导航

世说新语拼音版仇隙第三十六原文注音

2022-01-23 11:22:43

shìshuōxīn · chóu
   sūnxiùhènshíchóng绿zhūyòuhànpānyuèzhīhòuxiùwéizhōngshūlìngyuèshěngnèijiànzhīyīnhuànyuē :“ sūnlìngchóuzhōuxuán ?” xiùyuē :“ zhōngxīncángzhīwàngzhī ?” yuèshìshǐzhīmiǎnhòushōushíchóngōuyángjiānshítóngshōuyuèshíxiānsòngshìxiāngzhīpānhòuzhìshíwèipānyuē :“ ānrénqīngěr ?” pānyuē :“ wèibáishǒutóngsuǒguī ’。” pānjīnshīyún :“ tóufènshíyǒubáishǒutóngsuǒguī 。” nǎichéngchèn
   liúxiōngshǎoshíwéiwángkǎisuǒzēngchángzhàoèrrén宿chúzhīlìngzuòkēngkēngchuíjiāhàishíchóngkūnshànwénjiùkǎi宿zhīdāngyǒubiàn便biànwǎngkǎiwènèrliúsuǒzài ? kǎihuìyún :“ zàihòuzhāizhōngmián 。” shí便biànjìngqiānchūtóngchēéryuē :“ shàoniánqīngjiùrén宿 ?”
   wángjiāngjūnzhímǐnwángqiǎnshìjiāngzàiwángchēérshāzhīdāngshíjìnzhīsuīmǐnwángjiāwèizhījiēérxiōngjiēzhìwángzhīchángshènxiāngzhīchánggòngyóugàoqǐngwèizhuànliúyuē :“ wángdūnjiǎshǒushìjiāngsuǒniángàozhěwángshìménqiángxiōngshàngyòu使shǐshēngzhùgàihuòěr !” jīnghàochōurènérchūzhīyuǎn
   yīngzhènnánzuòjīngzhōuwángxiūzàiqiáowángtóngzhìxīntíngbiézuòshàngbīnshènduōèrréndàoyǒudào :“ qiáowángchéngzhìhuòfēijiāngjūnzhèngshìpíngnánsuǒwéiěr 。” yīnduózhíbīngcānjūndāo便biànzhuóxiūzàizǒutóushuǐshàngrénjiēmiǎn
   wángyòujūnqīnglántiánlántiánwǎnjiélùnzhuǎnzhòngyòujūnyóupínglántiánkuàidīngjiāntíngshānyīnzhìsāngyòujūndàiwéijùnyánchūdiàoliánguǒhòuméntōngzhǔrénqiánérlíngzhīshìxiángòuhòulántiánlínyángzhōuyòujūnshàngzàijùnchūdexiāoqiǎncānjūncháotíngqiúfēnkuàiwéiyuèzhōu使shǐrénshòushīzhǐwéishíxiánsuǒxiàolántiánlìngcóngshìshùjùnzhūxiānyǒulìngwéiyòujūnsuìchēngjùnfènkǎizhìzhōng
   wángdōngtíngxiàohòujiànxiàowèidōngtíngyuē :“ qīng便biàn !” yuē :“ wánglíngtíngzhēngchénpíngcóngdànwènzhōngyúněr 。”
   wángxiàoxiànshǒuhéngtàimìngjiàchūzhìbiāosuǒshúshìshǒuyuē :“ qīngshā ?”
   huánxuánjiāngcuànhuánxiūyīnxuánzàixiūzhīrényún :“ děngjìnguòniányǎngzhīrěnjiànxíngshì 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号