导航

世说新语拼音版巧蓺第二十一原文注音

2022-01-23 12:41:34

shìshuōxīn · qiǎo
  dànshǐwèigōngnèiyòngzhuāngliánwénmiàoyòngshǒujīnjiǎozhīzhōngyǒuyúnnéng使shǐwéizhīzhùjīnjiǎotóumiào
  língyúntáilóuguànjīngqiǎoxiānchēngpíngzhòngqīngzhòngránhòuzàogòunǎizhūxiāngjiētáisuīgāojùnchángsuífēngyáodòngérzhōngqīngdàozhīwèimíngdēngtáishìwēibiécáichízhīlóutuíhuàilùnzhěwèiqīngzhòngpiān
  wéizhòngjiāngnéngshūwèimíng殿diànānbǎng使shǐzhòngjiāngdēngzhīxiàtóubìnhàorányīnchìérsūn :“ xuéshū 。”
  zhōnghuìshìxúnběicóngjiùèrrénqínghǎoxiéxúnyǒubǎojiànzhíbǎiwànchángzàizhōngrénhuìshànshūxuéxúnshǒuzuòshūjiànréngqièhuánxúnzhīshìzhōngéryóudesuǒbàozhīhòuzhōngxiōngqiānwànzháishǐchéngshènjīngwèizhùxúnshànhuànǎiqiánwǎnghuàzhōngméntángzuòtàixíngxiàngguānzhuàngmàopíngshēngèrzhōngmén便biàngǎntòngzháisuìkōngfèi
  yángchángxuégōngshūnéngshèshànwéizhūyánghòuduōzhīshūérshèdǎi
  dàiāndàojiùfànxuānxuéshìfànsuǒwéifànshūshūfànchāoshūchāoshūwéihǎohuàfànwéiyòngláodàinǎihuànán ; fànkànjiēshènwéiyǒushǐchónghuà
  xiètàiyún :“ chángkānghuàyǒucāngshēngláisuǒ 。”
  dàiāndàozhōngniánhuàxíngxiàngshènjīngmiàodàokànzhīdàiyún :“ shénmíngtàiyóuqīngshìqíngwèijìn 。” dàiyún :“ wéiguāngdāngmiǎnqīngěr 。”
  chángkānghuàpéishūjiáshàngsānmáorénwèn ? yuē :“ péikǎijùnlǎngyǒushízhèngshìshí 。” kànhuàzhěxúnzhīdìngjuésānmáoyǒushénmíngshūshèngwèiānshí
  wángzhōnglángwéishìzuòyǐnzhīgōngwéiwéishǒután
  chángkānghǎoxiěrénxíngyīnjīngzhōuyīnyuē :“ xíngèfáněr 。” yuē :“ míngzhèngwèiyǎněrdànmíngdiǎntóngfēibáishàng使shǐqīngyúnzhī 。”
  chángkānghuàxièyòuzàiyánshímiàorénwènsuǒ ? yuē :“ xièyún :‘ qiūwèiguòzhī 。’ zizhìqiūzhōng 。”
  chángkānghuàrénhuòshùniándiǎnjīngrénwèn ? yuē :“ yánchīběnguānmiàochù ; chuánshénxiězhàozhèngzàiāzhōng 。”
  chángkāngdàohuà :“ shǒuhuīxiánsòngguī鸿hóngnán 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号