导航

世说新语拼音版赏誉第八原文注音

2022-01-23 13:17:29

shìshuōxīn · shǎng
  chénzhòngchángtànyuē :“ ruòzhōuzhězhēnzhìguózhīzhūbǎojiànshìzhīgānjiāng 。”
  shìyuán :“ jìngsōngxiàfēng 。”
  xièwēijiànjiāngxiōngyuē :“ píngzhīyuānyǒuèrlóngyān 。” jiànzhèngruòguànzhīshítànyuē :“ ruòzhèngzhěyǒugānguózhīzhèngzhōngjiǎnchénzhòngzhī ; è退tuìxiàofànmèngzhīfēng 。”
  gōngsūnbǐngyuánsuǒwèiyúnzhōngbáifēiyànquèzhīwǎngsuǒnéngluó
  zhōngshìwángānfēngāróngleliǎojiěrénwèipéigōngzhītánjīngjiélángquèwénwènrénzhōnghuìhuìyuē :“ péikǎiqīngtōngwángróngjiǎnyàojiēxuǎn 。” shìyòngpéi
  wángjùnchōngpéishūèrrénzǒngjiǎozhōngshìhòuwènzhōngyuē :“ xiàngèrtóng ?” zhōngyuē :“ péikǎiqīngtōngwángróngjiǎnyàohòuèrshíniánèrxiándāngwéishàngshūěrshítiānxiàzhìcái 。”
  yànyuē :“ hòuláilǐngxiùyǒupéixiù 。”
  péilìnggōngxiàhóutàichū :“ lángmiàozhōngxiūjìngérrénjìng 。” yuē :“ zōngmiàolánglángdànjiànyuèjiànzhōngshìguāndànmáojiànlánshuòjiāngqiángsuǒyǒujiànshānyuándēngshānlínxiàyōuránshēnyuǎn 。”
  yánggōngháiluòguōwéiwánglìngyángzhìjièqiǎnrényàozhīguō便biànwǎngjiàntànyuē :“ yángshūzijiǎnguōtài !” wǎngyángxiǎohuányòutànyuē :“ yángshūzirényuǎn !” yángguōsòngzhīshùbǎisuìchūjìngmiǎnguāntànyuē :“ yángshūzijiǎnyánzi !”
  wángróngshānyuán :“ húnjīnrénjiēqīnbǎozhīmíng 。”
  yángchángyáotàitóngtángxiāngshànshìzhìchēyuànzǎochángxiōngrényòuláijiànchángāiróngzhǐwǎnruòchéngrénnǎitànyuē :“ cóngxiōngwáng !”
  shāngōngruǎnxiánwéilángyuē :“ qīngzhēnguǎwànnéng 。”
  wángróngruǎnwén :“ qīnglúnyǒujiànshíhànyuánláiwèiyǒurén 。”
  yuánxiàpéiwángyuē :“ róngshàngyuēkǎiqīngtōng 。”
  zisōngqiáo :“ sēnsēnqiānzhàngsōngsuīlěiyǒujiéshīzhīshàyǒudòngliángzhīyòng 。”
  wángróngyún :“ tàiwèishén姿gāochèyáolínqióngshùránshìfēngchénwài 。”
  wángnánchúsuǒshēngsuìtíngsuǒxiōngměiláibàilüèguòshūshūhòutuōshíguòzhǐhánwēnérhòuliáoshìwènjìnshìduìshènyǒuyīnchūwàiwǎnèréngzhuǎnzàoqīngwēixiānlüèzhízhījìngwényánjuélǐnránxīnxíngsuìliúgònglèisuījùnshuǎngshìquēránnǎikuìrántànyuē :“ jiāyǒumíngshìsānshíniánérzhī !” shūsòngzhìméncóngyǒujuénánchéngshǎonéngzhěliáowènshū :“ hǎochéng ?” yuē :“ hǎoěr 。” yòu使shǐnánchéngshū姿xíngmiàohuíyíngmíngguòzhītànnánfēishìhuánhúnwèn :“ zànxínglěi ?” yuē :“ shǐshū 。” húnwèn ? tànshùhúnyuē :“ ?” yuē :“ shàngrén 。” měijiànzhézhàndiàozhīyuē :“ qīngjiāchīshūwèi ?” chángérshūhòuyòuwènqiányuē :“ chénshūchī 。” chēngshíměiyuē :“ shéi ?” yuē :“ shāntāoxiàwèishūshàng 。” shìxiǎnmíngniánèrshíshǐhuàn
  péishèshírénwèiwéiyántánzhīlínsǒu
  zhānghuájiànchǔtáopíngyuányuē :“ jūnxiōnglóngyuèyúnjīnyànxiānfèngmíngcháoyángwèidōngnánzhībǎojìnjiànchǔshēng 。” yuē :“ gōngwèimíngyuèzhěěr !”
