导航

世说新语拼音版品藻第九原文注音

2022-01-23 12:27:17

shìshuōxīn · pǐnzǎo
  nánchénzhòngyǐngchuānyuánèrréngònglùngōngnéngdìngxiānhòucàijiēpíngzhīyuē :“ chénzhòngqiángfànshàngyuányánshèxiàfànshàngnánshèxià 。” zhòngsuìzàisānjūnzhīxiàyuánjùnzhīshàng
  pángshìyuánzhìrénbìngyǒuzhījiànshàoquáncóngérwéizhīyuē :“ suǒwèiyǒuzhīyòngsuǒwèiniúzhòngzhìyuǎn 。” huòwèn :“ suǒwéishèng ?” yuē :“ suījīngnéngzhìréněrniúxíngbǎisuǒzhìrénzāi ?” rénnán 。“ quánzihǎoshēngmíngnánfánzizhāo 。”
  shàochángpángshìyuán宿wènyuē :“ wénzimíngzhīrénxiàshú ?” yuē :“ táoshìshíchén ; lùnwángzhīlǎnzhàngzhīyàohàiyǒuzhīcháng 。” shàoānyán
  zhūjǐnliàngcóngdànbìngyǒushèngmíngzàiguóshíwéishǔdelóngdewèidegǒu ”。 dànzàiwèixiàhóuxuánmíng ; jǐnzàicháohóngliàng
  wénwángwèngāi :“ chénxuánkōng ?” gāiyuē :“ tōngchàngnéngtiānxiàshēngjiàowéirènzhěmíngliànjiǎnzhìgōngshìguòzhī 。”
  zhèngshǐzhōngrénshìlùnxúnfāngchénxúnshūfāngchénshíxúnjìngfāngchénchénxúnshuǎngfāngchénxúnfāngchénqúnxúnfāngchéntàiyòupéifāngwángpéihuīfāngwángxiángpéikǎifāngwángpéikāngfāngwángsuípéichuòfāngwángchéngpéizànfāngwángdūnpéixiáfāngwángdǎopéiwěifāngwángróngpéimiǎofāngwángxuán
  zhōushǐyánghuáièrqiáomáozǒngjiǎowéichénghuáipéiwěi广guǎngyǒushànqiǎnjiànzhīwěixìnghóngfāngàiqiáozhīyǒugāoyùnwèihuáiyuē :“ qiáodāngqīngmáoxiǎojiǎn 。” 广guǎngxìngqīngchúnàimáozhīyǒushénjiǎnwèihuáiyuē :“ qiáoqīngránmáoyóujīngchū 。” huáixiàoyuē :“ èrérzhīyōuliènǎipéizhīyōuliè 。” lùnzhěpíngzhīwéiqiáosuīgāoyùnérjiǎn ; yánwéiránbìngwéihòuchūzhījùn
  liúlìngyánshǐluòjiànzhūmíngshìértànyuē :“ wángtàijiěmíngyànsuǒjìngzhāngmàoxiānsuǒjiězhōuhóngqiǎoyòngduǎnfāngshūzhuōyòngcháng 。”
  wángyún :“ qiūchōngyōumǎnfènhǎolóngsānrénbìngshìgāocáichōngzuìxiān 。”
  wángwángdōnghǎilìngwángzhōnglángzuòbēiyún :“ dāngshíbiāobǎngwéi广guǎngzhī 。”
  zhōnglángwángpíngziyànxíng
  wángjiāngjūnzài西cháoshíjiànzhōuhóuzhéshānzhàngmiànzhùhòujiāngzuǒnéngěrwángtànyuē :“ zhījìnrén退tuì ?”
