导航

世说新语拼音版政事第三原文注音

2022-01-23 11:27:09

shìshuōxīn · zhèngshì
  chénzhònggōngwéitàiqiūzhǎngshíyǒuzhàchēngbìngqiújiǎshìjuéshōuzhīlìngshāyānzhǔ簿qǐngkǎozhòngjiānzhònggōngyuē :“ jūnzhōngbìngxiàozhōngxiàozuìkǎoqiúzhòngjiānguò ?”
  chénzhònggōngwéitàiqiūzhǎngyǒujiézéishācáizhǔzhǔzhězhīwèizhìsuǒdàowénmínyǒuzàicǎozizhěhuíchēwǎngzhìzhīzhǔ簿yuē :“ zéixiānàntǎo 。” zhònggōngyuē :“ dàoshācáizhǔròuxiāngcán ?”
  chényuánfāngniánshíshíhòuyuángōngyuángōngwènyuē :“ xiánjiājūnzàitàiqiūyuǎnjìnchēngzhīsuǒxíng ?” yuánfāngyuē :“ lǎozàitàiqiūqiángzhěsuízhīruòzhězhīrénsuǒānjiǔérjìng 。” yuángōngyuē :“ wǎngzhěchángwéilìngzhèngxíngshìzhīqīngjiājūn ? qīng ?” yuánfāngyuē :“ zhōugōngkǒngshìérchūzhōuxuándòngjìngwànzhōugōngshīkǒngkǒngshīzhōugōng 。”
  tàizuòjùnchūchūménzhōngzhūqiángqīngzhīnǎiményún :“ kuàinéng 。” wénchūxíngzhìménfǎnsuǒzhīyuē :“ shāér !” shìzhìzhūtúnjiǎnxiàozhū使shǐguānbīngcángwángshìyánshàngzuìzhěshènzhòngkàngshíwéijiānglíngxiàqǐngsūnhàoránhòudeshì
  shāngōngzhòngcháowàngniánshíyóuzhīguǎnshírènguìshèngniánshàoruòpéiwángzhībìnggòngyányǒngyǒushǔzhùyuē :“ dōngyǒuniúqiáoyāngpéikǎiqiūwángniǎoxiū 。” huòyúnpānzuòzhī
  jiǎchōngchūdìnglìngyánggòngtàizhèngchōngchōngyuē :“ gāoyáoyánmíngzhīzhǐfēiànnuòsuǒtàn 。” yángyuē :“ shànglìngxiǎojiāhóngrùn 。” chōngnǎixià
  shānqiánhòuxuǎndàizhōubiànbǎiguānshīcáifánsuǒjiēyánwéiyòngliàngshìzhàosuǒyònggōngzhēngzhīcóngliàngxúnwéi贿huìbài
  kāngbèizhūhòushāngōngkāngshàowéishūchéngshàogōngchūchùgōngyuē :“ wèijūnzhījiǔ ! tiānshíyóuyǒuxiāoérkuàngrén ?”
  wángānwéidōnghǎijùnxiǎodàochízhōnggāngtuīzhīwángyuē :“ wénwángzhīyòuzhònggòngzhīchí !”
  wángānzuòdōnghǎijùnfànrénláiwángwèn :“ chùlái ?” yún :“ cóngshījiāshòushūhuánjuéwǎn 。” wángyuē :“ biānnìngyuèwēimíngkǒngfēizhìzhīběn 。” 使shǐsònglìngguījiā
  chéngzàishítourènràngzàiqiánshìzhōngzhōngyòuwèijiāngjūnliúchāoyuē :“ huánshìzhōng !” ràngfèngzhàosuìzhǎnchāoshìpíngzhīhòutáogōngràngyǒujiùyòuzhīliǔérzhězhìjiāzhūgōngquánzhīruòquánwèitáoquánràngshìbìngyòuzhīshìzòuyuē :“ ràngshìshāshìzhōngzhěyòu !” zhūgōngshàozhǔwéibìngzhǎnèrrén
  wángchéngxiàngbàiyángzhōubīnshùbǎirénbìngjiāzhānjiērénrényǒushuōwéiyǒulínhǎixìngrénshùrénwéiwèiqiàgōngyīn便biànháidàoguòrènbiānyún :“ jūnchūlínhǎi便biànrén 。” rènshuōyīnguòrénqiántánzhǐyún :“ lánlán 。” qúntòngxiàozuòbìnghuān
