导航

世说新语拼音版方正第五原文注音

2022-01-23 12:25:58

shìshuōxīn · fāngzhèng
  chéntàiqiūyǒuxíngzhōngguòzhōngzhìtàiqiūshěhòunǎizhìyuánfāngshíniánsuìménwàiwènyuánfāng :“ zūnjūnzài ?” yuē :“ dàijūnjiǔzhì 。” yǒurén便biànyuē :“ fēirénzāi ! rénxíngxiāngwěiér 。” yuánfāngyuē :“ jūnjiājūnzhōngzhōngzhìshìxìn ; duìzishì 。” yǒuréncánxiàchēyǐnzhīyuánfāngmén
  nányángzōngshìlínwèitóngshíérshènbáowéirénzhījiāowèizuòkōngzǒngcháozhèngcóngróngwènzōngyuē :“ jiāowèi ?” yuē :“ sōngbǎizhīzhìyóucún 。” shìlínzhǐjiànshūwèipèiwénxiōngměizàoménjiēbàichuángxiàjiàn
  wèiwénshòushànchénqúnyǒuróngwènyuē :“ zhènyīngtiānshòumìngqīng ?” qúnyuē :“ chénhuàxīnyīngxiāncháojīnsuīxīnshènghuàyóuxíng 。”
  guōhuáizuòguānzhōngshèndemínqíngyǒuzhànyōnghuáitàiwèiwánglíngzhīmèizuòlíngshìdāngbìngzhū使shǐzhězhēngshèshènhuái使shǐjièzhuāngdāngzhōuwénbǎixìngquànhuáibīnghuáizhìqiǎnbǎixìngháozhuīzhěshùwànrénhángshùshíhuáinǎimìngzuǒyòuzhuīrénhuánshìwénbēnchíxùnshēnshǒuzhīzhìhuáixuānshūyuē :“ āiliànniànwángruòyǔnhuái 。” xuānnǎibiǎoyuánhuái
  zhūliàngzhīwèibīnguānzhōngzhèndòngwèimíngshēnjìnxuānwángzhànnǎiqiǎnxīnwéijūnxuānwángliàngduìwèiérchénliàngshèyòujuéwànfāngxuānwángguǒ忿fènjiāngyīngzhīzhòngbīngliàngqiǎnjiàndiéchānzhīháiyuē :“ yǒulǎoránzhànghuángyuèdāngjūnménjūnchū 。” liàngyuē :“ xīnzuǒzhì 。”
  xiàhóuxuánbèizhìshízhōngwéitíngwèizhōnghuìxiānxuánxiāngzhīyīn便biànxiázhīxuányuē :“ suīxíngzhīrénwèigǎnwénmìng !” kǎolüèchūyánlínxíngdōngshìyán
  xiàhóutàichū广guǎnglíngchénběnshànběnxuánzàiběnqiányànyǐnběnqiānxínghuánjìngzhìtángtàichūyīnyuē :“ tóngér 。”
  gāoguìxiānggōnghōngnèiwàixuānhuāwénwángwènshìzhōngchéntàiyuē :“ jìngzhī ?” tàiyún :“ wéishājiǎchōngxiètiānxià 。” wénwángyuē :“ xià ?” duìyuē :“ dànjiànshàngwèijiànxià 。”
  qiáowéisuǒqīnzhòngqiáoyuē :“ dōnggōngqǐnggèngchéngjìnqīngshìwǎngkàn 。” háiwèn ?” yún :“ huángtàishèngzhìchū 。”
  zhūliànghòujìnchúzhàojìnshìyǒuchóuchángbèiluòshuǐérzuòyǒujiùjiànzhīéryóunǎiqǐngzhūfēiliàngláijiùtàifēijiānxiāngjiànjiǔhānyuē :“ qīngzhúzhīhǎo ?” liàngyuē :“ chénnéngtūntànshēnjīnshèngyán 。” yīnbǎixíngshìcánhuǐérchū
  qiáoyuē :“ xiāntòngwángziránhòujuézhī 。” qiáoyuē :“ jùnshuǎngkǒng 。” suìzhàozizhīyīnyuē :“ zhīkuì ?” yuē :“‘ chǐdòuzhīyáochángwéixiàchǐzhī ! rénnénglìngshūqīnchénnéng使shǐqīnshūkuìxià 。”
