导航

世说新语拼音版识鉴第七原文注音

2022-01-23 13:00:15

shìshuōxīn · shíjiàn
  cáogōngshǎoshíjiànqiáoxuánxuánwèiyuē :“ tiānxiàfāngluànqúnxióngzhēngérzhīfēijūn ? ránjūnshíluànshìzhīyīngxióngzhìshìzhījiānzéihènlǎojiànjūnguìdāngsūnxiānglèi 。”
  cáogōngwènpéiqiányuē :“ qīngliúbèigòngzàijīngzhōuqīngbèicái ? qiányuē :“ 使shǐzhōngguónéngluànrénnéngwéizhìruòchéngbiānshǒuxiǎnwéifāngzhīzhǔ 。”
  yàndèngyángxiàhóuxuánbìngqiújiāoérzhōngzhūrénnǎiyīnxúncànshuōzhīwèiyuē :“ xiàhóutàichūshízhījiéshìxīnziérqīng怀huáijiāohǎochéngzhìèrxiánruòguózhīxiūlìnxiàngsuǒxiàlián 。” yuē :“ xiàhóutàichūzhìxīnláonéngchéngsuǒwèikǒuguózhīrényàndèngyángyǒuwéiérzàoérguǎyàowàihǎoérnèiguānyuèguìtóngèduōyánérqiánduōyánduōxìnqiánqīnguānzhīsānxiánzhějiēbàizhīréněr ! yuǎnzhīyóukǒnghuòkuàngqīnzhī ?” hòujiēyán
  jìnjiǎngxuānchǎngyǎnxiūwénqīnlínxìngzhàoqúnchénshāngōngwèiěryīnzhūshàngshūyánsūnyòngbīngběnsuìjiūlùnzuòjiējiēyuē :“ shānshàonǎitiānxiàmíngyán 。” hòuzhūwángjiāotàiqīnggòuhuònánshìkòudàochùchùjùnguóduōbèinéngzhìsuìjiànchìshèngjiēgōngyánshírénwèishāntāoxuésūnérànzhīhuìwángtànyún :“ gōngàndào 。”
  wángwéipíngběijiāngjūnyǒugōngshì使shǐxíngrénlùnshízàijīngshīmìngjiàjiànshèyángshàngshūshāntāoshízǒngjiǎo姿cáixiùzhìkuàishìjiāyǒutāoshènzhī退tuìkànzhīchuònǎitànyuē :“ shēngérdāngwáng ?” yángyuē :“ luàntiānxiàzhězi !”
  pānyángzhòngjiànwángdūnxiǎoshíwèiyuē :“ jūnfēngdàncháishēngwèizhèněrnéngshíréndāngwéirénsuǒshí
  shízhīshū使shǐrénhànshūwénquànliùguóhòuyìnjiāngshòuzhījīngyuē :“ dāngshīyúndesuìyǒutiānxià ?” zhìliúhóujiànnǎiyuē :“ làiyǒuěr !”
  wèijièniánsuìshénjīnàitàibǎoyuē :“ éryǒulǎojiàněr !”
  liúyuèshíyún :“ huáyànxiàshínéngqiángguǒyǒu 。”
  zhāngyīngwángdōngcáoyuànzàiluòjiànqiūfēngyīnzhōngcàigēngkuàiyuē :“ rénshēngguìdeshìěrnénghuànshùqiānyàomíngjué !” suìmìngjià便biànguīéérwángbàishírénjiēwèiwéijiàn
  zhūdàomíngchūguòjiāngzuǒmíngdàomíngmíngwángzhīxiàxiānwéilínlìngchéngxiàngwèiyuē :“ míngdāngwéihēitóugōng 。”
  wángpíngzizhīméiziyuē :“ zhìliàngzhōngdāngjiān 。”
  wángjiāngjūnshǐxiàyánglǎngjiàncóngsuìwéiwángzhìchéngzhōngmíngyúnchējìngqiányuē :“ tīngxiàguānyīnjìnérjié 。” wángxiānshǒuyuē :“ shìdāngxiāngyòngwéijīngzhōu 。” érwàngzhīwéinánjùnwángbàihòumíngshōulǎngshāzhīxúnbēngmiǎnhòujiānsāngōngshǔshùshírénwéiguānshǔzhūréndāngshíbìngmínghòujiēbèizhīshíchēngzhīrén
  zhōuréndōngzhìjiǔsānyuē :“ běnwèijiāngtuōsuǒěrjiāyǒuxiàngěrděngbìngluólièqiányōu ?” zhōusōngchángguìéryuē :“ āyánrénwèirénzhìércáiduǎnmíngzhòngérshíànhǎochéngrénzhīfēiquánzhīdàosōngxìnglángkàngróngshìwéiādāngzàiāxiàěr !”