  yǒuwènxiùcái :“ jiùxìng ?” yuē :“ jūnshèngwángzhīlǎochéngmíngshízhījùnzhūyǒngchángzhīzhìqīngxuǎnzhīgāowàngyánzhòngjiǔgāozhīmíngkōngzhībáiyànxiānyīnzhīqínzhīlóngzhāngzhāngwēisuìhánzhīmàosōngyōuzhīguāngshìhéngshìlóng鸿hóngzhīpéihuíxuánzhīdàichuífánzhūjūnhóngwéichúlěizhǐzháwéiliángtiánxuánwéijiàwéifēngniántánlùnwéiyīnghuázhōngshùwéizhēnbǎozhùwénzhāngwéijǐnxiùyùnjīngwéizēngzuòqiānwéijiànzhāngràngwéiwéixíngrénwéishìxiūdàowéi广guǎngzhái 。”
  rénwènwáng :“ shānyuán ? shìshéibèi ?” wángyuē :“ rénchūkěntánránlǎozhuāngshíwényǒngwǎngwǎngzhǐ 。”
  luòzhōngyǒusānliúcuìchúnhóngzhōngchōngshìqīnxiōngwángānfēngshēngbìngshìwángānfēng婿hóngzhēnchángluòzhōngzhēngzhēngfénghuìqīngmíngsūnshìzisūnxíngqiáoyìnwàisūnyìnzishùnbìngzhīmíngshíchēng :“ féngcáiqīngcáimíngchúncuìxíng 。”
  wèiwéishàngshūlìngjiàn广guǎngzhōngcháomíngshìtánzhīyuē :“ zhūrénméiláichángkǒngwēiyánjiāngjuéjīnnǎiwényánjūn !” mìngzàozhīyuē :“ rénrénzhīshuǐjìngjiànzhīruòyúnqīngtiān 。”
  wángtàiwèiyuē :“ jiànpéilìnggōngjīngmínglǎngránlónggàirénshàngfēifánshíruòérzuòdāngzhītóngguī 。” huòyúnwángróng
  wángtàn :“ lìngtánwèichángjuéyánwéifán 。”
  guōxuányǒujùncáinéngyánlǎozhuāngáichángchēngzhīměiyuē :“ guōxuánjiǎnzisōng !”