  zhījīngzhōudùnqiáocháoshìshǎojiànhǎoháoxiáwèisuǒyángmíngshìxióngjùnkānzuòérchángláiwèn :“ yángyòuwèizài ?” yuē :“ xiàngláizuòér 。” chángyuē :“ xiàménxiàpán 。” wǎngxiàménguǒyuèchángbàonèichēgòngzàiguīzuòchū
  bàizhènnánjiāngjūncháoshìzhìjiēzàiliánzuòshíyǒupéishūyángzhìshūhòuzhìyuē :“ yuánkǎinǎiliánzuò !” zuò便biànqǐngpéizhuīzhīyángshùzhùérhái
  jìnshíxúnwéizhōngshūjiānqiáowéilìngshìjiānlìngyóuláigòngchēqiáoxìngzhèngchángchǎnhòugōngchēláiqiáo便biàndēngzhèngxiàngqiánzuòróngfānggèngchēránhòuděijiānlìnggěichēshǐ
  shāngōngérzhùduǎnqiàchēzhōngjiànzhīshāngōnggǎnwènérérkěnxíngshílùnnǎiyúnshèngshāngōng
  xiàngxióngwéinèizhǔ簿yǒugōngshìxióngértàishǒuliúhuáihéngsuìzhàngqiǎnzhīxiónghòuwéihuángménlángliúwéishìzhōngchūjiāoyánwénzhīchìxióngjūnchénzhīhǎoxióngliúzàibàiyuē :“ xiàngshòuzhàoérláiérjūnchénzhījué ?” shìwénshàngnǎiwènxióngyuē :“ lìngqīngjūnchénzhīhǎoyóujué ?” xióngyuē :“ zhījūnjìnrén退tuìrén ; jīnzhījūnjìnrénruòjiāngjiāzhū退tuìrénruòjiāngzhuìzhūyuānchénliúnèiwèiróngshǒuxìngshènānwéijūnchénzhīhǎo ?” cóngzhī
  wángjiǒngwéizhèngshàowéishìzhōngjiǒngshìjiǒngshèzǎihuìzhàodǒngàiděnggònglùnshíděngbáijiǒng :“ shìzhōngshànzhúgōnglìngcāozhī 。” suìsòngyuèshàotuīquèshòujiǒngyuē :“ jīngòngwéihuānqīngquè ?” shàoyuē :“ gōngxiéhuángshìlìngzuòshìshàosuīguānbēizhíbèichángcāozhúgàiguānzhīshìxiānwángwèirénzhījīngāomìnggǎngǒudāngshìguānmiǎnshàozhīxīn 。” děngér退tuì
  zhìzhòngzuòwènshìhéng :“ xùnkàngshìjūn ?” yuē :“ qīngtǐng 。” shìlóngshīchūwèixiōngyuē :“ zhìróngxiāngzhī ?” shìhéngzhèngyuē :“ mínghǎinèinìngyǒuzhī ? guǐzigǎněr !” zhěèryōulièxiègōngdìngzhī
  yángchénxìngshènzhēnlièzhàowánglúnwéixiàngguóchénwéitàizhǎngshǐnǎibǎncānxiàngguójūnshì使shǐzhězhìchénshēnhuòxiábèishìtiěér使shǐzhězhuīzhīchénshànshèshǐzuǒyòu使shǐzhěgǎnjìnsuìdemiǎn
  wángtàiwèizisōngjiāoqīngzhīzhìwángyuē :“ jūnwéiěr 。” yuē :“ qīngjūnqīngqīngyòngqīngyòngqīng 。”
  ruǎnxuānzishèshùyǒurénzhǐzhīxuānyuē :“ shèérwéishùshùshèwáng ; shùérwéishèshùshè 。”
  ruǎnxuānzilùnguǐshényǒuzhěhuòrényǒuguǐxuānziwéiyuē :“ jīnjiànguǐzhěyúnzhùshēngshíruòrényǒuguǐyǒuguǐ ?”
