导航

世说新语拼音版任诞第二十三原文注音

2022-01-23 12:32:39

shìshuōxīn · rèndàn
  chénliúruǎnqiáoguókāngnèishāntāosānrénniánjiēxiāngkāngniánshàozhīzhěpèiguóliúlíngchénliúruǎnxiánnèixiàngxiùlángxiéwángróngrénchángzhúlínzhīxiàhānchàngshìwèizhúlínxián 。”
  ruǎnzāosàngzàijìnwénwángzuòjìnjiǔròucéngzàizuòyuē :“ mínggōngfāngxiàozhìtiānxiàérruǎnzhòngsàngxiǎngōngzuòyǐnjiǔshíròuliúzhīhǎiwàizhèngfēngjiào 。” wénwángyuē :“ zōnghuǐdùnjūnnénggòngyōuzhīwèi ? qiěyǒuéryǐnjiǔshíròusāng !” yǐndànchuòshénruò
  liúlíngbìngjiǔshèncóngqiújiǔjuānjiǔhuǐjiànyuē :“ jūnyǐntàiguòfēishèshēngzhīdàoduànzhī !” língyuē :“ shènshànnéngjìnwéidāngzhùguǐshénshìduànzhīěr ! 便biànjiǔròu 。” yuē :“ jìngwénmìng 。” gōngjiǔròushénqiánqǐnglíngzhùshìlíngguìérzhùyuē :“ tiānshēngliúlíngjiǔwéimíngyǐndǒujiěchéngrénzhīyánshèntīng 。” 便biànyǐnjiǔjìnròukuíránzuì
  liúgōngróngrényǐnjiǔhuìfēilèirénhuòzhīyuē :“ shènggōngróngzhěyǐn ; gōngróngzhěyǐn ; shìgōngróngbèizhěyòuyǐn 。” zhōnggòngyǐnérzuì
  bīngxiàowèiquēchúzhōngyǒuzhùjiǔshùbǎiruǎnnǎiqiúwéibīngxiàowèi
  liúlínghéngzòngjiǔfànghuòtuōluǒxíngzàizhōngrénjiànzhīlíngyuē :“ tiānwéidòngshìwéi ( jīnjūn ) zhūjūnwéi ( jīnjūn ) zhōng ?”
  ruǎnsǎochánghuánjiājiànbiéhuòzhīyuē :“ wèibèishè ?”
  ruǎngōnglínjiāyǒuměidāngjiǔruǎnwángānfēngchángcóngyǐnjiǔruǎnzuì便biànmiánshǐshūzhīcházhōng
  ruǎndāngzàngzhēngféitúnyǐnjiǔèrdǒuránhòulínjuézhíyánqióng ”! dōuhàoyīnxiěfèidùnliángjiǔ
  ruǎnzhòngróngbīngdàonánzhūruǎndàoběiběiruǎnjiēnánruǎnpínyuèběiruǎnshèngshàijiēshāluójǐnzhòngróng竿gānguà ( jīnjūn ) zhōngtíngrénhuòguàizhīyuē :“ wèinéngmiǎnliáoěrěr !”