  wángpíngtàiwèi :“ āxiōngxíngdàoérshénfēngtàijùn 。” tàiwèiyuē :“ chéngqīngluòluò 。”
  tàiyǒusāncáiliúqìngsūnchángcáipānyángzhòngcáipéijǐngshēngqīngcái
  línxiàzhūxiányǒujùncáizihúnliànghóngkuàngkāngshàoqīngyuǎnzhèngtāozijiǎnshūtōnggāoxiánzizhānyǒuyuǎnzhìzhānshuǎnglǎngduōsuǒxiùzichúnbìnglìngshūyǒuqīngliúróngziwànziyǒuchéngzhīfēngmiáoérxiùwéilíngziwénfánzhūwéizhānwéiguànshàojiǎnjiànzhòngdāngshì
  zigōngyǒufèishènzhīmíngjiāzàichéng西hàoyuēchéng西gōng
  wánglìng :“ míngshìduōréndāngróngpíngzizhī 。”
  wángtàiwèiyún :“ guōxuánxuánxiěshuǐzhùérjié 。”
  tàiduōmíngshìshíjùnwénkāngyún :“ jiànzisōngzàizhōngchángshénwáng 。”
  tàidōnghǎiwángzhènchāngwángānwéishìcānjūnxiāngzhīzhòngchìshìyuē :“ xuézhīsuǒzhěqiǎnzhīsuǒānzhěshēnxiánshìzhānxíngfěngwèiyánqīnchéngyīnzhǐwángcānjūnrénlúnzhībiǎoshīzhī !” huòyuē :“ wángzhàodèngsānshēnjūnrénlúnzhībiǎoshīzhī !” wèiāndèngdàozhàoyuánhóngzuòmíngshìchuánzhíyúnwángcānjūnhuòyúnzhàojiāxiānyóuyǒuběn
  tàiwèishǎowéiwángméizisuǒzhīguòjiāngtànwángyuē :“ xià使shǐrénwànghánshǔ 。”
  xièyòuyuē :“ yǒurénwángméiziqīngtōngjiǎnchàngyánhóngshàochángdǒngzhòngdàozhuóluòyǒuzhì 。”
  wánggōngtàiwèi :“ yányánqīngzhìqiānrèn 。”
  tàiwèizàiluòxiàwènxùnzhōnglángzhōnglángliúzhīyún :“ zhūréndānglái 。” xúnwēnyuánliúwángqiáopéishūzhìchóuzuòzhōnggōngyóuliúpéizhīcáijùnyuánzhīqīngzhōng
  càizàiluòjiànxiōngzhùcānzuǒxièzhōngsānjiānshìlóngzhùdōngtóushìhéngzhù西tóushìlóngwéirénwénruòàishìhéngchángchǐshēngzuòzhōngshēngyánduōkāngkǎi
  wángzhǎngshǐshìzigōngwàisūnchéngxiàngzigōngyún :“ hóngránshàngrén 。”
  tàiwèizhōnglángjiācóngtántánzhī
  gōngzhōngláng :“ shénróngsànchādeshàng 。”
  liúkūnchēngchēwéilǎngyuē :“ shǎowéiwángdūnsuǒtàn 。”
  shírénzhōngláng :“ shàntuōchángcáng 。”
  wángpíngzimàishìyǒujùncáishǎosuǒtuīměiwénwèijièyánzhétànjuédǎo
  wángjiāngjūnyuánhuángbiǎoyún :“ shūfēnggàijiǎnzhèngyǔnzuòrénduōsuìzuìshìchénshǎosuǒzhīzhōngjiānchéngjiàn :‘ qīngzhīchùmíngmàohóngmàohóngyǒulìngmíngzhēnqīngqīnglùn ; chùmíngqīnshūzhīzhīzhěchángqīngyánwéishūwèiyǒukǒnghuǐzhī ?’ chénkǎirányuē :‘ jūnshìqǐngláishǐnǎiyǒuchēngzhīzhě 。’ yánchángrénzhènghuànzhīzhī使shǐguòzhī使shǐshí 。”
  zhōuhóujīngzhōubàiháiwèiyòngwángchéngxiàngrénshūyuē :“ liúhóng ?”