  yuánhuángdēngzuòzhènghòuzhīchǒngshèmíngérjiǎnwénshízhěxiánwèi :“ shèzhǎngshǎofēilúnqiěmíngcōngliàngyīngduànwéichǔ 。” zhōuwángzhūgōngbìngzhēngkěnqièwéidiāoxuánliàngfèngshàozhǔāzhǐyuán便biànshīxíngzhūgōngfèngzhàoshìxiānhuànzhōuhóuchéngxiàngránhòuchūzhàodiāozhōuwángshǐzhìjiētóuqiǎnchuánzhàoè使shǐjiùdōngxiāngzhōuhóuwèiquèlüèxiàjiēchéngxiàngchuánzhàojìngzhìchuángqiányuē :“ shěnxiàjiànchén 。” rányánnǎitàn怀huáizhōnghuángzhǐzhàolièzhìzhīyóuhuángchǔshǐdìngzhōuhóufāngkǎiránkuìtànyuē :“ chángyánshèngmàohóngjīnshǐzhī !”
  wángchéngxiàngchūzàijiāngzuǒjiéyuánrénqǐnghūntàiwèiduìyuē :“ péilóusōngbǎixūnyóutóngwánsuīcáiwèiluànlúnzhīshǐ 。”
  zhūhuīshìtàiwèiliàngérshìzhōushǐyángchénérliàngzibèijùnhàigǎishìjiāngbīnhuīérdèngyōushíxièshàngshūqiúxiǎohūnhuīnǎiyún :“ yángdèngshìshìhūnjiāngjiājiānéngxièpóuérhūn 。” huīwángsuìhūnshìwángyòujūnwǎngxièjiākànxīnyóuyǒuhuīzhīwēiduānxiángróngguāngzhěngwángtànyuē :“ zàiqiǎncáideěrěr !”
  zhōushūzhìzuòjìnlíngtàishǒuzhōuhóuzhòngzhìwǎngbiéshūzhìjiāngbiézhǐzhòngzhìhuìzhīyuē :“ rénnǎirénbiéwéi !” 便biànshězhōuhóuliúyǐnjiǔyánhuàlínbiéliúbèiyuē :“ hǎoài 。”
  zhōurénwéishàngshūzàishěngnèiwēishídiāoxuánliàngwéishàngshūlìngyíngjiùbèiqīnhǎozhīzhìliángjiǔxiǎosǔnmíngdànbàozhòngzhìzhòngzhìlángbèiláishǐdiāoxiàchuángduìzhīshuōrénzuówēizhīzhuàngzhòngzhìshǒuzhīdiāowéiqiándōuwènbìngzhíyún :“ jūnzàizhōngcháochángmíngnìngréndiāoxiéyǒuqíng ?” jìng便biànchū
  wánghánzuòjiāngjùntānzhuólángwángdūnxiōngzhòngzuòchēng :“ jiāxiōngzàijùndìngjiājiāngrénshìxiánchēngzhī !” shíchōngwéidūnzhǔ簿zàizuòzhèngyuē :“ chōngjiāngrénsuǒwén !” dūnránpángrénwéizhīfǎnchōngyànránshénruò
  mèngzhùchángjiǔquànzhōurénrénshòuyīnquànzhùérzhùyuē :“ 便biànzuòdòngliáng 。” zhōuzhīxīnránsuìwéijīn
  míngzài西tánghuìzhūgōngyǐnjiǔwèizuìwèn :“ jīnmíngchéngòngyáoshùn ?” shízhōurénwéishèyīnshēngyuē :“ jīnsuītóngrénzhǔděiděngshèngzhì !” háinèizuòshǒuzhàomǎnhuángzhǐsuìtíngwèilìngshōuyīnshāzhīhòushùzhàochūzhōuqúnchénwǎngshěngzhīzhōuyuē :“ jìnzhīdāngzuìzhì 。”
  wángjiāngjūndāngxiàshíxiánwèiyuáněrrényuē :“ jīnzhǔfēiyáoshùnnéngguò ? qiěrénchénānchēngbīngxiàngcháotíng ? chùzhònglángkànggāngwángpíngzizài ?”