  kuài ( fěi ), yuánhuángshíhuánxuāntóngxiárényǒucáishèngwàngwángchéngxiàngchángwèi ( fěi ) yuē :“ kǒngyǒugōngcáiérgōngwàngdīngtányǒugōngwàngérgōngcáijiānzhīzhězàiqīng ?”( fěi ) wèiérsàng
  míngwènzhōurén :“ qīngwèijiàn ?” zhōuyuē :“ jiànfāngchényǒugōng 。” wènyuē :“ zhōuchényǒuguóshìménfēng 。”
  wángjiāngjūnxiàgōngwèn :“ qīngyǒuyǒuzhěshì ?” yuē :“ jūnjiāzhōnglángjiātàiwèiāpíngyànguóāpíngdāngzuìliè 。” yuē :“ wèikěnliè 。” yòuwèn :“ zhěyòu ?” wángyuē :“ yǒurén 。” yòuwèn :“ zhěshì ?” wángyuē :“ ! yǒugōnglùn 。” zuǒyòuniègōnggōngnǎizhǐ
  rénwènchéngxiàng :“ zhōuhóuqiáo ?” yuē :“ chángcuóniè 。”
  míngwènxièkūn :“ jūnwèiliàng ?” yuē :“ duānwěimiàotáng使shǐbǎiliáozhǔnchénliàngqiūwèiguòzhī 。”
  wángchéngxiàngèrguòjiāngyuēyǐngyuēchǎngshílùnyǐngdèngdàochǎngwēnzhōnglángjiǔzhě
  míngwènzhōuhóu :“ lùnzhěqīngjiànyún ?” zhōuyuē :“ xiàqiān 。”
  wángchéngxiàngyún :“ qǐngxiàlùnānqiāntuīèrrénwéigòngtuītàiwèijūnxiù 。”
  sònghuīcéngwéiwángjiāngjūnqièhòushǔxièzhèn西zhèn西wènhuī :“ wáng ?” yuē :“ wáng使shǐjūntiánshèguìréněr !” zhèn西yāo
  míngwènzhōurén :“ qīngwèiyuánguī ?” duìyuē :“ xiāotiáofāngwàiliàngchén ; cóngrónglángmiàochénliàng 。”
  wángchéngxiàngwánglántiánwéiyuàngōngwènchéngxiàng :“ lántián ?” wángyuē :“ zhēnjiǎnguìjiǎn ; ránkuàngdànchùdāngěr 。”
  biànwàngzhīyún :“ gōngzhōngyǒusānfǎnfāngshìshànghǎoxiànìngfǎnzhìshēnqīngzhēnxiūxiàoèrfǎnhàoshūzēngrénxuéwènsānfǎn 。”
  shìlùnwēntàizhēnshìguòjiāngèrliúzhīgāozhěshímíngbèigòngshuōrénjiāngjìnzhīxiánwēnchángshī
  wángchéngxiàngyún :“ jiànxièrénzhīlìngréndeshàngdàowéishǒuzhǐyuē :‘ zhèngěrxīn !’”
  dàowéizǎixiàngrényǒuxìnrènrénruǎnkuàngkǎirányuē :“ dàozhìdànchāozǎixiàngzhīwèihèn ! wéitiáoér 。”
  wángyòujūnshǎoshíchéngxiàngyún :“ shǎoyuánjiǎnwànān ?”
  kōngjiāyǒucāngzhīwénzhāngshìshìyǒuwángyòujūnxiàngliúyǐnchēngzhīliúwènfānghuí ?” wángyuē :“ zhèngxiǎorényǒuxiàngěr ! 便biànfānghuí ?” liúyuē :“ ruòfānghuíshìchángěr !”
  shíréndàoruǎnkuàng :“ yòujūnjiǎnxiùzhēnchángsháorùnzhòngzhìyuānyuánérjiānyǒuzhūrénzhīměi 。”
  jiǎnwényún :“ píngshūqiǎolèishūjùnshāngdào 。”
  shíréngònglùnjìnchūwángzhīhuìshīshúduō ? duōwèihuìwéizhònghuánwēnyuē :“ rán使shǐzichéngjiāyǒu ?”
  rénwènyīnyuānyuán :“ dāngshìwánggōngqīngpéishūdàoyún ?” yīnyuē :“ dāngshítōngànchù 。”
  jūnwènyīnhào :“ qīngdìngpéimín ?” liángjiǔyuē :“ dāngshèngěr 。”
  huángōngshǎoyīnhóumíngchángyǒujìngxīnhuánwènyīn :“ qīng ?” yīnyún :“ zhōuxuánjiǔníngzuò 。”
  jūnwènsūnxīnggōng :“ liúzhēncháng ?” yuē :“ qīngwèijiǎnlìng 。”“ wángzhòng ?” yuē :“ wēnrùntián 。”“ huánwēn ?” yuē :“ gāoshuǎngmàichū 。”“ xièrén ?” yuē :“ qīnglìng 。”“ ruǎnkuàng ?” yuē :“ hóngrùntōngcháng 。”“ yuányáng ?” yuē :“ táotáoqīng便biàn 。”“ yīnhóngyuǎn ?” yuē :“ yuǎnyǒuzhì 。”“ qīngwèi ?” yuē :“ xiàguāncáinéngsuǒjīngzhūxián ; zhìzhēnzhuóshílǒngzhàodāngshìduōsuǒráncáishítuō怀huáixuánshèngyuǎnyǒnglǎozhuāngxiāotiáogāoshíjīng怀huáiwèixīnsuǒràng 。”
  huánxiàwènzhēnchángyuē :“ wénkuàiwángjìněr ?” liúyuē :“ jìnránshìèrliúzhōngréněr !” huányuē :“ liúshìshéi ?” liúyuē :“ zhèngshìbèiěr !”