  shíréngāozuòérwèinénghuántíngwèiwènzhōuhóuzhōuhóuyuē :“ wèizhuólǎng 。” huángōngyuē :“ jīngshényuānzhù 。”
  wángjiāngjūnchēngéryún :“ shénhòu 。”
  biànlìngshūxiàng :“ lǎnglǎngbǎijiān 。”
  wángdūnwéijiāngjūnzhènzhāngwèijièluàncóngluòtóudūnxiāngjiànxīnrántánhuàshíxièkūnwéizhǎngshǐdūnwèikūnyuē :“ yǒngjiāzhīzhōngwénzhèngshǐzhīyīnāpíngruòzàidāngjuédǎo 。”
  wángpíngzirénshūchēngér :“ fēngshàngsǎnrén怀huái 。”
  yànguójiāyánxièhòujìnlǐngxiù
  wángchéngxiàngyún :“ diāoxuánliàngzhīcháchádàiruòzhīyányánbiànwàngzhīzhīfēng 。”
  jiāngjūnyòujūn :“ shìjiādāngjiǎnruǎnzhǔ簿 。”
  shìzhōuhóuduànshān
  wángchéngxiàngzhāoyuēzhìxiǎomiánmíngdànyǒugōngtóubìnwèixiǎojuànyuē :“ gōngzuóshìshīmián 。” gōngyuē :“ zuóshìshǎosuì使shǐrénwàng 。”
  wángjiāngjūnchéngxiàngshūchēngyánglǎngyuē :“ shìyànshízhìcáiyǐnmíngduànwèiguóqiěshìyánghóuhuáizhīwèiwàngshūwéilíngchíqīngzhīchù 。”
  dàowǎngchéngxiàngchéngxiàngzhǔwěizhǐzuògòngzuòyuē :“ lái ! lái ! shìjūnzuò 。”
  chéngxiàngzhìyángzhōuxièshèànxíngéryányuē :“ zhèngwèidàozhìěr !” shàowéiwánggōngsuǒzhòngtàn
  wángchéngxiàngbàiértànyuē :“ liúwángqiáoruòguòjiāngbàigōng 。”
  wánglántiánwéirénwǎnchéngshírénnǎiwèizhīchīwángchéngxiàngdōnghǎiziwéiyuànchángwánggōngměiyánzhòngrénjìngzànzhīshùzuòyuē :“ zhǔfēiyáoshùndeshìshìjiēshì ?” chéngxiàngshènxiāngtànshǎng
  shìyánglǎng :“ chénshěnjīngduàn 。” càiyún :“ ruò使shǐzhōngcháoluànyángshìzuògōngfāngwèi 。” xiègōngyún :“ lǎngshìcái 。”
  liúwànāndàozhēncóngzigōngsuǒwèizhuórán ”。 yòuyún :“ qiānrénjiànbǎirénjiàn 。”
  gōngwéijūnshǔhuántíngwèijiānǎijīngniánhuánhòujiànníngérzhīzhīsuìzhìgōngyuē :“ rénsuǒyīngyǒuyǒu ; rénsuǒyīngzhēnhǎidàiqīngshì 。”
  huánmàolúnyún :“ chǔyángqiū 。” wèicáizhōng
  dàochángsòngdōngrénzhānwàngjiànjiǎníngzàihòulúnzhōngyuē :“ rénzhōngwéizhūhóushàng 。”
  hóngzhìbēngāiróngchēnggōngwèizhūyuē :“ hóngzhìzhìléizhìāi 。” yòuyuē :“ hóngzhìāi 。”
  shìchēngwénkāngwéifēngniánzhìgōngwéihuāngnián ”。 jiālùnyúnshìwénkāngchēnggōngwéihuāngniánchángrénwéifēngnián 。”
  shìhóngzhìbiāoxiānshǎo ”。
  yǒurénhóngzhì :“ biāoxiānqīnglìngshèngzhīfēngyǒng 。”
  gōngyún :“ shǎoguó 。” wéibēiwényún :“ cuìguó 。”
  zhìgōnghuánwēnshūchēngliúdàoshēngzàishìxiǎoshūkuài怀huáitōngjiāqiězuòyǒuzhèngshíliángtuījūntóngjiānzhě 。”
  wánglántiánbàiyángzhōuzhǔ簿qǐnghuìjiàoyún :“ wángxiānjūnmínghǎinèiyuǎnjìnsuǒzhīnèihuìchūwàisuǒhuì 。”
  xiāozhōnglángsūnchénggōngliúyǐnzàijūnzuòshíwéitàichángliúyǐnyún :“ xiāozhōuzhī便biànzuòsāngōng ? huánsuǒkān 。”
  xiètàiwèiguànshǐchū西wángzhǎngshǐqīngyánliángjiǔhòugǒuziwènyuē :“ xiàngzūn ?” zhǎngshǐyuē :“ xiàngwěiwěiwèiláirén 。”
  wángyòujūnliúyǐn :“ dānggòngtuīānshí 。” liúyǐnyuē :“ ruòānshídōngshānzhìdāngtiānxiàgòngtuīzhī 。”
  xiègōngchēnglántián :“ duōjiēzhēn 。”
  huánwēnxíngjīngwángdūnbiānguòwàngzhīyún :“ ér ! ér !”
