导航

世说新语拼音版雅量第六原文注音

2022-01-23 12:14:47

shìshuōxīn · liàng
  zhāngtàishǒushàoshìyōngzhīshàozàijùnyōngshèngliáoshǔwéiwàixìnzhìérérshūsuīshénbiànérxīnlezhǎoqiāzhǎngxuèliúzhānbīnsànfāngtànyuē :“ yánlíngzhīgāoyǒusàngmíngzhī ?” shìhuōqíngsànāiyánruò
  zhōngsànlínxíngdōngshìshénbiànsuǒqíntánzhīzòu广guǎnglíngsànzhōngyuē :“ yuánxiàochángqǐngxuésànjìn广guǎnglíngsànjīnjué !” tàixuéshēngsānqiānrénshàngshūqǐngwéishīwénwángxúnhuǐyān
  xiàhóutàichūchángzhùzuòshūshísuǒzhùjiāoránshénbiànshūbīnzuǒyòujiēdiēdàngzhù
  wángróngsuìchángzhūxiǎoéryóukàndàobiānshùduōzhézhīzhūérjìngzǒuzhīwéiróngdòngrénwènzhīyuē :“ shùzàidàobiānérduō 。” zhīxìnrán
  wèimíngxuānchǎngshàngduànzhǎozòngbǎixìngguānzhīwángróngsuìwǎngkànchéngxiánpānlánérhǒushēngzhènguānzhědiānróngzhànrándòngliǎokǒng
  wángróngwéishìzhōngnánjùntàishǒuliúzhàotǒngzhōngjiānduānróngsuīshòuhòubàoshū
  péishūbèishōushénbiànzhǐruòqiúzhǐzuòshūshūchéngjiùzhěduōnǎidemiǎnhòuwèitóngsān
  wángchángshǔrénshìjīngshíwèixíngchùyǐnyànyīnzhīyuē :“ jìnshǔzūnshìxíng ?” rén便biànléizhìmiàndōuyánguànqiānwángchéngxiànggòngzàizàichēzhōngzhàojìngchéngxiàngyuē :“ kànyǎnguāngnǎichūniúbèishàng 。”
  péixiázàizhōusuǒshèzhǔrénxiárénwéixíngjiǔxiázhèngshíwéiyǐnhuìyīnxiázhuìxiáháizuòzhǐchángyánbiànwángwènxiádāngshídeyán ?” yuē :“ zhíshìàndāngěr 。”
  liúqìngsūnzàitàishírénshìduōwéisuǒgòuwéizisōngzòngxīnshìwàixiánhòuxìngjiǎnjiāshuōtàilìnghuànqiānwànyǒulìnchéngtàizhòngzuòzhōngwènshítuíránzuìzhuìshàngtóujiù穿chuānyún :“ xiàguānjiāyǒuliǎngsuōqiānwànsuígōngsuǒ 。” shìnǎihòuyǒurénxiàngdàoyuē :“ wèixiǎorénzhīduójūnzhīxīn 。”
  wángpéijǐngshēngzhìhǎotóngjǐngshēngèzhīnénghuínǎiwángyányàowángfēnbàngwángwèidòngyuē :“ báiyǎnérsuìzuò 。”
  wángchángpéichénggōngsuìxiāngzhīshígòngchùjiēdāngshímíngshìwèiwángyuē :“ péilìnglìngwàng !” wáng便biànqīngpéipéiyuē :“ quánjūnzhì 。”
  yǒuwǎngláizhěyúngōngyǒudōngxiàhuòwèiwánggōng :“ qiánshāoyánbèi 。” wánggōngyuē :“ yuánguīsuīwángchénběn怀huáizhīhǎoruòláijiǎojīnjìngháisuǒshāoyán 。”
  wángchéngxiàngzhǔ簿jiǎnxiàozhàngxiàgōngzhǔ簿 :“ zhǔ簿zhōuxuánwéizhīrénànxiánshì 。”
  shìshǎohǎocáiruǎnyáohǎobìnghéngjīngyíngtóngshìlèiérwèipànshīrényǒujiànliàoshìcáizhìpíngdāngwèijìnliǎngxiǎozhùbèihòuqīngshēnzhàngzhīwèinéngpínghuòyǒuruǎnjiànchuīhuǒyīntànyuē :“ wèizhīshēngdāngzhùliàng ?” shénxiánchàngshìshèngshǐfēn
  shìzhōngkōngzuòchéngxiàngcóngshìěrshíbèiyóuyànlüètóngchángzhìchéngxiàngèrrénhuānchéngxiàng便biànmìng使shǐzhàngmiánzhìxiǎohuízhuǎnkuàishúshàngchuáng便biànhāitáihānchéngxiàngzhūyuē :“ zhōngnánmiánchù 。”
  tàiwèifēngwěichángqīngzhǐshírénjiēwéijiǎliàngyǒuérshùsuìzhòngzhīzhì便biànrénzhīshìtiānxìngwēntàizhēnchángyǐnmànzhīérshéntiánránnǎiguìyuē :“ jūnhóuwéi ?” lùnzhěwèijiǎnliàngjùnshíhàihuòyún :“ jiànāgōngzhīyuánguīfēijiǎ 。”