  wángdūnxiàzhùchuánshítouyǒufèimíngbīnyíngzuòdūnzhīcōngmíngxiàofèizhīměiyánxiàozhīzhuàngérjiēyúnwēntàizhēnsuǒshuōwēnchángwéidōnggōnghòuwéishènzhīwēnláidūn便biànfènwēiróngwènwēnyuē :“ huángtàizuòrén ?” wēnyuē :“ xiǎorénjūn 。” dūnshēngbìngwēi使shǐcóngnǎizhòngwènwēn :“ tàichēngjiā ?” wēnyuē :“ gōushēnzhìyuǎngàifēiqiǎnshísuǒránshìqīnchēngwéixiào 。”
  wángjiāngjūnfǎnzhìshítouzhōurénwǎngjiànzhīwèizhōuyuē :“ qīngxiāng ?” duìyuē :“ gōngróngchēfànzhèngxiàguāntiǎnshuàiliùjūnérwángshīzhèngōng 。”
  jùnzhìshítoubǎiliáobēnsànwéishìzhōngzhōngzàihuòwèizhōngyuē :“ jiànérjìnzhīnánér退tuìzhīdàojūnxìngliàngzhíróngkòuchóuyòngsuíshízhīérzuòdài ?” zhōngyuē :“ guóluànnéngkuāngjūnwēinéngérxùndùnqiúmiǎndǒngjiāngzhíjiǎnérjìn !”
  gōnglínzhōnghòushìshēnxiāngwěizhōngyuē :“ dòngzhécuībēngshéizhī ?” yuē :“ jīnzhīshìróngyánqīngdāngzhīxiàoěr !” zhōngyuē :“ xiǎngxiàkuìxúnlíněr 。”
  jùnshíkǒngqúnzàihéngtángwéikuāngshùsuǒwángchéngxiàngbǎocúnshùyīnzhòngzuòlìngshùquànjiǔshìhéngtángzhīhànqúnyuē :“ fēikǒngètóngkuāngrénsuīyángyīnghuàwéijiūzhìshízhěyóuzēngyǎn 。”
  gāoshìpíngwángzhūgōngyòngkǒngtíngwèiwéidānyángluànzhīhòubǎixìngdiāokǒngkǎirányuē :“ línbēngzhūjūnqīnshēngchuángbìngméngjuànshígòngfèngzhàokǒngtǎnshūjiànzàimìngzhīlièyǒujiānnánwēichénwéixiānjīnyóushàngròurènrénkuàijiéěr !” shìérzhūgōngzhǐ
  kǒngchēzhōngchénggòngxíngzàidàoféngkuāngshùbīncóngshènshèngyīnwǎngchēgòngzhōngchéngchūshìzhíyún :“ yīnghuàwéijiūzhòngniǎoyóuèyǎn 。” shù便biànrènzhīchēxiàchēbàoshùyuē :“ kuángqīngwèiyòuzhī !” shǐdequánshǒulǐng
  méichángyǒuhuìtáogōnghòuwéizhāngtàishǒuyǒushìwángchéngxiàngqiǎnshōuzhīkǎnyuē :“ tiānchūnqiūwànzhūhóuchūwánggōngdetáogōngwéifàng ?” nǎiqiǎnrénjiāngkǒuduózhījiàntáogōngbàitáogōngzhǐzhīyuē :“ méizhòngzhēnmíng ?”