  yīnzhōngjūndàowángyòujūnyún :“ shǎoqīngguìrénzhīshènzhìshísuǒhòu 。”
  wángzhòngchēngyīnyuānyuán :“ fēichángshèngrénchùzhǎngshèngrén 。”
  wángzhōuyīnzhōngjūntànyún :“ zhīàozǎoqīngxiěérjiànyīnchénshìhàohànzhòngyuánwèi 。”
  wángzhǎngshǐwèilíngōng :“ zhēnchángwèijīnmǎntáng 。” língōngyuē :“ jīnmǎntángwèijiǎnxuǎn ?” wángyuē :“ fēiwèijiǎnxuǎnzhízhìyánchùguǎěr 。”
  wángzhǎngshǐdàojiāngdàoqún :“ rényīngyǒunǎiyǒu ; rényīng 。”
  kuàikǒngshěnwèiqiúcúnxièfèngbìngshìzhījùnshízhījiésūnxīnggōngzhīyuē :“ shěnwéikǒngjiājīnwéiwèijiāwéichánglínzōngxièwéihóngdào 。”
  wángzhòngliúzhēnchángzàoyīnzhōngjūntántánjìngzàiliúwèiwángyuē :“ yuānyuánzhēn 。” wángyuē :“ qīngduòyúnzhōng 。”
  liúyǐnměichēngwángzhǎngshǐyún :“ xìngzhìtōngérrányǒujié 。”
  wángyòujūndàoxièwànshízàilínzhōngwèiqiúshàng ”。 tànlíngōnglǎngshénjùn ”。 dàoshìshǎofēnglǐngmáokǒngshìjiànrén ”。 dàoliúzhēnchángbiāoyúnérshū ”。
  jiǎnwénchì :“ shěngzhìchú 。” xièrényún :“ chìxiōngzhōng宿 。”
  yīnzhōngjūndàohántàichángyuē :“ kāngshǎobiāozhìránshìchūqúnyánqiǎnwǎngwǎngyǒuqíngzhì 。”
  jiǎnwéndàowáng怀huái :“ cáichángróngyòudàn ; zhízhēnshuàishǎo便biànduìrénduōduō 。”
  língōngwèiwángyòujūnyún :“ zhǎngshǐzuòshùbǎifēiyīnhèn 。” wángyuē :“ zhǎngshǐ 。”
  yīnzhōngjūnrénshūdàoxièwànwénzhuǎnqiúchéngshū ”。
  wángzhǎngshǐyún :“ jiāngquān怀huáisuǒtōngchì 。”
  xuánsòngshǐchūrénwènliúyǐn :“ xuándìngchēngsuǒwén ?” liúyuē :“ cáiqíngguòsuǒwén 。”
  ruǎnguāngyún :“ wángjiāyǒusānniánshàoyòujūnāncháng 。”
  xiègōngdàozhāng :“ ruòxiánlín 。”
  wángzhǎngshǐtànlíngōng :“ xúnwēizhīgōngjiǎn 。”
  yīnyuānyuánzàisuǒshíniánshícháoguǎnjiāngzuǒxīngwáng
  yīnzhōngjūndàoyòujūn :“ qīngjiànguìyào 。”
  xiètàiwéihuángōnghuánxièzhíxièshūtóuhuángōngyún :“ fán 。” yīnxiàgòngzhìmíngwèizuǒyòuyuē :“ céngjiànrén ?”
  xiègōngzuòxuānshǔménshēngshùshíréntiáncáozhōnglángzhàoyuèziyuèzigàoxuānxuānyún :“ qiěwéiyòngbàn 。” zhàoééryòngzhīyuē :“ ānshízàidōngshānjìnshēndūnkǒngrénshì ; kuàngjīnxiāngxuǎnfǎnwéizhī ?”
