导航

世说新语拼音版豪爽第十三原文注音

2022-01-23 12:30:21

shìshuōxīn · háoshuǎng
  wángjiāngjūnniánshàoshíjiùyǒutiánshèmíngyīnchǔhuànshíxiángòngyánshìrénjiēduōyǒusuǒzhīwéiwángdōusuǒguānshūèyánzhīchuīlìngzhīzuòzhènxiùéryángchuífènyīnjiéxiéjiéshénháoshàngbàngruòrénzuòtànxióngshuǎng
  wángchùzhòngshìgāoshàngzhīchánghuāngwéizhīzuǒyòujiànzhīchùzhòngyuē :“ nǎijuéěrzhěshèněr !” nǎikāihòuzhūqièshùshírénchūrènsuǒzhīshíréntànyān
  wángjiāngjūn :“ gāolǎngshūxuétōngzuǒshì 。”
  wángchùzhòngměijiǔhòuzhéyǒnglǎozhìzàiqiānlièshìniánzhuàngxīn ”。 tuòkǒujìnquē
  jìnmíngchítáiyuánshíwéitàihǎoyǎngshìzhōngzuòchíxiǎo便biànchéngjīntài西chíshì
  wángjiāngjūnshǐxiàdōuchǔfènshùzhìxiānqiǎncānjūngàocháotíngfěngzhǐshíxiánchēshàngwèizhèn寿shòuchūnchēnshēng使shǐrényuē :“ qīngāhēigǎnxùn ! cuīshèmiàněrjiāngsānqiānbīngshuòjiǎolìngshàng !” wángwénzhīérzhǐ
  zhìgōngchángyǒuzhōngyuánzhīzhìwénkāngshíquánzhòngwèizàijiānzuòxiàngbīngwèihuòzhìgōngtóngzhějiǔzhīnǎiguǒxíngqīngjīnghànzhīqióngzhōuchēzhīshìshīxiāngyánghuìcānzuǒchénjīngjiǎqīnshòushǐyuē :“ zhīxíngruòshè !” suìsānsāndiézhòngshǔshíbèi
  huánxuānpíngshǔcānliáozhìjiǔshì殿diànshǔjìnshēnláicuìhuányǒuxióngqíngshuǎngjiāěryīndiàoyīngjīnchéngbàiyóuréncúnwángcáizhuànglěiluòzuòtànshǎngsànzhūrénzhuīwèiyánshíxúnyángzhōuyuē :“ hènqīngbèijiànwángjiāngjūn 。”
  huángōnggāoshìzhuànzhìlíngzhòngzi便biànzhìyuē :“ shéinéngzuòchù !”
  huánshíqiánkōnghuōzhīchángshùxiǎozhènèniánshíwèibèiértóngwéizhènèlángchángzhùxuānzhāitóucóngzhēngfāngtóuchēchōngméichénzuǒyòunéngxiānjiùxuānwèiyuē :“ shūluòzéizhī ?” shíqiánwénzhīshènfènmìngzhūwéishùwànzhòngzhōngyǒukàngzhějìngzhìchōnghuánsānjūntànshuòhòumíngduànnüè
  chénlíndàozài西àndōuxiàzhūréngòngyàozhìniúzhǔhuìchénjiāréngòngyánzhéchénzhǔjiáwànglóngshāntànyuē :“ sūnzhìsuì !” shìjìngzuòtán
  wángzhōuzàixiègōngzuòyǒngyánchūchénghuífēngzàiyún ”。 rényún :“ dāngěrshíjuézuòrén 。”
  huánxuán西xiàshítouwàibái :“ liángwángbēnpàn 。” xuánshíshìxíngzàipíngchéngshàngjiābìngzuòzhígāoyǒngyún :“ xiāoguǎnyǒuyīnliángwángānzàizāi ?”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号