导航

世说新语拼音版排调第二十五原文注音

2022-08-15 23:00:56

shìshuōxīn·páidiào
 zhūjǐnwéizhōuqiǎnbiéjiàdàotáiyún:“xiǎoérzhītánqīng。”liánwǎngxiāngjiànhòuzhāngzuòzhōngxiāngbiéjiàhuàn:“duōduōlángjūn。”yīncháozhīyuē:“zhōuluànduōduōzhīyǒu?”yuē:“jūnmíngchénxiánwèiwénluàn。”yuē:“tángyáozàishàngxiōngzàixià。”yuē:“fēiwéixiōngyǒudānzhū。”shìzuòxiào
 jìnwénèrchéngòngchēguòhuànzhōnghuìtóngzàishǐchēwěichūyuǎnzhìyīncháozhīyuē:“rénxíngchíchí?wàngqīngyáoyáozhì。”huìyuē:“jiǎoránshítóngqún?”wènhuì:“gāoyáorén?”yuē:“shàngyáoshùnxiàdǎizhōukǒngshízhīshì。”
 zhōngwéihuángménlángyǒujǐngzàijǐngwángzuòyànyǐnshíchénqúnzixuánzhōuyuánxiàtóngzàizuògòngcháojǐngwángyuē:“gāoyáorén?”duìyuē:“zhīshì。”wèixuányuánxiàyuē:“jūnzhōuérqúnérdǎng。”
 ruǎnshānliúzàizhúlínhānyǐnwángrónghòuwǎngbīngyuē:“láibàirén!”wángxiàoyuē:“qīngbèibài?”
 jìnwènsūnhào:“wénnánrénhǎozuòěrnéngwéi?”hàozhèngyǐnjiǔyīnshāngquànéryányuē:“wéilínjīnwéichénshàngbēijiǔlìng寿shòuwànchūn。”huǐzhī
 sūnzijīngniánshàoshíyǐnwángzidāngzhěnshíshùliú”,yuēshùshízhěnliú”。wángyuē:“liúzhěnshíshù?”sūnyuē:“suǒzhěnliúěr;suǒshùshí齿chǐ。”
 tóuqínyún:“céngtàiyuánwēnyóngyǐngchuānxúnfànyángzhānghuáshìqīngliúyángzōuzhànnánzhèngshùzizhěhuòjiǎnchīgōngshānghuòwānglòuyánhuòyānduō姿tàihuòhuānhuāshǎozhìhuòkǒuhánjiāohuòtóujīnchǔéryóuwéncǎiguānxiángpānlóngfèngbìngdēngtiān。”
 wánghúnzhōngshìgòngzuòjiàncóngtíngguòhúnxīnránwèiyuē:“shēngérwèirén。”xiàoyuē:“ruò使shǐxīndepèicānjūnshēngérchì!”
 xúnmíngshìlóngèrrénwèixiāngshíhuìzhāngmàoxiānzuòzhānglìnggòngbìngyǒucáizuòchángshǒuyuē:“yúnxiánshìlóng。”xúnyuē:“xiàxúnmíng。”yuē:“kāiqīngyúnbáizhìzhāngěrgōngěrshǐ?”xúnyuē:“běnwèiyúnlóngkuíkuídìngshìshān鹿shòuruòqiángshìchí。”zhāngnǎizhǎngxiào
 tàiwèiwángchéngxiàngwánggōngshílàoháisuìbìngmíngwángjiānyún:“zuóshílàoxiǎoguòtōngwěidùnmínsuīrénwéicāngguǐ。”
 yuánhuángshēngqúnchényīnhóngqiáoxièyuē:“huángdàntiāntóngqìngchénxūnyānérwěibānhòulài。”zhōngzōngxiàoyuē:“shì使shǐqīngyǒuxūn?”
 zhūlìngwángchéngxiànggòngzhēngxìngxiānhòuwángyuē:“yánwángéryúnwáng?”lìngyuē:“yányánníngshèng?”
 liúzhēnchángshǐjiànwángchéngxiàngshíshèngshǔzhīyuèchéngxiàngyùndànyuē:“nǎihōng?”liúchūrénwèn:“jiànwánggōngyún?”liúyuē:“wèijiànwéiwénzuòěr!”
 wánggōngcháoshìgòngyǐnjiǔliúwǎnwèirényuē:“wǎnshūkōngwèizhībǎo?”yuē:“wǎnyīngyīngchéngwéiqīngchèsuǒwéibǎoěr!”