  chǔgōngzhāngānlìngqiāntàiwèishìcānjūnmíngxiǎnérwèiwēirénwèiduōshígōngdōngchūchéngchuánsòngshùréntóuqiántángtíngzhùěrshíxīngshěnchōngwéixiànlìngdāngsòngguòzhèjiāngchūtínggōngniúxiàcháoshuǐzhìshěnlìngpánghuángwèn :“ niúxiàshì ?” yún :“ zuóyǒucāngláitíngzhōngyǒuzūnguìquánzhī 。” lìngyǒujiǔyīnyáowèncāngshíbǐng ? xìngděng ? gòng 。” chǔyīnshǒuyuē :“ nánchǔ 。” yuǎnjìnjiǔchénggōngmínglìngshìgǎngōng便biànniúxiàxiūgōnggèngzǎishāwéizhuàngōngqiánbiāntíngxiècángōngzhīzhuóyànyánzhuàngjuélìngsònggōngzhìjiè
  tàizàijīngkǒuqiǎnménshēngwángchéngxiàngshūqiú婿chéngxiàngxìn :“ jūnwǎngdōngxiāngrènxuǎnzhī 。” ménshēngguībáiyuē :“ wángjiāzhūlángjiējiāwénlái婿xiánjīnchíwéiyǒulángzàichuángshàngtǎnwén 。” gōngyún :“ zhènghǎo !” 访fǎngzhīnǎishìshǎoyīnjiàyān
  guòjiāngchūbàiguānshìgōngzhuànyángmànbàidānyángyǐnláizǎozhěbìngdejiāshèyànjiànqìngjīngsuízǎowǎnwènguìjiànyángbàilínhǎijìngjiēměigōngsuīwǎnzhìhuòshèngzhuànshílùnzhīfēnghuámànzhīzhēnshuài
  zhōuzhòngzhìyǐnjiǔzuìchēnháimiànwèirényuē :“ jūncáiérhéngdechóngmíng !” zhúhuǒzhìrénrénxiàoyuē :“ āhuǒgōngchūxiàěr !”
  shǐwéiyángzhōucóngshìyuèdàndāngcháowèiqǐngtíngchēzhōuménwàizhōuhóuchéngxiàngchēbiānshīrándòngzhōuguòfǎnhuánzhǐxīnyuē :“ zhōngsuǒyǒu ?” shīyīngyuē :“ zhōngzuìshìnán 。” zhōuhóuchéngxiàngyuē :“ qīngzhōuzhōngyǒulǐngcái 。”
  tàiwèijùnzhànbàizuǒyòushírénchéngxiǎochuán西bēnluànbīngxiāngbāolüèshèzhōngduògōngyīngxiánérdǎochuánshàngxiánshīfēnsànliàngdòngróngyuē :“ shǒu使shǐzhùzéi !” zhòngnǎiān
  xiǎozhēng西chángchūwèihuánruǎnshìliúwànānshàngānlíngchénglóushàngéqǐngguīliángshèngwèiruǎn :“ wénlángnéngyóudejiàn ?” gào便biànwéidàokāi簿pánshǐliǎngzhuǎnzhuìduòruò
  xuānjiǎnwéntàizǎigòngzàilìngrénzàiqiánhòumíngjiào簿zhōngjīngrǎotàizǎihuángqiúxiàkànjiǎnwénránqīngtiánxuānrényuē :“ cháotíngxiányǒuxián 。”
  wángshàowánghuìgòngxuānzhèngzhíshōujiāhuìānqūnxún ; shàojiānzuòdòngdàishōuxìnhuándìngnǎichūlùnzhěshàowéiyōu
  huánxuānchāoshāncháochéntiáodiédìngtóng宿míngchénxièānwángtǎnzhīzhìshūshìzhīyóuzàizhàngnèixièdōuyánwángzhízhìhuányúnduō ! xuānchújuéqiècóngzhàngzhōngxuānyánxièhánxiàoyuē :“ shēngwèibīn 。”
  xiètàipánhuándōngshānshísūnxīnggōngzhūrénfànhǎifēnglàngyǒngsūnwángzhūrénbìng便biànchàng使shǐhuántàishénqíngfāngwángyínxiàoyánzhōuréngōngmàoxiánshuōyóuzhǐfēngzhuǎnlàngměngzhūrénjiēxuāndòngzuògōngyún :“ jiāngguī !” zhòngrénchéngxiǎngérhuíshìshěnliàngzhènāncháo
  huángōngjiǎshèzhuàn广guǎngyáncháoshìyīnzhūxièānwángtǎnzhīwángshènwènxièyuē :“ dàngzuò ?” xièshénbiànwèiwényuē :“ jìnzuòcúnwángzàixíng 。” xiāngqiánwángzhīkǒngzhuàngzhuǎnjiànxièzhīkuānróngbiǎomàowàngjiēfāngzuòluòshēngyǒngfěnghàohàohóngliú ”。 huándànkuàngyuǎnnǎijiěbīngwángxièjiùmíngshǐpànyōuliè
  xiètàiwángwéngòngchāogànwèiqiánwáng便biànxièyuē :“ néngwéixìngmìngrěnéqǐng ?”