  yīnhóufèihuángōngzhūrényuē :“ shǎoshíyuānyuángòngzhúzhézhīdāngchūxià 。”
  rénwènjūn :“ yīnhàotánjìng ?” yuē :“ néngshèngrénchāxiànchóuqúnxīn 。”
  jiǎnwényún :“ xièānnánqīnglìngxuékǒngyánránshèng 。”
  wèifèihǎi西gōngshíwángyuánlínwènhuányuán :“ gānxīntóngshěnmínggōngshúshìshúfēi ?” yuē :“ rénchēngnìngwéiguǎnzhòng 。”
  liúdānyángwángzhǎngshǐzàiguānhuánjūnzàizuògòngshānglüè西cháojiāngzuǒrénhuòwèn :“ hóngzhìwèi ?” huányuē :“ hóngzhìqīngwèishénlìng 。” wángliúshànyán
  liúyǐnwángzhǎngshǐbèiyuē :“ āchéngxiàngdànyǒudōucháng 。”
  liúyǐnwángzhǎngshǐtóngzuòzhǎngshǐjiǔhānliúyǐnyuē :“ ājīnjiǎnxiàng 。”
  huángōngwènkǒng西yáng :“ ānshízhòngwén ?” kǒngwèiduìfǎnwèngōngyuē :“ ?” yuē :“ ānshíránlíngjiànchùnǎishèng 。”
  xiègōngshíxiángòngshǎngshuōèérbìngzàizuògōngwènhóngyuē :“ qīngjiāpíngyánglìng ?” shìshānránliúyuē :“ zhàowángcuànlìngqīnshòushòuwángzhèngchǐchùluàncháosuìzhìyǎngyàokǒngnánxiāng ! xiǎnshìshífēiqīnzhīyán 。” xiègōngéryuē :“ yǒushízhěguǒrén 。”
  wángxiūlíngwènwángzhǎngshǐ :“ jiālínchuānqīngjiāwǎnlíng ?” zhǎngshǐwèixiūlíngyuē :“ línchuānguì 。” zhǎngshǐyuē :“ wǎnlíngwèiwéiguì 。”
  liúyǐnzhìwángzhǎngshǐqīngyánshígǒuziniánshísānchuángbiāntīngwènyuē :“ liúyǐnzūn ?” zhǎngshǐyuē :“ sháoyīnlìng ; wǎngzhédeshèng 。”
  xièwàn寿shòuchūnbàihòujiǎnwénwènchāo :“ wànbàinǎiěrshīshìqíng ?” chāoyuē :“ rènzhīxìngbiézhìyǒng 。”
  liúyǐnwèixièrényuē :“ yǒuyǒuménrénjiāqīn 。” wèixuányuē :“ yǒuyóuèyáněr 。” èrrénjiēshòuérhèn
  shìyīnzhōngjūn :“ wěiyāntōngyángshūzi 。”
  yǒurénwènxièānshíwángtǎnzhīyōulièhuángōnghuángōngtíngyánzhōnghuǐyuē :“ qīngchuánrénnéngqīng 。”
  wángzhōnglángchángwènliúchángshāyuē :“ gǒuzi ?” liúyuē :“ qīngcáinǎidāngshènggǒuziránhuìmíngchùduō 。” wángxiàoyuē :“ chī !”
  zhīdàolínwènsūnxīnggōng :“ jūnyuàn ?” sūnyuē :“ gāoqíngyuǎnzhìzǎoyīng ; yínyǒngjiāngběimiàn 。”
  wángyòujūnwènxuán :“ qīngyánānshí ?” wèiwángyīnyuē :“ ānshíxiāngwéixióngāwàndānglièyǎnzhēng ?”