  wángchéngxiàngzuòshīshèchuángcàigōngxiānzàizuòshuōérwángliú
  dàojiānèrrénbìngwéiyuánchéngchūbēngshíjūnwèidìngcháowàikòufāngqiángchōngyòunǎikāngkāngdēngzuòhuìqúnchénwèiyuē :“ zhènjīnsuǒchéngwèishéizhī ?” yuē :“ xiàlóngfēishìbīngzhīgōngfēichénzhīshíyòngwēichénzhījīnshèngmíngzhīshì 。” yǒucán
  jiāngshèniánshàowángchéngxiànggòngwángshǒuchángliǎngdàoérdàoshìguānzhījiāngxiàwángyuē :“ jūnxíng ?” jiāngyuē :“ kǒngěr 。” bàngyǒuyuē :“ niánshàonǎiè 。” wángshǒuyuē :“ niánshàofēiwéiwéijiànshèng 。”
  kǒngjūnpíngkōngwéikuàishěngzhīxiāngwènxùnshènzhìwéizhīliúxiàchuángkǒngkǎirányuē :“ zhàngjiāngzhōngwènānguónìngjiāzhīshùnǎizuòérxiāngwèn !” wénhuíxièzhīqǐnghuàyán
  huánliúyǐnhuánwāndàndànliúzhěnwánbèngsuìchuángjiānliúzuòéryuē :“ 使shǐjūnxīnnìngdòuzhànqiúshèng ?” huánshènyǒuhènróng
  hòuláiniánshàoduōyǒudàoshēngōngzhěshēngōngwèiyuē :“ huángwěnniánshàowéipínglùn宿shìchángyuánmíngèrwángèrgōngzhōuxuán 。”
  wángzhōnglángniánshàoshíjiāngbīnwèishèlǐngxuǎnzhīwéishàngshūlángyǒuwángzhěwángyuē :“ guòjiāngláishàngshūlángzhèngyòngèrrénde ?” jiāngwénérzhǐyuē :‘ xuǎncáowéishàngshūlángxìngzuòzhūwángzuǒ ?’” zhīlángguānhánzhīpǐn
  wángshùzhuǎnshàngshūlìngshìxíng便biànbàiwényuē :“ yīngràng 。” lántiányún :“ wèikān ?” wényuē :“ wéikān ! dànràngshìměishìkǒngquè 。” lántiánkǎirányuē :“ yúnkānwéiràng ? rényánshèngdìng 。”
  sūnxīnggōngzuògōnglěiwénduōtuōzhīchéngshìdàoēnjiànkǎiránsònghuánzhīyuē :“ xiānjūnjūnzhì 。”
  wángzhǎngshǐqiúdōngyángjūnyònghòulínzhōngjūnāitànyuē :“ jiāngzhòngmìngyòngzhī 。” zhǎngshǐyuē :“ rényánkuàiwángchīzhēnchī 。”
  liújiǎnzuòhuánxuānbiéjiàhòuwéidōngcáocānjūngāngzhíjiànshūchángtīngjiǎndōuyánxuānwèn :“ liúdōngcáoxià ?” yuē :“ huìnéngyòng 。” xuānguài
  liúzhēnchángwángzhònggòngxínggànwèishíyǒuxiāngshíxiǎoréncānyáoànshènshèngzhēnchángyānzhòngyuē :“ liáochōng ?” zhēnchángyuē :“ xiǎoréndōuzuòyuán 。”
  wángxiūlíngchángzàidōngshānshènpíntáowéichénglìngsòngchuánzhīquèkěnzhíwángxiūlíngruòdāngjiùxièrénsuǒshítáo 。”
  ruǎnguāngshānlíngzhìdōuwǎngyīnliúguòshì便biànhuánzhūrénxiāngzhuīzhīruǎnzhīshíliúdāngzhúnǎichuánérzhìfāngshānxiāngliúyǐnshíwéikuàinǎitànyuē :“ dāngānshízhǔxiàěrgǎnjìnkuàngbàng便biànnéngzhuōzhàngrén 。”
  wángliúhuángōnggòngzhìzhōushānkànjiǔhānhòuliúqiānjiǎojiāhuángōngjǐnghuángōngshènkānshǒuhuánwángzhǎngshǐliúyuē :“ xíngjiārén ?”