  zhīdàolínháidōngshíxiánbìngsòngzhēngtíngcàishūqiánzhìzuòjìnlíngōngxièwànshíhòuláizuòxiǎoyuǎncàizànxièjiùchùcàihuánjiànxièzàiyānyīnxièzhìzuòxièguànqīngtuōnǎizhènjiùshénshènpíngjuéchēnzuòdìngwèicàiyuē :“ qīngréndàihuàimiàn 。” càiyuē :“ běnwèiqīngmiànzuò 。” hòuèrrénjiè
  jiābīnqīnchóngshìdàoānwènxiǎngqiānxiūshūlèizhǐyīnqíndàoānzhíyún :“ sǔn 。” juéyǒudàizhīwéifán
  xièānnánmiǎnshàngshūháidōngxiètàihuángōngchū西xiānggāngdāngyuǎnbiésuìtíngsāngòngtàiwèishīguānānnánzhéyǐnduānsuīxìn宿zhōngjìngyánshìtàishēnhènzàixīnwèijìnwèitóngzhōuyuē :“ xièfèngshìshì 。”
  dàigōngcóngdōngchūxiètàiwǎngkànzhīxièběnqīngdàijiàndànlùnqínshūdàilìnértánqínshūmiàoxièyōuránzhīliàng
  xiègōngrénwéiéérxièxuánhuáishàngxìnzhìkànshūjìngrányánxiàngwènhuáishànghài ? yuē :“ xiǎoérbèizéi 。” zhǐcháng
  wángyóujìngcéngzuòshìshànghuǒyóuzǒuhuáng ; jìngshéntiánránhuànzuǒyòupíngérchūpíngchángshìdìngèrwángshén
  jiānyóuhúnjìnjìngxiètàiwèizijìngyuē :“ jiāngdāngzhóulechù 。”
  wángsēngxièchēgòngwángxiǎosēngjiǔquànxièyún :“ fèng使shǐjūnshāng 。” xièyuē :“ ěr 。” sēngránzuòyuē :“ shìxīngzhōngdiàojiéěr ! gǎnzhōuzhāng !” xièzhǎngérxiàoyuē :“ wèijūnsēngshūshěngnǎiqīnlíngshàngguó 。”
  wángdōngtíngwéihuánxuānzhǔ簿chéngjièyǒuměigōngshènrénwéizhīwàngchūjiànxièshīérshénruòzuòshàngbīnxiāngbiǎnxiàogōngyuē :“ ránguānqíngmàofándāngshìzhī 。” hòuyīnyuècháoxiàgōngnèizǒuzhíchūzhīzuǒyòujiēdàngérwángdòngmíngjiàshìzhòngxiányúnshìgōng ”。
  tàiyuánchángxīngjiànxiàoxīnshènèzhīhuálínyuánzhōngyǐnjiǔbēishǔxīngyún :“ chángxīng ! quàněrbēijiǔshíyǒuwànsuìtiān ?”
  yīnjīngzhōuyǒusuǒshízuòshìshùmànzhīliúyīnshènwéiyǒucáiwánggōng :“ shìjiànxīnwénshènguān 。” 便biànshǒujīnhánzhōngchūzhīwángyīnxiàozhīshèngwángkànjìngxiàoyánhǎoèdàntiězhīéryīnchàngránshī
  yángsuíèrshǎoyǒujùncáixiè寿shòuxiānghǎochángzǎowǎngxièwèishíéérwángwángláixiānxiāngshíwángxiàngyǒushuō使shǐyángyánglemiǎnwéijiǎowěishàngyǒngzhǔruòxièwánghánwēnshùháiyángtánshǎngwángfāngnǎigòngshíxiàèrwángdōucānwéishǔyángxiáyángyìngduìzhīérchéngjìnshíshí便biàn退tuìsuìxiāngliúyángzhùzhíyún :“ xiàngzhěcóngmìngzhōngguóshàng 。” èrwángshìxiàoliǎng
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号