导航

世说新语拼音版黜免第二十八原文注音

2022-01-23 13:15:03

shìshuōxīn · chùmiǎn
   zhūhóngzài西cháoshǎoyǒuqīngwèiwángsuǒzhòngshílùnwánghòuwéidǎngsuǒchánzhīwéikuángjiāngyuǎnyǒurénwángzhījiànchēbiéhóngwèn :“ cháotíng ?” wángyuē :“ yánqīngkuáng 。” hóngyuē :“ yīngshākuángsuǒ ?”
   huángōngshǔzhìsānxiázhōngzhōngyǒudeyuánzizhěyuánànāiháoxíngbǎisuìtiàoshàngchuánzhì便biànjuéshìzhōngchángjiēcùncùnduàngōngwénzhīmìngchùrén
   yīnzhōngjūnbèifèizàixìnānzhōngshūkōngzuòyángzhōumínxúnzhúzhīqièshìwéizuòduōduōguàishìér
   huángōngzuòyǒucānjūnzhēngxièshíjiěgòngshízhěyòuzhùérzhōngfàngzuòjiēxiàohuángōngyuē :“ tóngpánshàngxiāngzhùkuàngwēinàn ?” chìlìngmiǎnguān
   yīnzhōngjūnfèihòuhènjiǎnwényuē :“ shàngrénzhùbǎichǐlóushàngdānjiāng 。”
   dèngjìnglíngmiǎnguānhòushānlíngguòjiànhuángōnggōngwènzhīyuē :“ qīnggèngshòu ?” dèngyuē :“ yǒukuìshūnénghènzèng !”
   huánxuānfèitàizǎiréngshàngbiǎoyuē :“ yīngjìnqíngcúnyuǎnruòchútàizǎihòuyōu 。” jiǎnwénshǒubiǎoyuē :“ suǒrěnyánkuàngguòyán ?” xuānyòuzhòngbiǎozhuǎnqièjiǎnwéngèngyuē :“ ruòjìnshìlíngchángmínggōng便piánfèngxíngzhàoyùnqǐngxián !” huángōngzhàoshǒuzhànliúhànnǎizhǐtàizǎiyuǎnxīnān
   huánxuánbàihòuyīnzhòngwénháiwéièrsānfēiwǎngtīngqiányǒulǎohuáishènshūyīnyīnyuèshuòzhòngzàitīngshìhuáiliángjiǔtànyuē :“ huáishùsuōshēng !”
   yīnzhòngwényǒumíngwàngwèidāngēhéngcháozhèngzuòdōngyángtàishǒushènpíngzhījùnzhìyángkǎirántànyuē :“ kànshānchuānxíngshìdāngchūsūn !”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号