  ruǎnbīngsàngpéilìnggōngwǎngdiàozhīruǎnfāngzuìsànzuòchuángpéizhìxiàdiàoyàn便biànhuòwènpéi :“ fándiàozhǔrénnǎiwéiruǎnjūnwéi ?” péiyuē :“ ruǎnfāngwàizhīrénchóngzhì ; bèizhōngrénguǐ 。” shíréntànwéiliǎngdezhōng
  zhūruǎnjiēnéngyǐnjiǔzhòngróngzhìzōngrénjiāngòngyòngchángbēizhēnzhuówèngchéngjiǔwéizuòxiāngxiàngzhuóshíyǒuqúnzhūláiyǐnzhíjiēshàng便biàngòngyǐnzhī
  ruǎnhúnzhǎngchéngfēngyùnzuòbīngyuē :“ zhòngróngzhīqīngěr 。”
  péichénggōngwángróngwángróngchénwǎngpéitōngjìngqiánpéicóngchuángnánxiàcóngběixiàxiāngduìzuòbīnzhǔle
  ruǎnzhòngróngxiānxìngjiāxiānbēisàngdāngyuǎnchūyúndāngliúdìngjiāngzhòngróngjièzhùzhòngzhuīzhīlèiérfǎnyuē :“ rénzhǒngshī !” yáozhī
  rènkǎishīquánshìjiǎnkuòhuòwèiqiáoyuē :“ qīngzuòshìyuánpóubàiérjiù ?” yuē :“ yuánpóuběixiàmén ( shǒuluó ) huàifēisuǒnéngzhī 。”
  liúdàozhēnshǎoshíchángcǎoshànxiàowénzhěliúliányǒulǎoshífēichángrénshènxiàonǎishātúnjìnzhīdàozhēnshítúnjìnlexièjiànbǎoyòujìntúnshíbànbànnǎiháizhīhòuwéilángérwéixiǎolìngshǐdàozhēnchāoyòngzhīzhīsuǒyóuwèn ; gàozhīshìniújiǔdàozhēndàozhēnyuē :“ ! ! yòngxiāngbào 。”
  ruǎnxuānzichángxíngbǎiqiánguàzhàngtóuzhìjiǔdiàn便biànhānchàngsuīdāngshìguìshèngkěn
  shānlúnwéijīngzhōushíchūhānchàngrénwéizhīyuē :“ shāngōngshízuìjìngzàogāoyángchídǎozàiguīmíngdǐngsuǒzhīnéngchéngjùndǎozhùbáijiēshǒuwènqiángbīngzhōuér ?” gāoyángchízàixiāngyángqiángshìàijiàngbīngzhōurén
  zhāngyīngzòngrènshírénhàowéijiāngdōngbīnghuòwèizhīyuē :“ qīngnǎizòngshìshíwèishēnhòumíng ?” yuē :“ 使shǐyǒushēnhòumíngshíbēijiǔ !”
  màoshìyún :“ shǒuchíxièáoshǒuchíjiǔbēipāijiǔchízhōng便biànleshēng 。”
  kōngluòmìngwèitàisūnshèrénjīngchāngménzàichuánzhòngtánqínzhāngyīngběnxiāngshíxiānzàijīnchāngtíngwénxiánshènqīngxiàchuánjiùyīngòng便biànxiāngzhīshuōwèn :“ qīngzhī ?” yuē :“ luòmìngzhèngěrjìn 。” zhāngyuē :“ yǒushìběijīng 。” yīnzài便biàntóngchūgàojiājiāzhuīwènnǎizhī
  chēguòjiāngshígōngjiǎnbáohǎowánwángzhūgōnggòngjiùjiànqiúpáochóngdiézhēnshìyínglièzhūgōngguàiwènzhīyuē :“ zuónántángchū 。” shíhéng使shǐjiànérxíngjiéchāozàishìzhīrénróngérwèn
  鸿hóngqīngkǒngqúnhǎoyǐnjiǔwángchéngxiàngyún :“ qīngwéiwènyǐnjiǔ ? jiànjiǔjiāyuèlàn ?” qúnyuē :“ ěrjiànzāoròunǎigèngkānjiǔ 。” qúnchángshūqīnjiù :“ jīnniántiánbǎishúliǎonièshì 。”
  yǒurénzhōushè :“ qīnyǒuyánhuìjiǎnjié 。” zhōuyuē :“ ruòwànchángjiāngnéngqiān 。”
  wēntàizhēnwèiwèigāoshíyángzhōuhuáizhōngchūzhéjìngchángguòshūyīndefǎnliàngshànfǎngzhōnghuànliàngyuē :“ qīngshú !” sòngzhíránhòudehuánjīng