 xièyòuwèizhōuhóuyuē:“qīnglèishèshùyuǎnwàngzhīééqīngtiān;jiùérshìzhīgēnqúnsuǒtuōxiàhùnér!”yuē:“zhītiáoqīngtiānwéigāo;qúnluànxiàwéizhuó;hùnzhīhuìqīngzhīsuǒbǎochēng?”
 wángchángyòu便biànlìngchéngxiāngàishènměigòngwéichéngxiàngxíngchángànzhǐtīngchéngxiàngxiàoyuē:“deěr?xiāngyǒuguā。”
 míngwènzhōurén:“zhēnchángrén?”yuē:“shìqiānjīnjiè。”wánggōngxiàoyánrényuē:“juǎnjiǎoyǒupánzhīhǎo。”
 wángchéngxiàngzhěnzhōurénzhǐyuē:“qīngzhōngsuǒyǒu?”yuē:“zhōngkōngdòngránróngqīngbèishùbǎirén。”
 gānbǎoxiàngliúzhēnchángsōushénliúyuē:“qīngwèiguǐzhīdǒng。”
 wénwǎngxiānzàizhàngzhōngmiánzhì便biànjìngjiùchuángjiǎozhěngòngérhuàngòngxíngnǎimìngzuǒyòuzhěnshàngxīnshàngsuǒzhùxiàoyuē:“qīngnǎiyǒuxínglái?”
 kāngsēngyuānshēnérgāowángchéngxiàngměidiàozhīsēngyuānyuē:“zhěmiànzhīshānzhěmiànzhīyuānshāngāolíngyuānshēnqīng。”
 dàowǎngguānbàishènqínruǎnkuàngzhīyuē:“qīngzhìzhòuyǒngmàizhōng。”yuē:“qīngjīnjiàntuī?”ruǎnyuē:“shùqiānjùnshàngnéng;qīngnǎizuò!”
 zhēng西zhēngchéngxíngzhǐzhènxiāngyángyīnzhāngshūsòngzhéjiǎodiàozhīshūyuē:“suǒzhìsuīshìbàiyóuéryòngzhī。”
 huánchéngxuělièxiānguòwángliúzhūrénzhēnchángjiànzhuāngshùdānwèn:“lǎozéichízuò?”huányuē:“ruòwèiqīngbèizuòtán?”
 chǔwènsūnshèng:“qīngguóshǐdāngchéng?”sūnyún:“jiǔyīngjìngzàigōngxiázhìjīn。”chǔyuē:“rénshùérzuò’,zàicánshìzhōng?”
 xiègōngzàidōngshāncháomìngjiàngérdònghòuchūwéihuánxuānjiāngxīntíngcháoshìxiánchūzhānsònggāolíngshíwéizhōngchéngwǎngxiāngxiānshíduōshǎoyǐnjiǔyīnzuìyuē:“qīngwéicháozhǐgāodōngshānzhūrénměixiāngyán:‘ānshíkěnchūjiāngcāngshēng?’jīncāngshēngjiāngqīng?”xièxiàoér
 chūxièānzàidōngshānshíxiōngyǒuguìzhějiāménqīngdòngrénliúrénwèiānyuē:“zhàngdāng?”xiènǎizhuōyuē:“dànkǒngmiǎněr!”
 zhīdàolínyīnrénjiùshēngōngmǎiyìnshānshēngōngyuē:“wèiwéncháoyóumǎishānéryǐn。”
 wángliúměizhòngcàigōngèrrénchángcàiliángjiǔnǎiwèncàiyuē:“gōngyán?”yuē:“shēn。”wángliúxiāngérxiàoyuē:“gōngchù?”yuē:“jūnbèi!”
 zhāngxīngniánsuìkuī齿chǐxiānzhīchángzhīyuē:“jūnkǒuzhōngwéikāigǒudòu?”zhāngyìngshēngyuē:“zhèng使shǐjūnbèicóngzhōngchū!”
