导航

世说新语拼音版德行第一原文注音

2022-01-23 12:12:40

shìshuōxīn · xíng
  chénzhòngyánwéishìxíngwéishìfàndēngchēlǎnpèiyǒuchéngqīngtiānxiàzhīzhìwèizhāngtàishǒuzhì便biànwènsuǒzàixiānkànzhīzhǔ簿bái :“ qúnqíngjūnxiānxiè 。” chényuē :“ wángshìshāngróngzhīxiánuǎnzhīxiányǒu !”
  zhōuchángyún :“ shíyuèjiànhuángshūlìnzhīxīnshēng 。”
  guōlínzōngzhìnánzàoyuánfènggāochētíngguǐluánchuòèhuángshūnǎixìn宿rénwèn ? línzōngyuē :“ shūwāngwāngwànqǐngzhībēichéngzhīqīngrǎozhīzhuóshēn广guǎngnánliáng 。”
  yuánfēngxiùzhěnggāobiāochítiānxiàmíngjiàoshìfēiwéirènhòujìnzhīshìyǒushēngtángzhějiēwéidēnglóngmén
  yuánchángtànxúnshūzhōnghàoyuē :“ xúnjūnqīngshínánshàngzhōngjūnzhìshī 。”
  chéntàiqiūxúnlǎnglíngpínjiǎnnǎi使shǐyuánfāngjiāngchēfāngchízhànghòucóngchángwénshàngxiǎozàizhùchēzhōngzhìxún使shǐshūyìngménmíngxíngjiǔliùlóngxiàshíwénruòxiǎozuòzhùqiánshítàishǐzòu :“ zhēnréndōngxíng 。”
  yǒuwènchénfāng :“ xiàjiājūntàiqiūyǒugōngértiānxiàchóngmíng ?” fāngyuē :“ jiājūnguìshùshēngtàishānzhīāshàngyǒuwànrènzhīgāoxiàyǒuzhīshēn ; shàngwéigānsuǒzhānxiàwéiyuānquánsuǒrùndāngzhīshíguìshùyānzhītàishānzhīgāoyuānquánzhīshēnzhīyǒugōng !”
  chényuánfāngchángwényǒuyīngcáifāngxiàoxiānlùngōngzhēngzhīnéngjuétàiqiūtàiqiūyuē :“ yuánfāngnánwéixiōngfāngnánwéi 。”
  xúnyuǎnkànyǒurénzhízéigōngjùnyǒurényuē :“ jīn !” yuē :“ yuǎnláixiāngshìlìng ; bàiqiúshēngxúnsuǒxíng ?” zéizhìwèiyuē :“ jūnzhìjùnjìnkōngnánérgǎnzhǐ ?” yuē :“ yǒurényǒurěnwěizhīníngshēndàiyǒurénmìng 。” zéixiāngwèiyuē :“ bèizhīrénéryǒuzhīguó !” suìbānjūnérhuánjùnbìnghuòquán
  huàxīnshènzhěngsuīxiánshìzhīnèiyánruòcháodiǎnchényuánfāngxiōngróuàizhīdàoérèrménzhīshīyōngzhīguǐyān
  guǎnnínghuàxīngòngyuánzhōngchúcàijiànyǒupiànjīnguǎnhuīchúshíhuàzhuōérzhìzhīyòuchángtóngshūyǒuchéngxuānmiǎnguòménzhěníngxīnfèishūchūkànníngfēnzuòyuē :“ fēiyǒu 。”
  wánglǎngměishítuīhuàxīnxīnzhàchángzizhíyànyǐnwángxuézhīyǒurénxiàngzhānghuáshuōshìzhāngyuē :“ wángzhīxuéhuájiēshìxíngháizhīwàizhīsuǒgèngyuǎn 。”
  huàxīnwánglǎngchéngchuánnànyǒurénxīnzhénánzhīlǎngyuē :“ xìngshàngkuānwéi ?” hòuzéizhuīzhìwángshèsuǒxiérénxīnyuē :“ běnsuǒzhèngwèiěrtuōnìngxiāng ?” suìxiézhěngchūshìdìnghuáwángzhīyōuliè
  wángxiángshìhòuzhūrénshènjǐnjiāyǒushùjiēshūhǎohéng使shǐshǒuzhīshífēngzhìxiángbàoshùérxiángchángzàibiéchuángmiánwǎngànzhuózhīzhíxiángkōngzhuódebèihuánzhīhànzhīyīnguìqiánqǐngshìgǎnàizhīzi
  jìnwénwángchēngruǎnzōngzhìshènměizhīyányánjiēxuányuǎnwèichángzāngrén
  wángróngyún :“ kāngèrshíniánwèichángjiànyùnzhī 。”
  wángróngqiáotóngshízāosàngxiàochēngwángzhīchuángbèiwèiliúzhòngxióngyuē :“ qīngshùshěngwáng ? wénāiguò使shǐrényōuzhī 。” zhòngxióngyuē :“ qiáosuībèishénsǔn ; wángróngsuībèiérāihuǐchénqiáoshēngxiàowángróngxiàoxiàyīngyōuqiáoéryīngyōuróng 。”
  liángwángzhàowángguózhījìnshǔguìzhòngdāngshípéilìnggōngsuìqǐngèrguóqiánshùbǎiwànzhōngbiǎozhīpínzhěhuòzhīyuē :“ xínghuì ?” péiyuē :“ sǔnyǒutiānzhīdào 。”
  wángróngyún :“ tàibǎozàizhèngshǐzhōngzàinéngyánzhīliúzhīyánzhōngqīngyuǎnjiāngyǎnyán !”