  huánxuānbiǎoyún :“ xièshàngshén怀huáitǐngshǎozhìmín 。”
  shìxièshàngwéilìngruǎnyáoyún :“ qīngchàng 。” huòyún :“ shàngránlìngshàng 。”
  huánbìngxiègōngwǎngshěngbìngcóngdōngménhuángōngyáowàngtànyuē :“ ménzhōngjiǔjiànrén !”
  jiǎnwénjìngwéilǎng ”。
  sūnxīnggōngwéigōngcānjūngòngyóubáishíshānwèijūnzhǎngzàizuòsūnyuē :“ zishénqíngdōuguānshānshuǐérnéngzuòwén 。” gōngyuē :“ wèifēngyùnsuīqīngzhūrénqīngdàochùjìn 。” sūnsuìyán
  wángyòujūnchénxuán :“ lěikuàiyǒuzhèng 。”
  wángzhǎngshǐyún :“ liúyǐnzhīshèngzhī 。”
  wángliútīnglíngōngjiǎngwángliúyuē :“ xiànggāozuòzhěshìxiōng 。” dōngtīngwángyòuyuē :“ shì ( jīnběn ) huáhòuwángrén 。”
  xuányán :“ qínsuǒwèifēizhìjīngzhěnéngzhī ’。 liúyǐnrén ;‘ fēiyuānjìngzhěnéngzhīxiánzhǐ ’, jiǎnwénrén 。”
  wèiyǐnxiōngshǎoyǒuxuézǒngjiǎoxièfèngfèngshuōzhīyuē :“ zōngsuīshuāiwèishìyǒurén 。”
  jiǎnwényún :“ yuānyuánchāojiǎnzhì ; ránjīnglúnxúnchùyǒuchén 。”
  chūtàiběiláiwèizhīmíngwánglǐngjūngòngyǎngzhīměizhōuxuánxíngláiwǎngmíngshèngzhétài便biàntíngchēxíngyīnmíngsuìzhòng
  wángzhǎngshǐshūdàoyuānyuánshízhìānchùshítán 。”
  xiègōngyún :“ liúyǐnshěn 。”
  huángōngjiābīn :“ āyuányǒuyǒuyánxiàng使shǐzuòlìngxíngbǎikuícháotíngyòngwéicáiěr 。”
  jiǎnwénjiābīn :“ liúyǐnhòuxiǎohuíyánnǎiguò 。”
  sūnxīnggōngxuángòngzàibáilóutínggòngshānglüèxiānwǎngmínglíngōngfēisuǒguāntīngyún :“ èrxiányǒucáiqíng 。”
  wángyòujūndàodōngyángjiāālínzhāngqīngtàichū ”。
  wángzhǎngshǐliúyǐnshūdàoyuānyuánchùshìcháng ”。
  xièzhōnglángyún :“ wángxiūzàituōzhīxìngchūménfēng 。”
  língōngyún :“ wángjìngrénshìchāorén 。”
  liúyǐnxiāntuīxièzhèn西xièhòuzhòngliúyuē :“ chángběimiàn 。”
  xiètàichēngwángxiūlíngyuē :“ zhōulínyóu 。”
  yànyuē :“ yángzhōuwángwénhòuláichūrénjiābīn 。”
  rénwènwángzhǎngshǐjiāngbīnxiōngqúncóngwángyuē :“ zhūjiāngjiēshēnghuó 。”
  xiètàidàoānběi :“ jiànzhīnǎi使shǐrényànránchū使shǐrén 。”
  xiègōngyún :“ zhōuzàoshèngbiànjué 。”
  liúyǐnyún :“ jiàndàoyǐnjiǔ使shǐrénqīngjiāniàng 。”
  xiètàizhēncháng :“ ālíngshìtài 。” liúyuē :“ míngshìzhīgāocāozhě 。”
  wángyóushuō :“ shìshìshǎowéilǎngjiāwéichèlǎng 。”
  xiègōngyún :“ zhǎngshǐshènduōwèiyǒulìngyīn 。”
  xièzhèn西dàojìngrénwénxuénéngxīn ”。
  liúyǐndàojiāngdàoqúnnéngyánérnéngyán ”。