 hǎolóngyuèchūzhōngyǎngrénwèn?yuē:“shàishū。”
 xiègōngshǐyǒudōngshānzhīzhìhòuyánmìngzhēnshìhuòshǐjiùhuángōngshírényǒuxiǎnghuángōngyàocǎozhōngyǒuyuǎnzhì”。gōngwènxiè:“yàoyòumíngxiǎocǎo’,éryǒuèrchēng?”xièwèishíhǎolóngzàizuòyìngshēngyuē:“shènjiěchùwéiyuǎnzhìchūwéixiǎocǎo。”xièshènyǒukuìhuángōngxièérxiàoyuē:“hǎocānjūnguònǎièyǒuhuì。”
 yuánsūnjiānzhíxíngjiànzhuāngzàiwàishàngyòuéryǒushénshìzhīyuē:“sūnānguózài?”yuē:“zhìgōngjiā。”xiàoyuē:“zhūsūnshèngyǒuér!”yòuyuē:“wèiruòzhūzhī。”háirényuē:“shèngzhònghuànmíng。”
 fànxuánpíngzàijiǎnwénzuòtányǐnwángzhǎngshǐyuē:“qīngzhù。”wángyuē:“fēishānsuǒnéngzhù!”
 hǎolóngwéihuángōngnánmáncānjūnsānyuèsānhuìzuòshīnéngzhějiǔsānshēnglóngchūnéngshòuyǐnlǎn便biànzuòyún:“yuèqīngchí。”huánwèn:“shì?”yuē:“mánmíngwéi。”huángōngyuē:“zuòshīzuòmán?”lóngyuē:“qiāntóugōngshǐdemáncānjūnzuòmán?”
 yuányángchángliúhuīhuīzàinèimiánwèiyuányīnzuòshīdiàozhīyuē:“jiǎozhěncànwényīnjǐnqīnlànchángyán。”liúshàngjìnmíngzhǔjiànshīpíngyuē:“yuányángzhīkuáng!”
 yīnhóngyuǎnsūnxīnggōngshīyún:“liáofàng。”liúzhēnchángxiàozhuōwènyuē:“jūnyúnfàng?”yīnyuē:“()fàngqiānglíng?”
 huángōngfèihǎi西jiǎnwénshìzhōngxiègōngjiànhuángōngbàihuánjīngxiàoyuē:“ānshíqīngshìzhìěr?”xièyuē:“wèiyǒujūnbàiqiánchénhòu!”
 zhòngxiègōngshūdào:“wángjìngrénwénniánshào怀huáiwèndǐngzhīhuángōngshuāiwèihòushēngwèi?”
 zhāngcāngshìzhāngpíngzhīchángpíngyuē:“。”píngwèijiěsuǒcāngyuē:“yǒujiāér。”píngshíniánshùsuìliǎnshǒuyuē:“āwēngzi?”
 záo齿chǐsūnxīnggōngwèixiāngshítóngzàihuángōngzuòhuánsūncānjūngòng。”sūnyún:“‘chǔněrmánjīng’,gǎnbāngwéichóu?”yún:“‘báoxiǎnyǔn’,zhìtàiyuán。”
 huánbàoshìwángdānyángwàishēngxíngjiùhuánshènhuìzhīxuānyún:“héngxiāngshíěr!héngshìxíngshíshìshén。”huánshuō
 wángyóuxièwànlíngōngxiānzàizuòzhānzhǔshèngāowángyuē:“ruòlíngōngbìngquánshénqíngdāngshèng?”xièyuē:“chún齿chǐxiāngpiānwángguānshénmíng?”língōngshènèyuē:“chǐzhījīnwěijūnèrxián。”
 kōngbàiběiwánghuángménménbàiyún:“yìngbiànjiànglüèfēisuǒcháng。”zhòuyǒngzhīcāngwèijiābīnyuē:“gōngjīnbàiyóuyánshūxùnshēnróng!”jiābīnyuē:“shìchén寿shòuzuòzhūpíngrénjiāhóusuǒyán?”
 wángyóuxiègōngxièyuē:“yúnyánshī?”yóuchéngwènyuē:“ángángruòqiānzhīfànfànruòshuǐzhōngzhī。”
 wángwénfànróngwéijiǎnwénsuǒyàofànniánérwèixiǎowángniánxiǎoérwèijiāngqiángèngxiāngtuīzàiqiánjiǔwángsuìzàifànhòuwángyīnwèiyuē:“zhīyángzhīkāngzàiqián。”fànyuē:“táozhītàizhīshāzàihòu。”
 liúzūnshǎowéiyīnzhōngjūnsuǒzhīchēngzhīgōnggōngshènxīnrán便biànwéizuǒjiànzuòzhīshàngliúěrshūchēngxiǎoshīwàngsuìmíngzhīwéiyánggōng”。yángshūziyǒushànchángxiàngchēngzhīshì使shǐláitóngméngérkěnchēngzhī
 wèichángyǒuliàngércáixuéfēisuǒjīngchūhuàndāngchūcúncháozhīyuē:“qīngyuēsānzhāngtánzhěwénzhěxíngshānglüèzuì。”wèiránérxiào
 jiābīnshūyuándàodàiāndàoxièshìyún:“héngrènzhīfēngdāngyǒusuǒhóngěr。”yuánhéngzhī
 fànjiābīnshūyuē:“jìngráozòngduōrùn。”yuē:“rùnfēizhēnzhě?”fànxìngjīnjiǎduōfáncháozhī
 èrfèngdàoèrfèngjiēcái贿huìxièzhōnglángyún:“èrchǎndàoèrnìng。”
 wángwénzài西zhōulínshījiǎnghánsūnzhūrénbìngzàizuòlíngōngměixiǎosūnxīnggōngyuē:“shījīnzhùzàijīngzhōngchùguà。”
 fànróngjiànchāoqíngdànzhīyuē:“cháochuímíngláoshénxíngzhī?”wèihánkāngyuē:“使shǐyóurènjiē?”