  wángānfēngzāojiānzhìxìngguòrénpéilìngwǎngdiàozhīyuē :“ ruò使shǐtòngguǒnéngshāngrénjùnchōngmiǎnmièxìngzhī 。”
  wángrónghúnyǒulìngmíngguānzhìliángzhōushǐhúnhōngsuǒjiǔjùn怀huáihuìxiāngshuàizhìshùbǎiwànróngshòu
  liúdàozhēnchángwéifēngwángjùnbǎishúzhīéryòngwéicóngshìzhōnglángdāngshíwéiměishì
  wángpíngziyànguózhūrénjiērènfàngwéihuòyǒuluǒzhě广guǎngxiàoyuē :“ míngjiàozhōngyǒuwéinǎiěr !”
  gōngzhíyǒngjiāsāngluànzàixiāngshènqióngněixiāngréngōngmíngchuángòngzhīgōngchángxiéxiōngmàiwàishēngzhōuèrxiǎoérwǎngshíxiāngrényuē :“ kùnjūnzhīxiángòngjūněrkǒngnéngjiānyǒusuǒcún 。” gōngshìwǎngshízhéhánfànzhùliǎngjiábiānháièrérhòubìngdecúntóngguòjiānggōngwángwéishànxiànjiězhíguīshāngōnglíngchuángtóuxīnsàngzhōngsānnián
  róngzàiluòyángchángyīngrénqǐngjuéxíngzhìrényǒuzhìzhīyīnchuòshīyāntóngzuòchīzhīróngyuē :“ yǒuzhōngzhízhīérzhīwèizhě ?” hòuzāoluànjiāngměijīngwēichángyǒurénzuǒyòuwènsuǒnǎishòuzhìrén
  guāngshǎopínxìngzhìxiàochángwéichuīcuànzuòshíwángpíngběiwénjiāmíngliǎngxiǎngzhīyīnwéizhōnglángyǒurénzhīzhěyuē :“ jiàbèi 。” yún :“ bǎiqīngzhī ?”
  zhōuzhènlínchuānjùnháiwèishàngzhùqīngzhǔwángchéngxiàngwǎngkànzhīshíxiàyuèbàozhìfǎngzhìxiáxiǎoéryòulòudàizuòchùwángyuē :“ wēizhīqīngguò !” yòngwéixīngjùn
  dèngyōushǐnàndàozhōngziquánguòjiāngqièshènchǒngàiniánhòuxùnsuǒyóuqièshuōshìběirénzāoluànxìngmíngnǎiyōuzhīshēngyōuyǒuyánxíngdiànwénzhīāihènzhōngshēnsuìchùqiè
  wángchángwéirénjǐnshùnshìqīnjìnyǎngzhīxiàochéngxiāngjiànchángzhéjiànjìngzhéchēnchángchéngxiànghéngshènwéiduānchéngxiàngháitáixíngwèichángsòngzhìchēhòuhéngcáorénbìngdāngxiāngqièchángwánghòuchéngxiàngháitáidēngchēhòuzhìtáiméncáorénzuòfēngérrěnkāi
  huánchángshìwénréndàoshēngōngzhězhéyuē :“ gōngyǒu宿míngjiāxiānzhīchēngyòuxiānrénzhìjiāoshuōzhī 。”
  gōngchéngyǒudehuòlìngmàiyún :“ màizhīyǒumǎizhědānghàizhǔnìngānérrénzāi ? sūnshūáoshāliǎngtóushéwéihòurénzhīměitánxiàozhī !”
