导航

世说新语拼音版术解第二十原文注音

2022-01-23 12:31:58

shìshuōxīn · shùjiě
   xúnshànjiěyīnshēngshílùnwèizhīànjiěsuìdiàozhèngměizhìzhènghuì殿diàntíngzuòdiàogōngshāngxiéyùnruǎnxiánmiàoshǎngshíwèishénjiěměigōnghuìzuòérxīnwèizhīdiàoyánzhízhīsuìchūruǎnwéishǐpíngtàishǒuhòuyǒutiángēngzhōushíchǐ便biànshìtiānxiàzhèngchǐxúnshìxiàosuǒzhìzhōngjīnshízhújiējuéduǎnshǔshìruǎnshénshí
   xúnchángzàijìnzuòshàngshísǔnjìnfànwèizàizuòrényuē :“ shìláoxīnchuī 。” zuòzhěwèizhīxìnqiǎnwènzhīshíyòngchējiǎo
   rényǒuxiāngyánghòuyīngchūshòumìngjūnèyánsuìjuéduànhòuhuàishìxiāngzhěshìzhīyuē :“ yóuyīngchūzhésāngōng 。” éérzhuìzhéwèiguǒzhìgōng
   wángshànjiěxìngchángchéngzhùliánqiánzhàngqiányǒushuǐzhōngkěnwángyún :“ shìzhàng 。” 使shǐrénjiě便biànjìng
   chénshùwéijiāngjūnyuànshènjiànàizhòngwángguōwǎngzhīshènāinǎiyuē :“ yānzhīfēi !” éérjiāngjūnzuòluànsuǒyán
   jìnmíngjiězhànzhǒngzháiwénguōwéirénzàngwēiwǎngkànyīnwènzhǔrén :“ zànglóngjiǎo ? dāngmiè !” zhǔrényuē :“ guōyún :‘ zànglóngěrchūsānniándāngzhìtiān 。’” wèn :“ wéishìchūtiān ?” yuē :“ fēichūtiānnéngzhìtiānwèněr 。”
   guōjǐngchúnguòjiāngyángshuǐyíngbǎishírénwéijìnshuǐjǐngchúnyuē :“ jiāngdāngwéi 。” jīnshāzhǎngshùshíjiēwéisāngtiánshīyuē :“ běilièlièhǎihùnhùn ; lěilěisānfénwéikūn 。” wángchéngxiànglìngguōshìzuòguàguàchéngguōshènèyún :“ gōngyǒuzhènè !” wángwèn :“ yǒuxiāo ?” guōyuē :“ mìngjià西chūshùbǎishùjiéduàngōngchángzhìchuángshàngchángqǐnchùzāixiāo 。” wángcóngshùzhōngguǒzhènbǎifěnsuìjiēchēngqìngjiāngjūnyún :“ jūnnǎiwěizuìshù 。”
   huángōngyǒuzhǔ簿shànbiéjiǔyǒujiǔzhélìngxiānchánghǎozhěwèiqīngzhōucóngshì ”, èzhěwèipíngyuányóu ”。 qīngzhōuyǒujùnpíngyuányǒuxiàn 。“ cóngshìyándào ”,“ yóuyánzàishàngzhù ”。
   yīnxìndàoshènjīngqínchánghuànnèièzhūliáowénkāiyǒumíngwǎngyíngzhīlái便biànmàiyún :“ jūnhóusuǒhuànzhèngshìjīngjìntàiguòsuǒzhìěr 。” tāngzhīxiàshùduànzhǐquán ; pōukànnǎixiānsuǒ
   yīnzhōngjūnmiàojiějīngmàizhōngniándōufèiyǒuchángsuǒgěi使shǐkòutóuliúxuèhàowèn ? yún :“ yǒushìzhōngshuō 。” jiéwènliángjiǔnǎiyún :“ xiǎorénniánchuíbǎisuìbàoláijiǔruòméngguānmài便biànyǒuhuójiùhèn 。” hàogǎnzhìxìngsuìlìngláiwèizhěnmàichǔfāngshǐtāng便biànshìfénjīngfāng
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号