导航

世说新语拼音版谗险第三十二原文注音

2022-01-23 12:16:49

shìshuōxīn · chánxiǎn
   wángpíngzixíngshènsànlǎngnèishíjìnxiá
   yuányuèyǒukǒucáinéngduǎnchángshuōyǒujīngshǐzuòxièxuánshēnjūnbèihòudīngjiānchúháiwéizhànguóérrényuē :“ shàoniánshílúnlǎoyòukànzhuāngjiēshìbìngtòngshìdāngsuǒ ? tiānxiàyàozhèngyǒuzhànguó 。” xiàshuōxiàowénwángjiànqīndàiluànzhóuéérjiànzhū
   xiàoshènqīnjìngwángguóbǎowángjiànwángxúnjiànzhīchángguóbǎoxiāngduìwēiyǒujiǔlìnghuànxúnchuízhìwénchuánshēngguóbǎozhīcáichūxúnxiàkǒngqīngduóyàochǒngyīnyuē :“ wángxúndāngjīnmíngliúxiàyǒujiǔjiànzhībiézhào 。” rányánxīnwéizhōngsuìjiànxún
   wángshùchányīnjīngzhōuwángguóbǎoyīnshènhuànzhīqiúshùwángdōngtíngyuē :“ qīngdànshùwángwǎngzhépíngrényīnlùnshìèrwángzhīhǎo 。” yīncóngzhīguóbǎojiànwángwènyuē :“ zhòngkānpíngrénsuǒdào ?” yún :“ shìchángwǎngláisuǒlùn 。” guóbǎowèiyǒuyǐnguǒqínghǎoshūchányán
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号