  língōngyún :“ jiànzhōujǐngjiāozhì使shǐrénzhùzhōngwàng 。”
  shìchēng :“ gǒuzixiùchūāxīngqīng 。”
  jiǎnwényún :“ liúyǐnmíngyǒushí 。”
  xièérzuòzhùzuòlángchángzuòwángkānzhuànānkānshìrénxiègōngxiègōngyuē :“ shìzhòubèikānlièzhīruǎnqiānxiōngpānānrénzhōngwàiānrénshīsuǒwèiqīnwéijiù ’。 shìyǔn婿 。”
  xiètàizhòngdèngshèchángyántiānzhī使shǐdàoér ”。
  xiègōngwángyòujūnshūyuē :“ jìngtuōhǎojiā 。”
  xìngjiùyún :“ zhāngwénzhūzhōnghòu 。”
  xiègōngwángxiào :“ jūnjiālántiánchángrénshì 。”
  yuànchángjiǎnwéněrfēngtiányuèlǎngnǎigòngzuòshìzhōngjīn怀huáizhīyǒngpiānshìzhīsuǒchángqīngwǎnyǒupíngjiǎnwénsuīyóuxiāngjiējuézàogòngchāshǒujiāngdànéryuē :“ xuáncáiqíngwèiduōyǒu 。”
  yīnyǔnchū西chāoyuánshūyún :“ qiúliángpéngtuōhǎoxiàkāiměiqiúzhī 。” shìyuánwéikāiměi ”, zijìngshīyuē :“ yuánshēngkāiměi 。”
  xièchēwènxiègōng :“ zhēnchángxìngzhìqiàonǎizhòng ?” yuē :“ shìjiàněr ! ājiànzijìngshàng使shǐrénnéng 。”
  xiègōnglǐngzhōngshūjiānwángdōngtíngyǒushìyīngtóngshàngshěngwánghòuzhìzuòwángxièsuītōngtàiyóuliǎnróngzhīwángshénxiánchàngxiègōngqīngháiwèiliúrényuē :“ xiàngjiànāguāwèiyǒusuīxiāngguānzhèngshì使shǐrénnéng 。”
  wángjìngxiègōng :“ gōngxiāo 。” xièyuē :“ shēnxiāojūndàoshēnzuìshēnzhèngdiàochàng 。”
  xièchēchūjiànwángwényuē :“ jiànwénsuīxiāoxiāngyīnyīnjìng 。”
  fànzhāngwèiwángjīngzhōu :“ qīngfēngliújùnwàngzhēnhòuláizhīxiù 。” wángyuē :“ yǒujiùyānyǒushēng ?”
  jìngyóushūdàoxiōngxiāosuǒguǎhuìjiǔhānchàngwàngfǎnnǎijīn ”。
  zhāngtiānshìxióngliángzhōuruòjīngshīsuīyuǎnfāngshūlèibiānrénzhījiéwénhuángjīngduōcáiqīnxiànzhìyóuzàizhǔzhùzhùzuòwǎngzhīyánrónglòuguāntīngtiānxīnshènhuǐláixiáwàiwángyǒujùncáiměidāngshíwénérzàoyānzhìtiānjiànfēngshénqīnglìngyánhuàliúchénshuōjīnguànyòuānrénshìzhōngláijiēyǒuzhèngtiān
  wánggōngshǐwángjiànshènyǒuqínghòuyuányuèzhījiānsuìzhìránměizhìxìnghuìyǒuxiāngshígōngchángxíngsànzhìjīngkǒuxiètángshíqīngchénliúxīntóngchūyǐngōngzhīyuē :“ wángzhuózhuó 。”
  tàiwéièrwángyuē :“ xiàotíngtíngzhíshàngāluóluóqīngshū 。”
  wánggōngyǒuqīngjiǎnzhǐnéngshuōérshūshǎoyǒuchóngchūyǒuréndàoxiàochángyǒuxīnjuéwéifán
  yīnzhòngkānsànghòuhuánxuánwènzhòngwén :“ qīngjiāzhòngkāndìngshìrén ?” zhòngwényuē :“ suīnéngxiūmíngshìyìngchèjiǔquán 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号