导航

世说新语拼音版俭啬第二十九原文注音

2022-01-23 12:23:42

shìshuōxīn · jiǎn
   qiáoxìngzhìjiǎnjiāyǒuhǎowángqiúzhīguòshùshíwángyīnshàngzhíjiāngshàoniánnéngshízhīzhěchíyuánbǎogòngdànzhīsòngchēzhīgōngwènyuē :“ jūn ?” wéixiàoér
   wángróngjiǎnlìncóngzihūndānhòugèngzhī
   wángróngguìqiězháitónggāotiánshuǐduìzhīshǔluòxiàshūyāngzhǎngměirénzhúxiàsànchóusuàn
   wángróngyǒuhǎomàizhīkǒngréndezhǒnghéngzuān
   wángróngshìpéiwěidàiqiánshùwànguīróngshuōhuánqiánnǎishìrán
   wèijiāngzhōuzàixúnyángyǒuzhījiùréntóuzhīdōuliàowéixiǎngwángliúxíngjīnréndexiǎng便biànmìngjiàhóngfànwénzhīyuē :“ jiājiùnǎi使shǐcǎo 。”
   wángchéngxiàngjiǎnjiézhàngxiàgānguǒyíngsànshèchūnlànbàibáizhīgōnglìngshěyuē :“ shènlìnglángzhī 。”
   jùnzhīluàntàiwèinánbēnjiàntáogōngtáogōngxiāngshǎngzhòngtáoxìngjiǎnlìnshídànxièyīnliúbáitáowèn :“ yòngwéi ?” yún :“ zhòng 。” shìtànfēiwéifēngliújiānyǒuzhìshí
   gōngliǎnyǒuqiánshùqiānwànjiābīnshèntóngchángcháodànwènxùnjiāzuòyīnshísuìcáihuòshìgōngyuē :“ zhèngdàngdeqiáněr !” nǎikāilìngrènyònggōngshǐzhèngwèisǔnshùbǎiwànjiābīnsuìqīnyǒuzhōuxuánlüèjìngōngwénzhījīngguàinéng
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号