导航

世说新语拼音版汰侈第三十原文注音

2022-01-23 13:09:57

shìshuōxīn · tàichǐ
  shíchóngměiyàoyànchánglìngměirénhángjiǔyǐnjiǔjìnzhě使shǐhuángménjiāozhǎnměirénwángchéngxiàngjiāngjūnchánggòngchóngchéngxiàngnéngyǐnzhémiǎnqiǎngzhìchénzuìměizhìjiāngjūnyǐnguānbiànzhǎnsānrényánshàngkěnyǐnchéngxiàngràngzhījiāngjūnyuē :“ shājiārénqīngshì !”
  shíchóngchángyǒushíshìlièjiēzǎoshìzhìjiǎjiānfěnchénxiāngzhīzhīshǔbèiyòuxīnzhùlìngchūduōxiūnéngwángjiāngjūnwǎngtuōzhùxīnshénàoránqúnxiāngwèiyuē :“ néngzuòzéi 。”
  chángxiángwángjiāgōngzhuànbìngyòngliúzibǎirénjiēlíngluó ( luó ), shǒuqíngyǐnshízhēngtúnféiměichángwèiguàiérwènzhīyuē :“ rényǐntún 。” shènpíngshíwèi便biànwángshísuǒwèizhīzuò
  wángjūn ( tái ) bèiàoshílúnyòngzhúzuòchuījūnzuòzhànglíngguǒshíshíchóngzuòjǐnzhàngshízhīshíjiāowéiwángchìshízhī
  shíchóngwéizuòdòuzhōuduōjiē便biànbànhéngdōngtiāndejiǔpíngyòuniúxíngzhuàngshèngwángkǎiniúérkǎichūyóuwǎnzhēngluòchéngchóngniúshùshíhòuxùnruòfēiqínkǎiniújuézǒunéngměisānshìwéièwànnǎihuòchóngzhàngxiàchērénwènsuǒyuē :“ dòuzhìnánzhǔwéizuòshúzhìzuòbáizhōutóuzhījiǔpíngshìdǎojiǔgēnmàimiáoěr 。” wènrénniúsuǒshǐrényún :“ niúběnchíyóujiāngchērénzhìzhīěrshítīngpiānyuánshǐ 。” kǎicóngzhīsuìzhēngchángshíchónghòuwénjiēshāgàozhě
  wángjūnyǒuniúmíngbǎi ”, chángyíngjiǎowángjūn :“ shèqīngjīnzhǐqīngniúqiānwànduìzhī 。” jūnshìshǒukuàiqiěwèijùnyǒushā便biànxiāngránlìngxiānshè便biàndequèchuángchìzuǒyòu :“ tànniúxīnlái !” zhìzhìluán便biàn
  wángjūnchángrényīnzhínèizhùzhòngguītīngrénjiāngchūsuìjīngzhīchùhòuyīnyuánxiāngwéichuínǎichū
  shíchóngwángkǎizhēngháobìngqióngshìkǎizhīshēngměizhùkǎichángshānshùgāoèrchǐkǎizhīshūshìhǎnkǎishìchóngchóngshìtiězhīyīngshǒuérsuìkǎiwǎnyòuwéizhībǎoshēngshènchóngyuē :“ hènjīnháiqīng 。” nǎimìngzuǒyòushānshùyǒusānchǐchǐtiáogānjuéshìguāngcǎizhěliùméikǎishènzhòngkǎiwǎngránshī
  wángbèiběimāngxiàshírénduōguìhǎoshèmǎizuòlièbiānqiánjìnglièshírénhàoyuējīngōu ”。
  shíchóngměiwángdūnxuéjiànyányuánxiàngértànyuē :“ ruòtóngshēngkǒngtángrényǒujiān !” wángyuē :“ zhīrényún ? gòngqīngchājìn 。” shízhèngyún :“ shìdānglìngshēnmíngtàizhìwèngyǒurén !”
  péngchéngwángyǒukuàiniúzhìàizhīwángtàiwèishèzhīpéngchéngwángyuē :“ jūnchénglùn ; ruòdànzhědāngèrshíféizhědàizhīfèidànyòucúnsuǒài 。” wángsuìshādàn
  wángyòujūnshǎoshízàizhōuhóuzuòniúxīndànzhīgǎiguān
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号