导航

世说新语拼音版栖逸第十八原文注音

2022-01-23 12:58:37

shìshuōxīn ·
  ruǎnbīngxiàowénshùbǎiménshānzhōngyǒuzhēnrénqiáozhěxiángòngchuánshuōruǎnwǎngguānjiànrényōngyándēnglǐngjiùzhīxiāngduìshānglüèzhōngshàngchénhuángnóngxuánzhīdàoxiàkǎosāndàishèngzhīměiwènzhīrányīngyǒuwéizhījiàoshéndǎozhīshùguānzhīyóuqiánníngzhǔzhuǎnyīnduìzhīchángxiàoliángjiǔnǎixiàoyuē :“ gèngzuò 。” xiàojìn退tuìháibànlǐngwénshàng ( kǒuqiú ) rányǒushēngshùchuīlínchuánxiǎngkànnǎixiàngrénxiào
  kāngyóujùnshānzhōngdàoshìsūndēngsuìzhīyóukānglíndēngyuē :“ jūncáigāobǎoshēnzhīdào 。”
  shāngōngjiāngxuǎncáokāng ; kāngshūgàojué
  xīnshìmàocéngqīngzhēnyǒuyuǎncāoérshǎoléibìngkěnhūnhuànzàilínhǎizhùxiōngshìzhōngxiàyǒugāomíngwángchéngxiàngzhāozhīwéiyuànxīndejiānmìngxiàoyuē :“ màohóngnǎijuéjiǎrén !”
  piàogāoqíngshìérpiàoquànzhīlìngshìyuē :“ zhīmíngjiǎnpiào ?”
  ruǎnguāngzàidōngshānxiāoránshìchángnèi怀huáiyǒurénwènwángyòujūnyòujūnyuē :“ jūnjìnjīngchǒngsuīzhīchénmíngguò ?”
  kǒngchēshǎoyǒujiādùnniánshíshǐyīngāndōngmìngwèishìhuànshíchángqǐnchuīzhēnhuìchēngkǒnglángyóusànmíngshānbǎixìngwèiyǒudàoshùwéishēngmiàojīnyóuyǒukǒnglángmiào
  nányángliúlínzhīgāoshànshǐchuányǐnyángshíjiānlínjiāngjīngzhōushǐhuánchōngjiāngjìnzhīzhēngwéizhǎngshǐqiǎnrénchuánwǎngyíngzèngkuàngshènhòulínzhīwénmìng便biànshēngzhōushòusuǒxiǎngyuándàoqióngzhìshàngmíngjìnjiànchōngyīnchényòngxiāoránér退tuìyángniánshíyǒuchángcūnréngòngzhíkuìcūnrénzhīshènhòuwèixiāngsuǒān
  nányángzháidàoyuānnánzhōunánshǎoxiāngyǒugòngyǐnxúnyángtàiwèishuōzhōudāngshìzhīzhōusuìshìzháibǐngzhìhòuzhōuzháizhái
  mèngwànniánshàochāngyángxīnxiànwànniányóuhuànyǒushèngmíngdāngshìshǎowèichángchūjīngrénshìjiànzhīnǎiqiǎnxìnbàoshàoyúnxiōngbìng ”。 lángbèizhìshíxiánjiànzhīzhějiēzhòngyīnxiāngwèiyuē :“ shǎowànnián 。”
  kāngsēngyuānzàizhāngguōshùshíjīngshèpángliánlǐngdàichángchuānfānglínlièxuāntíngqīngliútángnǎixiányánjiǎngxīnwèigōngzhūrénduōwǎngkànzhīguānyùnyòngfēngliúzhuǎnjiājiāchǔzhīrányǒushēngmíngnǎixīnghòukānsuìchū
  dàiāndàocāodōngshānérxiōngjiànshìèzhīgōngxiètàiyuē :“ qīngxiōngzhìtàishū ?” dàiyuē :“ xiàguānkānyōu ’, jiāgǎi ’。”
  xuányǐnzàiyǒngxīngnányōuxuézhōngměizhìfāngzhūhóuzhīhuòwèiyuē :“ chángwénshānréněrěr !” yuē :“ kuāngfěibāodāngqīngtiānxiàzhībǎoěr !”
  fànxuānwèichánggōngménhánkāngtóngzàisuìyòujùnfàn便biànchēhòuxià
  chāoměiwéngāoshàngyǐn退tuìzhězhéwéibànbǎiwànbìngwéizàozàishànwéidàigōngzháishènjīngzhěngdàishǐwǎngjiùsuǒqīnshūyuē :“ jìnzhìshànguānshè 。” wéiyuēbànbǎiwànyǐnshìchāguǒ
  yuànhǎoyóushānshuǐér便biàndēngzhìshírényún :“ fēiyǒushèngqíngshíyǒushèngzhī 。”
  shàngshūxièshìshànchángchēng :“ xièqìngshíjiànsuījuérénlèixīnchùdōujìn 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号