  tàiwèiwángchéngxiàngshìguòhòuzhéfānwánggōngguàihòuwènyuē :“ gōngchángmínduǎnlínshízhīsuǒyánhòujuéěr 。”
  chéngxiàngchángxiàyuèzhìshítoukàngōnggōngzhèngliàoshìchéngxiàngyún :“ shǔxiǎojiǎnzhī 。” gōngyuē :“ gōngzhīshìtiānxiàwèiwéiyǔn 。”
  chéngxiàngniánlüèshěngshìzhèngfēngnuòzhītànyuē :“ rényánkuìkuìhòuréndāngkuìkuì 。”
  táogōngxìngjiǎnqínshìzuòjīngzhōushíchìchuánguānxièxiànduōshǎoxiánjiěhòuzhènghuìzhíxuěshǐqíngtīngshìqiánchúxuěhòuyóu湿shīshìyòngxièzhīdōusuǒfángguānyòngzhújiēlìnghòutóuzhīshānhòuhuánxuānshǔzhuāngchuánzuòdīngyòuyúnchángsuǒzàizhúgāoyǒuguānzhǎngliángēnzhīréngdāngnǎichāoliǎngjiēyòngzhī
  piàozuòkuàicúnjiǎnzuòjùnzhǔ簿jiànláosǔnbáiduàncháng使shǐjiārénjiéliàngtōngzhězuòbáishìchéngjiàncúncúnshíwèishàngzuǒzhèngjiǎngòngshíyún :“ báishìshènhǎodàishízuòjiào 。” shíjìngbáishìhòuyún :“ ruòméntíngzhǎngguōlínzōngzhědāngsuǒbáichùrén ?” jiǎnshìzhǐ
  wángliúlíngōnggòngkànpiàopiàokànwénshūzhīwángwèiyuē :“ jīnlíngōngláixiāngkànwàngqīngbǎichángyìngduìxuányánfāngtóukàn ?” yuē :“ kànqīngděngdecún ?” zhūrénwéijiā
  huángōngzàijīngzhōuquánbèijiānghànchǐwēixínglìngshǐshòuzhàngzhèngcóngzhūshàngguòhuánshìniánshàocóngwàiláiyún :“ xiàngcóngxiàguòjiànlìngshǐshòuzhàngshàngshāoyúngēnxià 。” zhùhuángōngyún :“ yóuhuànzhòng 。”
  jiǎnwénwéixiàngshìdòngjīngniánránhòudeguòhuángōngshènhuànchíchángjiāquànmiǎntàizōngyuē :“ wàn !”
  shānxiádōngyángwángzhǎngshǐjiùjiǎnwénsuǒdōngyángyún :“ chéngjièměngzhèngjìngzhìzhì 。”
  yīnhàoshǐzuòyángzhōuliúyǐnxíngxiǎowǎn便biàn使shǐzuǒyòurénwèn ? yuē :“ shǐyángǎnxíng 。”
  xiègōngshíbīngwángduōjìncuànnántángxiàzhūfǎngzhōnghuòqiúshísōusuǒxiègōngyún :“ ruòróngzhìbèiwéijīng ?”
  wángwéilángchángzuòxuǎncǎolíndāngzòuwángsēngláiliáochūshìzhīsēng便biàngǎisuǒxuǎnzhějìnbànwángshènwéijiāgèngxiězòu
  wángdōngtíngzhāngguànjūnshànwángzuòjùnrénwènxiǎolìngyuē :“ dōngtíngzuòjùnfēngzhèng ?” yuē :“ zhīzhìhuàwéizhāngqínghǎolóngěr 。”
  yīnzhòngkāndāngzhījīngzhōuwángdōngtíngwènyuē :“ quánwéichēngrénhàiwéimíngfāngjīnzǎihuáxiàchùshāzhīzhíběncāojiāngguāi ?” yīnyuē :“ gāoyáozàoxíngzhīzhìwèixián ; kǒngqiūkòuzhīrènwèiwéirén 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号