 jiǎnwénzài殿diànshàngxíngyòujūnsūnxīnggōngzàihòuyòujūnzhǐjiǎnwénsūnyuē:“dànmíng!”jiǎnwényuē:“tiānxiàyǒu齿chǐér。”hòuwángguāngzuòkuàixièchēchūāzhīwángxiàoshūchéngzàizuòxièyánshìyīnshìxiàoyuē:“wángchéng齿chǐdùn。”wángyuē:“dùnyàn。”
 xièèxiàyuèchángyǎngxiègōngqīngchénláixiázhuóxiǎnchūwàifāngnièwènxùngōngyuē:“wèiqiánérhòugōng。”
 chángkāngzuòyīnjīngzhōuzuǒqǐngjiàháidōngěrshígěifānqiúzhīnǎidezhìzhǒngzāofēngbàizuòjiānyīnyún:“míngzhǒngzhēnzhǒngérchūxíngrénānwěnfānyàng。”
 lǎngchūguòjiāngwánghǎoshìwènzhōngguórénfēngsuǒshēngzhōnglǎnghuànzhīwènguìjiànlǎngyún:“jǐnhòuyǒushízhōngzhěnǎizhìshíwàn;wéiwènzhězhǐshùqiāněr。”
 dōngguǎnshìbǎnxièjǐngzhòngtàishíbīnmǎnzhōngchūjiāoyánzhíyǎngshìyún:“wángnǎi西róng。”
 chángkāngdàngānzhèxiānshíwěiwènsuǒyún:“jiànzhìjiājìng。”
 xiàoshǔwángxúnqiú婿yuē:“wángdūnhuánwēnlěizhīliúqiěxiǎohǎorénjiāshìfēisuǒzhèngzhēnchángjìngzuìjiā。”xúnxièhùnhòuyuánshānsōngxièhūnwángyuē:“qīngjìnjìnluán。”
 huánnánjùnyīnjīngzhōuyīngòngzuòlekǎizhīyuē:“huǒshāopíngyuánliáo。”huányuē:“báichánguānshùliúzhào。”yīnyuē:“tóushēnyuānfàngfēiniǎo。”zuòwēihuányuē:“máotóujiàntóuchuī。”yīnyuē:“bǎisuìlǎowēngpānzhī。”yuē:“jǐngshàngluyīngér。”yīnyǒucānjūnzàizuòyún:“mángrénxiābànlínshēnchí。”yīnyuē:“duōduōrén!”zhòngkānmiǎo
 huánxuánchūshèyǒuliúcānjūnzhōucānjūnpéngchuíchéngwéishǎoliúwèizhōuyuē:“qīngdāngqīng。”zhōuyuē:“zhìshòuqīng!”liúyuē:“qínzhīguìshàngmiǎnérkuàngqīng?”zhōushūhuánluányuēliúcānjūntíngshūzhōucānjūnqiěqínxuéwèn。”
 huánnánjùndàoyàojiǎnglǎowángshìzhōngwéizhǔ簿zàizuòhuányuē:“wángzhǔ簿míng。”wángwèiqiěxiàohuányuē:“wángdàonéngzuòjiāérxiào。”
 广guǎngxínghéngsuōtóuhuánnánjùnshǐxiàchēhuányuē:“tiānshènqínglǎngcānjūncónglòuzhōnglái。”
 huánxuánqīnghuánzàijīngxiàyǒuhǎotáoxuánliánjiùqiúzhīsuìjiāzhěxuányīnzhòngwénshūwéichīxiàoyuē:“zhīxiūmíngshèngòngshǐ;ěrxián。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号