbīnyuē :“ yuànmínggōngwéihuánwénzhīshìyuànzuòhàngāowèi 。”
  luójūnzhāngwéihuánxuāncóngshìxièzhèn西zuòjiāngxiàwǎngjiǎnxiàozhīluózhìchūwènjùnshì ; jìngjiùxièshùyǐnjiǔérhuánhuángōngwènyǒushì ? jūnzhāngyún :“ shěngōngwèixièshàngrén ?” huángōngyuē :“ rénshìshèngrén 。” jūnzhāngyún :“ yǒushènggōngrénérxíngfēizhěsuǒwèn 。” huángōngér
  wángyòujūnwángjìngrénxuánbìngshànèrrénwánghòuyòujūnwéilùngèngkǒngyánjièzhīyuē :“ míngwángzhōuxuányǒuqíngshìméizhīhòushènzhōngzhīhǎomínsuǒ 。” yòujūnshènkuì
  xièzhōnglángzài寿shòuchūnbàilínbēnzǒuyóuqiútiědèngtàizàijūnqiánhòuchūsǔnzhīyáněryóuyún :“ dāngjīnfán ?”
  wángdōngtíng :“ qīngnǎilùnchéngèsēng !”
  yīnbìngkùnkànrénzhèngjiànbànmiànyīnjīngzhōuxīngjìnyángzhījiǎwǎngbiélíngshǔxiāosuǒhuànyuē :“ bìngdāngchāizhèngyōuhuàněr !”
  yuǎngōngzàishānzhōngsuīlǎojiǎnglùnchuòzhōnghuòyǒuduòzhěyuǎngōngyuē :“ sāngzhīguāngyuǎnzhào ; dànyuàncháoyángzhīhuīshíbìngmíngěr 。” zhíjīngdēngzuòfěngsònglǎngchàngshèngāozhījiēránzēngjìng
  huánnánjùnhǎolièměitiánshòuchēshènshèngliùshízhōngjīngchěngliángchíruòfēishuāngzhēnsuǒzhǐlínghuòxíngchénzhěng ,( shàng鹿xiàjūn ) téngcānzuǒbèishùhuándàogōngxuánzhīshíwéizéicáocānjūngǎnzhíyánchángdàijiàngmiánshéngzhùyāozhōngxuánwènwéi ?” yuē :“ gōnglièhǎorénshìhuìdāngbèishǒunéngkānmáng 。” xuánxiǎochā
  wángwángguóbǎoxiāngwéichún齿chǐbìngshàngxiàquányàowángpíngnǎiwèiyuē :“ wèichuāchuācéngzhīwéiguì ?”
  huánxuánxiètàizháiwéiyíngxièhùnyuē :“ shàozhīrényóuhuìgāntáng ; wénjìngzhīgèngbǎozhīzhái 。” xuáncánérzhǐ
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号