导航

世说新语拼音版纰漏第三十四原文注音

2022-01-23 12:23:11

shìshuōxīn · lòu
   wángdūnchūshàngzhǔjiànxiāngshènggānzǎoběnsāiwángwèishàngxiàguǒshísuìzhìjìnhuánqíngjīnzǎopánchéngshuǐliúwǎnchéngzǎodòuyīndàozhùshuǐzhōngéryǐnzhīwèishìgānfànqúnyǎnkǒuérxiàozhī
   yuánhuángchūjiànkōngyánshíshìwèn :“ sūnhàoshāojiétóushìshéi ?” kōngwèiyányuánhuángyuē :“ shìshào 。” kōngliúyuē :“ chénzāodàochuāngtòngshēnyǎngmíngzhào 。” yuánhuángkuìcánsānchū
   càijiāngjiànpéngyuē :“ xièyǒujiāèráo 。” lìngpēngzhīshíxiàwěidùnfāngzhīfēixièhòuxiàngxièrénshuōshìxièyuē :“ qīngěrshúwéiquànxué 。”
   rènchángniánshàoshíshènyǒulìngmíngbēngxuǎnbǎièrshíwǎnlángshízhīxiùyànchángzàizhōngwángānfēngxuǎn婿cóngwǎnlángsōushèngzhěqiěrénrènyóuzàizhōngtóngshǎoshíshénmíngàishírénwèichángyǐnghǎoguòjiāng便biànshīzhìwángchéngxiàngqǐngxiānshíxiángòngzhìshítouyíngzhīyóuzuòchóuxiāngdàijiàn便biànjuéyǒuzuòjìngxiàyǐn便biànwènrényún :“ wéichá ? wéimíng ?” juéyǒunǎishēnmíngyún :“ xiàngwènyǐnwéiwèilěngěr 。” chángxíngcóngguānxiàliúbēiāiwángchéngxiàngwénzhīyuē :“ shìyǒuqíngchī 。”
   xièchángshàngxūnshǔéryóuzhīwèishìwénréndàochīrényǒuzuòzhě ”。 xiàozhīshídàofēiguòtàilezhīzhīyīnyánéryuē :“ shìrénbàngzhōnglángyángòngzuò 。” éràoyuèzhāichūtàituōyǐnzhīguòxiāngkāiwèijiào
   yīnzhòngkānbìngwénchuángxiàdòngwèishìniúdǒuxiàozhīshìyīngōngwènzhòngkānyǒuyīnbìng ?” zhòngkānliúéryuē :“ chénjìn退tuìwéi 。”
   xiàowéixiàoshìzhōngcóngróngwènyuē :“ qīngzàiménxiàchūwényǒusuǒxiàn 。” jiāchūnjìnhǎiwèiwàngduìyuē :“ tiānshíshàngnuǎn ,( shàngzhìxià ) xiā ( qiāng ) wèizhìxúndāngyǒusuǒshàngxiàn 。” zhǎngxiào
   wángsànghòucháolùnhuòyúnguóbǎoyīngzuòjīngzhōu ”。 guóbǎozhǔ簿hánbáishìyún :“ jīngzhōushìxíng 。” guóbǎoérkāihuàngānghuàshìsuīzuòjīngzhōuérshèntiánxiǎoqiǎncānwèndōushìhuànzhǔ簿shùzhīyuē :“ qīngrénshì ?”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号