  wángjiāngjūnwángwángyīngtóushìshìwéijiāngzhōuwánghántóuwángshūshūwéijīngzhōuhányīngyuē :“ jiāngjūnpíngjiāngzhōuyún ? érguīzhī 。” yīngyuē :“ nǎisuǒwǎngjiāngzhōudāngrénqiángshèngshínéngkàngtóngfēichángrénsuǒxíngshuāiwēixīngmǐnjīngzhōushǒuwénnéngzuòbiǎohángshì ?” háncóngsuìgòngtóushūshūguǒshěnhánjiāngbīnwényīngdāngláichuándàizhījìngláishēnwéihèn
  chāngmèngjiāzuòtàiwèizhōucóngshìzhīmíngchǔtàiyǒuzhīrénjiànzhānghuánguòchāngwènyuē :“ wénmèngcóngshìjiājīnzài ?” yún :“ qīngqiúzhī 。” chǔmiǎnlàiliángjiǔzhǐjiāyuē :“ jūnxiǎoshì ?” xiàoyuē :“ rán !” shítànchǔzhīzhìyòuxīnjiāzhījiànshǎng
  dàiāndàoniánshísuìzàiguānhuàwángzhǎngshǐjiànzhīyuē :“ tóngfēinénghuàzhōngdāngzhìmínghènlǎojiànshèngshíěr !”
  wángzhòngxièrénliúzhēnchángzhìdānyángsuǒshěngyīnyángzhōushūyǒuquèránzhīzhìfǎnwángxièxiāngwèiyuē :“ yuānyuándāngcāngshēng ?” shēnwéiyōutànliúyuē :“ qīngzhūrénzhēnyōuyuānyuán ?”
  xiǎolínzhōngbiǎoziyuánwéidàicháotíngcóngmìngwèizhīsuǒqiǎnnǎigòngyònghuánwēnliúyǐnyuē :“ 使shǐnéngdìng西chǔránkǒngzhì 。”
  huángōngjiāngshǔzàishìzhūxiánxiánshìzàishǔjiǔchéngjièlèiqiěxíngshàngliúsānxiáwèiwéiliúyǐnyún :“ néngshǔguānwéi 。”
  xiègōngzàidōngshānchùjiǎnwényuē :“ ānshíchūréntóngréntóngyōu 。”
  chāoxièxuánshànjiānjiāngwènjìndǐnglángshìliángyòushìhuáiyīnshícháoqiǎnxuánběitǎorénjiānyǒutóngzhīlùnwéichāoyuē :“ shìshìchánggòngzàihuánxuānjiàn使shǐcáijiējìnsuīzhījiānderèntuīzhīróngnéngxūn 。” yuángōngshírénxiántànchāozhīxiānjuéyòuzhòngàizēngshàn
  hánkāngxièxuánshēnhǎoxuánběizhēnghòuxiàngzhènkāngyuē :“ rénhǎomíngnéngzhàn 。” xuánwénzhīshèn忿fènchángzhòngzhōngyuē :“ zhàngqiānbīngshìjūnqīnyúnwéimíng 。”
  chǔshēngshǎoshíxiègōngshènzhīzhīhéngyún :“ chǔshēngruòjiāzhěxiàngshì 。”
  chāoyuànzhōuxuányuànjiànèrbìngzǒngchāoguānzhīliángjiǔwèiyuànyuē :“ xiǎozhěcáimíngjiēshèngránbǎoqīngjiāzhōngdāngzàixiōng 。” liàngxiōng
  wánggōngsuízàikuàiwángdōuláibàigōngzànwǎngxiàkànzhīèrrénshànsuìshífānghuánwèngōng :“ duō ?” duìyuē :“ āchánliánguī 。” yīnzhīyuē :“ kǒngāfēiěrzhīyǒu 。” zhōngguāiàihàoguǒyán
  chēyìnzuònánpíngjùngōngcáotàishǒuwángzhīzhīnánzhìjùnfēngyīnshìshíyìnshísuìzhīměichūchángzhōngjiànéryānwèiyìnyuē :“ érdāngzhìgāomíng 。” hòuyóuhéngmìngzhīyìnchángyòuwéihuánxuānsuǒzhīqīngtōngduōshìzhīshìguānzhìxuǎncáoshàngshū
  wángchén西zhènwèidìngcháoguìrénrényǒuwàngshíyīnzhòngkānzàiménxiàsuīyàomíngqīngxiǎorénqíngwèifāngyuèxiāngjìnxiàoqīnjìnxīnsuìyīnwéijīngzhōushìdìngzhàowèichūwángxúnwènyīnyuē :“ shǎn西wèiyǒuchǔfèn ?” yīnyuē :“ yǒurén 。” wángwèngōngqīngxiányúnfēi ”。 wángcáiyìngzàiwèn :“ fēi ?” yīnyuē :“ fēi 。” zhàochūyòngyīnwángsuǒqīnyuē :“ yǒuhuángménlángérshòurèn ? zhòngkānnǎishìguózhīwángzhēng 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号