  huángōngwènhuánzi :“ xièānshíliàowànshíbàijiàn ?” yuē :“ dāngchūnánfàněr !” huánzuòyuē :“ wànshínáoruòfáncáiyǒuyányánnánfàn ?”
  luójūnzhāngcéngzàirénjiāzhǔrénlìngzuòshànggòngyuē :“ xiāngshíduōfáněr 。”
  hánkāngbìngzhǔzhàngqiántíngxiāoyáojiànzhūxièjiēguìhōngyǐnjiāotànyuē :“ wángmǎngshí ?”
  wángwénwéihuángōngzhǎngshǐshíhuánwéiérqiúwángwánglántiánhuánlántiánàiniànwénsuīzhǎngyóubàozheshàngwényīnyánhuánqiúlántiánpáiwénxiàyuē :“ èjiànwénchīwèihuánwēnmiàn ? bīngjiàzhī !” wénháibàoyún :“ xiàguānjiāzhōngxiāndehūnchù 。” huángōngyuē :“ zhīzūnjūnkěněr 。” hòuhuánsuìjiàwénér
  wángjìngshùsuìshíchángkànzhūménshēngchūjiànyǒushèngyīnyuē :“ nánfēngjìng 。” ménshēngbèiqīngxiǎoérnǎiyuē :“ lángguǎnzhōngkuībàoshíjiànbān 。” jìngchēnyuē :“ yuǎncánxúnfèngqiànjìnkuìliúzhēncháng !” suìér
  xiègōngwényángsuíjiāzhìlìngláizhōngkěnhòusuíwéitàixuéshìyīnshìjiànxiègōnggōngwéizhǔ簿
  wángyòujūnxiègōngruǎngōngzhìménxiè :“ dānggòngtuīzhǔrén 。” xièyuē :“ tuīrénzhèngnán 。”
  tài殿diànshǐchéngwángjìngshíwéixiègōngzhǎngshǐxièsòngbǎn使shǐwángzhīwángyǒupíngxìnyún :“ zhìzhùménwài 。” xièhòujiànwángyuē :“ zhīshàng殿diànruò ? wèicháowéidànzhūrénwéi 。” wángyuē :“ wèizuòsuǒcháng 。” xièwéimíngyán
  wánggōngqǐngjiāngwéizhǎngshǐchénwǎngjiāngjiāngyóuzàizhàngzhōngwángzuògǎnyánliángjiǔnǎidejiāngyīngzhíhuànrénjiǔyǐnwǎnyòuwángwángqiěxiàoqiěyán :“ yǐn ?” jiāngyún :“ qīng ?” gèng使shǐzhuówángwángyǐnjiǔyīndejiěwèichūjiāngtànyuē :“ rénliàngwéinán 。”
  xiàowènwángshuǎng :“ qīngqīngxiōng 。” wángyuē :“ fēngliúxiùchūchéngōngzhōngxiàojiǎrén !”
  wángshuǎngtàiyǐnjiǔtàizuìwángwéixiǎozi 。” wángyuē :“ wángzhǎngshǐjiǎnwénhuángwéizhījiāowángwángkàngèrgōngxiǎozizhīyǒu ?”
  zhāngxuánwángjiànxiānxiāngshíhòufànzhāngfànlìngèrréngòngzhāngyīnzhèngzuòliǎnrènwángshúshìliángjiǔduìzhāngshīwàng便biànfànliúzhīsuìkěnzhùfànshìwángzhījiùnǎiràngwángyuē :“ zhāngxuánshìzhīxiùjiànshíér使shǐzhìshēnjiě 。” wángxiàoyuē :“ zhāngruòxiāngshíyīngjiàn 。” fànchíbàozhāngzhāng便biànshùdàizàozhīsuìshāngduìbīnzhǔkuì
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号