  wēngōngmànbiànlìngzhìgōngxiāngpōuwēnkǒuhuìgōngyuē :“ tàizhēnzhōngyán 。”
  zhōurénfēngzhòngshēnwēiluànguòjiāngniánhéngyǐnjiǔchángjīngsānxǐngshírénwèizhīsānshè ”。
  wèijūnchángwéiwēngōngzhǎngshǐwēngōngshènshànzhīměishuàiěrjiǔjiùwèixiāngduìwèiwǎngwēněr
  jùnluànzhūtáosànbīngshíwéijùndānshēnbēnwángmínjiēwéijùnxiǎochuánzàibīngchūqiántángkǒuchúzhīshíjùnshǎngbīngshǔsuǒzàisōujiǎnshènshèchuánshìzhǔyīnyǐnjiǔzuìhuánzhàoxiàngchuányuē :“ chùjùn ? zhōng便biànshì 。” bīnghuángrángǎndòngjiānjiànchuánxiǎozhuāngxiáwèikuángzuìdōusòngguòzhèjiāngshānyīnwèijiāmiǎnhòushìpíngbīngbàoshìsuǒyuànyuē :“ chūxiàyuànmíngshǎozhíbiānhénghuànkuàiyǐnjiǔ使shǐjiǔniánsuǒ 。” bīngwéishèshì使shǐménnèiyǒubǎijiǔzhōngshēnshíwèifēiwéiyǒuzhìqiěshēng
  yīnhóngqiáozuòzhāngjùnlíndōuxiàrényīnbǎihánshūzhìshítouzhìshuǐzhōngyīnzhùyuē :“ shěnzhěshěnzhěyīnhóngqiáonéngzuòzhìshūyóu 。”
  wángzhǎngshǐxièréntóngwéiwánggōngyuànzhǎngshǐyún :“ xièyuànnéngzuò 。” xiè便biànshénshènxiáwánggōngshúshìwèiyuē :“ 使shǐrénānfēng 。”
  wángliúgòngzàihángnánhānyànhuánzijiāxièzhèn西wǎngshàngshūhuánzànghòusānfǎnzhūrényàozhīchūqiǎnxìnyóuwèirántíngchēzhòngyào便biànhuíjiàzhūrénménwàiyíngzhī便biànxiàcáidetuōzhùmàohānyànbànzuònǎijuéwèituōshuāi
  huánxuānshàojiāpínshūzhàizhǔdūnqiúshènqièzhènzhīfāngzhīsuǒchūchénjùnyuándānjùnmàiduōnéngxuānqiújiùdāndānshíjiānkǒngzhìshìgàoyānyìngshēng便biànlüèqiànlìnsuìbiàn怀huáimàosuíwēnzhàizhǔdānyǒumíngzhàizhǔjiùyuē :“ dāngbànzuòyuányàndào ?” suìgòngshíwànzhìzhíshàngbǎiwànshùtóujuéjiàobàngruòréntànmàozhìduìrényuē :“ jìngshíyuányàndào ?”
  wángguāngyún :“ jiǔzhèng使shǐrénrényuǎn 。”
  liúyǐnyún :“ sūnchénggōngkuángshìměizhìchùshǎngwánlěihuòhuízhìbànquèfǎn 。”
  yuányàndàoyǒuèrmèishìyīnyuānyuánshìxièrénhuánxuānyún :“ hèngèngyǒurénpèiqīng 。”
  huánchēzàijīngzhōuzhāngxuánwéishìzhōng使shǐzhìjiānglíngjīngyángcūnéjiànrénchíbànxiǎolóngshēngjìngláizàochuányún :“ yǒuzuòkuài 。” zhāngnǎiwéizhōuérzhīwènxìngchēngshìliúmínzhāngwénmíngxiāngxīndàiliúzhīzhāngxiánmìngwèn :“ xièānwángwénbìngjiā ?” zhāngshènhuàyánliúliǎotíngjìnkuài便biànyún :“ xiàngguānjūnchuánshàngdàngyǒukuàishìláiěr 。” shì便biànzhāngnǎizhuīzhìliújiāwèishèjiǔshūqīngzhǐzhānggāorénéryǐnzhīfānggòngduìyǐnliú便biànxiānyún :“ jīnzhèngjiǔfèi 。” zhāngliúzhī
  wángyóuyōngzhōuyōngzhōuzàinèijiànyǒu ( máo )( dēngmáo ), yún :“ ā ?” lìngzuǒyòusònghuánjiāchūjiànzhīwángyuē :“ xiàngyǒuzhězhīér 。”
  xièānshǐchū西shīchēniú便biànzhàngguīdàoféngliúyǐnyuē :“ ānshíjiāngshāng ?” xiènǎitóngzàiérguī
