导航

世说新语拼音版尤悔第三十三原文注音

2022-01-23 11:21:00

shìshuōxīn · yóuhuǐ
  wèiwénrènchéngwángxiāozhuàngyīnzàibiàntàihòugòngwéibìngdànzǎowénzhìzhūzǎozhōngxuǎnshízhěérjìnwángsuìjìnzhīzhòngtàihòusuǒshuǐjiùzhīchìzuǒyòuhuǐpíngguàntàihòuxiǎnjǐngsuìhàidōngētàihòuyuē :“ shārènchéngshādōngē 。”
  wánghúnhòulángxiéyánshìwángshíwéizhōushǐjiāobàiwángjiāngbàiguānzhěxiányuē :“ wánghóuzhōujiāngxīnzhōumínkǒngyóubài 。” wángnǎizhǐbàichéngkǒngfēi ; wèizhībàiwèiwéiyánqièyánshìchǐzhīménguìzhōnggǎn
  píngyuánqiáobàiwèizhìsuǒchánbèizhūlínxíngtànyuē :“ wénhuátíng !”
  liúkūnshànnéngzhāoyánérzhuōsuīyǒushùqiānrénguītóutáosànérsuǒsuǒjiàn
  wángpíngzishǐxiàchéngxiàngjiāngjūn :“ 使shǐqiāngréndōngxíng 。” píngzimiànqiāng
  wángjiāngjūnshìchéngxiàngxiōngquèxièzhōuhóushēnyōuzhūwángshǐshènyǒuyōuchéngxiàngzhōuhóuyuē :“ bǎikǒuwěiqīng !” zhōuzhíguòyīngxiāngcúnjiùshìzhōushuōyǐnjiǔchūzhūwángzàiménzhōuyuē :“ jīnniánshāzhūzéidāngjīnyìndòuzhǒuhòu 。” jiāngjūnzhìshítouwènchéngxiàngyuē :“ zhōuhóuwéisāngōng ?” chéngxiàngyòuwèn :“ wéishàngshūlìng ?” yòuyīngyīnyún :“ wéidāngshāzhīěr !” rándǎizhōuhóubèihàichéngxiànghòuzhīzhōuhóujiùtànyuē :“ shāzhōuhóuzhōuhóuyóuéryōumíngzhōngrén !”
  wángdǎowēnqiáojiànmíngwènwēnqiánshìsuǒdetiānxiàzhīyóuwēnwèiqǐngwángyuē :“ wēnqiáoniánshàowèiānchénwéixiàchénzhī 。” wángnǎixuānwángchuàngzhīshǐzhūmíngchǒngshùtóngwénwángzhīgāoguìxiānggōngshìmíngwénzhīmiànzhùchuángyuē :“ ruògōngyánzuòāncháng !”
  wángjiāngjūnzhòngzuòzhōngyuē :“ zhūzhōuyóuláiwèiyǒuzuòsāngōngzhě 。” yǒurényuē :“ wéizhōuhóulǐngtóuér 。” jiāngjūnyuē :“ zhōuluòxiàxiāngmiàndùnjìnzhíshìfēnyúnsuìzhì !” yīnwèiliú
  wēngōngchūshòuliúkōng使shǐquànjìncuīshìzhùzhīqiáojuéérchóngguìxiāngpǐnyóuguòměijuéjiēzhào
  gōngzhōunánnánzhíměizhōucóngnánménzhōucónghòuménchūchángwǎngyǎnzhìzhōuxiāngduìzhōngcóngzhōusuǒshízhōuchūshūshíqiángfànhuān ; bìngshìyuēxiāngtuīyǐntóngzuǒshìzhīrènshìzhìjiāngjūnèrqiānshíérchènzhōngxiāokǎirányuē :“ zhàngnǎiwéiyuánguīsuǒmài !” tànsuìbèiér
  ruǎnkuàngfèngjìngxìnshènzhìérniánwèiruòguànbèiérshìpiānsuǒàizhòngwéizhīqǐngsānbǎozhòuxièwèizhìchéngyǒugǎnzhědāngméngyòuérérsuìshìjiéhènshìshì宿mìngdōuchú
  huánxuānduìjiǎnwénshèndefèihǎi西hòushēnnǎizhuànshùbǎichénfèizhījiànjiǎnwénjiǎnwén便biànxiàshùshíhángxuānjīnkuìyán
  huángōngyuē :“ zuòjiāngwèiwénjǐngsuǒxiào !” érzuòyuē :“ néngliúfānghòushìchòuwànzǎi ?”
  xiètàidōngchuánxíngxiǎorényǐnchuánhuòchíhuòhuòtínghuòdàiyòufàngchuáncónghéngzhuàngrénchùàngōngchūqiǎnrénwèigōngchángchēncéngsòngxiōngzhēng西zànghuánshǐxiǎorénjiēzuìchǔfèngōngnǎichēzhōngshǒuchēzhùzhuàngrénshēngshènshuǐxìngshěnróuàibēnfāngzhīrénqíngzhīàizhīdebǎocuì
  jiǎnwénjiàntiándàoshíwènshìcǎo ? zuǒyòushìdàojiǎnwénhuánsānchūyún :“ níngyǒulàiérshíběn ?”
  huánchēzàishàngmíngtiánlièdōngxìnzhìchuánhuáishàngjiézuǒyòuyún :“ qúnxièniánshàozéi 。” yīnbìnghōngtánzhěwéixiánràngyángzhījīng
  huángōngchūbàoyīnjīngzhōucéngjiǎnglúnzhìguìshìrénzhīsuǒdàozhīchù ”。 xuánshènè
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号