  liúyǐnyún :“ rényánjiāngbīntiánshèjiāngnǎitiánzháitún 。”
  xiègōngyún :“ jīnzhōngshàozuìshèng 。” shàoshìshíchóngsūnzi
  liúyǐnzhōngláng :“ suīyányīnyīndàochādào 。”
  sūnchénggōngyún :“ xiègōngqīngrùnlíndào 。”
  huòwènlíngōng :“ zhōuèrxiè ?” língōngyuē :“ dāngpānānwàn 。”
  sūnxīnggōngxuánjiēshímíngliúhuòzhònggāoqíngsūnhuìxíng ; huòàisūncáizǎoér
  jiābīndàoxiègōng :“ zàosuīshēnchèérchánmiánlúnzhì 。” yòuyuē :“ yòujūnjiābīn 。” jiābīnwénzhīyún :“ chēngzhèngdewèizhīpéngěr !” xiègōngjiābīnyánwéi
  dàoyún :“ lúnkuìkāng ; zhìqiángzhèngkuìwénhuánjiēbǎizhī 。”
  wángsēngēnqīnglíngōnglántiányuē :“ xuéxiōngxiōng 。”
  jiǎnwénwènsūnxīnggōng :“ yuányáng ?” yuē :“ zhīzhěcái ; zhīzhīzhě 。”
  càishūziyún :“ hánkāngsuīgànrán 。”
  jiābīnwènxiètàiyuē :“ língōngtángōng ?” xièyún :“ gōngqínzhùjiǎocáiděiěr 。” yòuwèn :“ yīnzhī ?” xièyuē :“ zhèngěryǒuchāozhīnǎiguòyīnránwěiwěilùnbiànkǒngyīnzhìzhī 。”
  dàoyún :“ liánlìnxiàngsuīqiānzǎishàngrénlǐnlǐnhéngyǒushēngcáochúzhìsuījiànzàiyànyànjiǔquánxiàrénrénjiē便biànjiéshéngérzhìdànkǒngtuāndànjìn 。”
  wèijūnchángshìxiāozhōuxiōngxiègōngwènsūnsēng :“ jūnjiādàowèijūnchángyún ?” sūnyuē :“ yúnshìshìrén 。” xièyuē :“ shūěrwèishìrén 。” shíyīnhóngyuǎn
  wángjìngwènxiègōng :“ língōnggōng ?” xièshūshòuyuē :“ xiānbèichūlùngōngméilíngōng 。”
  xièèzhūréngòngdàozhúlínyōulièxiègōngyún :“ xiānbèichūzāngbiǎnxián 。”
  yǒurénwángzhōnglángchēchēwénzhīyuē :“ chéngjiù 。”
  xiètàiwèiwángxiào :“ liúyǐnzhīrányánshèngzhǎngshǐ 。”
  wánghuángménxiōngsānrénxiègōngyóuzhòngduōshuōshìjìnghánwēnérchūzuòwènxiègōng :“ xiàngsānxiánshú ?” xiègōngyuē :“ xiǎozhězuìshèng 。” yuē :“ zhīzhī ?” xiègōngyuē :“ rénzhīguǎzàorénzhīduōtuīzhīzhī 。”
  xiègōngwènwángjìng :“ jūnshūjūnjiāzūn ?” yuē :“ dāngtóng 。” gōngyuē :“ wàirénlùnshūěr 。” wángyuē :“ wàirénzhī ?”
  wángxiàowènxiètài :“ língōngzhǎngshǐ ?” tàiyuē :“ zhǎngshǐsháoxīng 。” wèn :“ liúyǐn ?” xièyuē :“ ! liúyǐnxiù 。” wángyuē :“ ruògōngyánbìngèrrén ?” xièyún :“ shēnzhèngěr 。”
  rényǒuwèntài :“ jìngshìxiānbèishéi ?” xièyuē :“ ājìngjìncuōwángliúzhībiāo 。”
  xiègōngxiào :“ jūnliúyǐnwéidedǎi 。” xiàoyún :“ liúyǐnfēinéngdǎizhídǎi 。”
  yuányànwéilángjìngjiābīnshūyuē :“ yànshūdùnxīngwǎngzhīzhīchuínánwéirénxiǎoquèdāngchāěr 。”
  wángyóujìngxiōnggòngshǎnggāoshìchuánrénzànjìngshǎngjǐngdāngāojiéyóuyún :“ wèiruòzhǎngqīngmànshì 。”
  yǒurénwènyuánshìzhōngyuē :“ yīnzhòngkānhánkāng ?” yuē :“ suǒyōuliènǎiwèibiàn ; ránméntíngxiāorányǒumíngshìfēngliúyīnhán 。” yīnzuòlěiyún :“ jīngménzhòuyǎnxiántíngyànrán 。”
  wángjìngwènxiègōng :“ jiābīndào ?” yuē :“ dàochéngchāocuōqīngjiābīnshàng 。”
  wángxúnlínkùnwènwánggāngyuē :“ shìlùnjiālǐngjūnshéi ?” gāngyuē :“ shìwángběizhōngláng 。” dōngtíngzhuǎnxiàngtànyuē :“ rénnián !”
  wángxiàodàoxiègōng :“ nóngzhì 。” yòuyuē :“ zhǎngshǐliúyǐnxiùxiègōngróng 。”
  wángxiàowènxiègōng :“ língōngyòujūn ?” xièyuē :“ yòujūnshènglíngōnglíngōngzàizhōuqiánguìchè 。”
  huánxuánwéitàihuìcháochénzuòcáijìngwènwángzhēnzhīyuē :“ qīngshū ?” shíbīnwéizhīyànwángyuē :“ wángshūshìshízhībiāogōngshìqiānzǎizhīyīng 。” zuòhuānrán
  huánxuánwènliútàichángyuē :“ xiètài ?” liúyuē :“ gōnggāotàishēn 。” yòuyuē :“ xiánjiùzijìng ?” yuē :“ zhāyòuyǒuměi 。”
  jiùhuánqiānyīnzhòngwénhuánxuánshízhòngwénhuántíngzhōngwàngjiànzhīwèitóngzuòyuē :“ jiāzhōngjūn !”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号