  xiāngyángluóyǒuyǒuyùnshǎoshíduōwèizhīchīchángrénshíwǎngtàizǎoménwèikāizhǔrényíngshénchūjiànwènfēishídezài ? yuē :“ wénqīngdùnshíěr 。” suìyǐnménzhìxiǎoshí便biàn退tuìliǎozuòróngwéirényǒugōngcónghuánxuānpíngshǔànxíngshǔchéngquèguānnèiwàidào广guǎngxiázhízhǒngguǒzhúduōshǎojiēzhīhòuxuānpiāozhōujiǎnwényǒuyāngòngdàoshǔzhōngshìyǒusuǒwàngyǒujiēmíngliècéngcuòlòuxuānyànshǔchéngquè簿jiēyánzuòzhětànxiègōngyún :“ luóyǒujiǎnwèiyángyuán !” hòuwéi广guǎngzhōushǐdāngzhīzhènshǐhuánhuōlìnglái宿yuē :“ mínyǒuqiánzhǔrénpínhuòyǒujiǔzhuànzhīfèijiànshènyǒujiùqǐngbiéfèngmìng 。” zhēng西qiǎnréncházhīzhìnǎiwǎngjīngzhōuménxiàshūzuǒjiāchǔzhīránshèngzàizhōuéryún :“ yǒubǎirénshí 。” jiāzhōngjīngyóuláiqīngéryǒudìngshìèrbǎishíléi
  huánziměiwénqīngzhéhuànnài !” xiègōngwénzhīyuē :“ wèiwǎngyǒushēnqíng 。”
  zhāngzhànhǎozhāiqiánzhǒngsōngbǎishíyuánshānsōngchūyóuměihǎolìngzuǒyòuzuòwǎnshírénwèizhāngxiàchénshīyuándàoshàngxíngbìn ”。
  luóyǒuzuòjīngzhōucóngshìhuánxuānwéiwángchēbiéyǒujìnzuòliángjiǔchūxuānyuē :“ qīngxiàngshì便biàn ?” yuē :“ yǒuwénbáiyángròuměishēngwèicéngdechīmàoqiúqiáněrshìjīnbǎozhù 。” liǎocán
  zhānglínjiǔhòuwǎnshènhuánchēyuē :“ qīngfēitiánhéngménrénnǎidùněrzhìzhì ?”
  wángyóuchángzànrénkōngzháizhù便biànlìngzhòngzhúhuòwèn :“ zànzhùfáněr ?” wángxiàoyǒngliángjiǔzhízhǐzhúyuē :“ jūn ?”
  wángyóushānyīnxuěmiánjuékāishìmìngzhuójiǔwàngjiǎorányīn仿fǎnghuángyǒngzuǒzhāoyǐnshīdàiāndàoshídàizàishàn便biànchéngxiǎochuánjiùzhījīng宿fāngzhìzàoménqiánérfǎnrénwènwángyuē :“ běnchéngxìngérxíngxìngjìnérfǎnjiàndài ?”
  wángwèijūnyún :“ jiǔzhèngyǐnrénzhùshèng 。”
  wángyóuchūshàngzàizhǔxiàjiùwénhuánzishànchuīérxiāngshíhuánànshàngguòwángzàichuánzhōngyǒushízhīzhěyún :“ shìhuánzi 。” wáng便biànlìngrénxiāngwényún :“ wénjūnshànchuīshìwèizòu 。” huánshíguìxiǎnwénwángmíng便biànhuíxiàchēchuángwèizuòsāndiàonòng便biànshàngchēzhǔjiāoyán
  huánnánjùnbèizhàozuòtàichuánzhǔwángsànhòuxiǎozuìwǎngkànhuánhuánwéishèjiǔnénglěngyǐnpínzuǒyòu :“ lìngwēnjiǔlái !” huánnǎiliúwáng便biànhuánshǒujīnyǎnlèiyīnwèiwángyuē :“ fànjiāhuìqīngshì ?” wángtànyuē :“ língbǎo 。”
  wángxiàowènwáng :“ ruǎnxiàng ?” wángyuē :“ ruǎnxiōngzhōnglěikuàijiǔjiāozhī 。”
  wángtànyán :“ sānyǐnjiǔjuéxíngshénxiāngqīn 。”
  wángxiàoyán :“ míngshìcáidàn使shǐchángshìtòngyǐnjiǔshúsāo便biànchēngmíngshì 。”
  wángzhǎngshǐdēngmáoshāntòngyuē :“ lángxiéwángzhōngdāngwéiqíng 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号