  ruǎnguāngzàishàncéngyǒuhǎochējièzhějiēgěiyǒurénzàngjièérgǎnyánruǎnhòuwénzhītànyuē :“ yǒuchēér使shǐréngǎnjièchēwéi ?” suìfénzhī
  xièzuòshànlìngyǒulǎowēngfànxièchúnjiǔzhīnǎizhìguòzuìéryóuwèitàishíniánsuìzhùqīngzàixiōngbiānzuòjiànyuē :“ āxiōng ! lǎowēngniànzuò 。” shìgǎiróngyuē :“ āfàng ?” suìqiǎnzhī
  xiètàijuézhòngchǔgōngchángchēng :“ chǔsuīyánérshízhībèi 。”
  liúyǐnzàijùnlínzhōngmiánchuòwénxiàshénzhèngyuē :“ deyín !” wàiqǐngshāchēzhōngniúshénzhēnchángyuē :“ qiūzhīdǎojiǔwéifán 。”
  xiègōngrénjiàoérwèntài :“ chūjiànjūnjiàoér ?” yuē :“ chángjiàoér 。”
  jìnjiǎnwénwéijūnshísuǒzuòchuángshàngchéntīngjiànshǔxíngshìwéijiāyǒucānjūnjiànshǔbáixíngshǒubǎnshāzhījūnshuōménxiàdànjiàoyuē :“ shǔbèihàishàngnéngwàng怀huáijīnshǔsǔnrénnǎi ?”
  fànxuānniánsuìhòuyuántiāocàishāngzhǐrénwèn :“ tòng ?” yuē :“ fēiwéitòngshēngǎnhuǐshāngshìěr !” xuānjiéxíngliányuēhánzhāngjuànbǎishòujiǎnshíshòushìjiǎnbànsuìzhìzhōngshòuhánhòufàntóngzàijiùchēzhōnglièèrzhàngfànyún :“ rénnìng使shǐ ( jīnjūn ) xié ?” fànxiàoérshòuzhī
  wángjìngbìngdàojiāshàngzhāngyīngshǒuguòwènzijìngyóuláiyǒutóngshī ?” jìngyún :“ juéyǒushìwéijiāhūn 。”
  yīnzhòngkānwéijīngzhōuzhíshuǐjiǎnshíchángwǎnpánwàiyáofàntuōluòpánxiánzhéshídànzhīsuīyuánxìngzhēnměiyún :“ shòurènfāngzhōuyúnhuōpíngshíjīnchǔzhīpínzhěshìzhīchángyāndēngzhīérjuānběn ? ěrcáocúnzhī !”
  huánnánjùnyáng广guǎnggòngshuōyīnjīngzhōuduóyīnnánmánshùxiǎozhǐchángyīnxíngsànshuàiěrxiàshè便biànhuánnèiwàizhīzhěxiāorányuǎntóngdòushēngzhīyùnshílùnduōzhī
  wángshèzàijiāngzhōuwéiyīnhuánsuǒzhúbēncuànzhāngcúnwángwèiwángsuízàiyōuzàimàochùyǐnshíměishìyǒujiàngshírénwèiwéishìshǒuxiào
  huánnánjùnyīnjīngzhōushōuyīnjiāngzuǒshírénluóshēngzàiyānhuándàishēnghòujiāngyǒusuǒxiānqiǎnrényún :“ ruòxièdāngshìzuì 。” shēngyuē :“ wèiyīnjīngzhōujīnjīngzhōubēnwángcúnwángwèipànyánxièhuángōng ?” chūshìhuányòuqiǎnrénwènyán ? yuē :“ jìnwénwángshākāngérshàowéijìnzhōngchéncónggōngyǎnglǎo 。” huányányòuzhīhuánxiāncénggāoqiúshēngshízàizhāngshēngwènzhìfénqiú
  wánggōngcóngkuàihuánwángkànzhījiànzuòliùchǐdiànyīngōng :“ qīngdōngláiyīngyǒulǐng 。” gōngyánhòusuǒzuòzhěsòngzhī便biànzuòjiànshànghòuwénzhīshènjīngyuē :“ běnwèiqīngduōqiúěr 。” duìyuē :“ zhàngréngōnggōngzuòréncháng 。”
  jùnchénjiāzhìxiàohǎoshíchēngjiāofànzuòjùnzhǔ簿héngzhuāngnángměizhǔshízhézhùjiāofànguīhòuzhísūnēnzéichūjùnyuánjūn便biànzhēngliǎnshùdòujiāofànwèizhǎnguījiāsuìdàicóngjūnzhànbàijūnrénkuìsàntáozǒushānjiēduōjiāofàndehuóshírénwéichúnxiàozhībào
  kǒngshèwéixiàoshìzhōngméngjuànjiēlièzōngshānlíngkǒngshíwéitàichángxíngléishòuzhuózhòngjìngliúliánjiànzhěwéizhēnxiào
  dàozhùxiōngzàidānyángjùnhòuzāotóngrénjiānzhāolínzhìbīndiàoshěnghàoyǒngāijuérénwéizhīluòlèihánkāngshíwéidānyángyǐnyīnzàijùnměiwénèrzhīzhéwéikāngyuē :“ ruòwèixuǎnguāndānghǎoliàorén 。” kāngshènxiāngzhīhánhòuguǒwéishàngshūmiǎnāizhìxiǎosuìguì
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号