导航

世说新语拼音版文学第四原文注音

2022-01-23 11:25:48

shìshuōxīn · wénxué
  zhèngxuánzàiróngménxiàsānniánxiāngjiàngāochuánshòuérchángsuànhúntiānzhūnéngjiěhuòyánxuánnéngzhěróngzhàolìngsuànzhuǎn便biànjuézhòngxiánhàixuánchéngguīérróngyǒuyuèjiēdōngzhītànkǒngxuánshànmíngérxīnyānxuányǒuzhuīnǎizuòqiáoxiàzàishuǐshàngróngguǒzhuǎnshìzhúzhīgàozuǒyòuyuē :“ xuánzàixiàshuǐshàngér 。” suìzhuīxuánjìngdemiǎn
  zhèngxuánzhùchūnqiūzhuànshàngwèichéngshíxíngzishèn宿shèxiānwèixiāngshízàiwàichēshàngrénshuōzhùchuánxuántīngzhīliángjiǔduōtóngxuánjiùchēyuē :“ jiǔzhùshàngwèiliǎotīngjūnxiàngyánduōtóngjīndāngjìnsuǒzhùjūn 。” suìwéishìzhù
  zhèngxuánjiājiēshūcháng使shǐchēngzhǐjiāngzhīfāngchénshuōxuán使shǐrénzhùzhōngyǒuláiwènyuē :“ wéizhōng ?” yuē :“ yánwǎngféngzhī 。”
  qiánshànchūnqiūjiāngwèizhùcānkǎotóng ; wéncuīlièménshēngjiǎngchuánsuìxìngmíngwèilièménrénlìnzuòshíměidāngzhìjiǎngshízhéqiètīngjiānzhīnéngshāogòngzhūshēngduǎnchánglièwénrénránwénqiánmíngzhīmíngzǎowǎngwèi便biàn :“ shèn ! shèn !” qiánjuéjīngyīngsuìxiāngyǒushàn
  zhōnghuìzhuànběnlùnshǐshèn使shǐgōngjiànzhì怀huáizhōngdìngwèinán怀huáigǎnchūwàiyáozhì便biànhuízǒu
  yànwéishàngshūyǒuwèiwàngshítányíngzuòwángwèiruòguànwǎngjiànzhīyànwénmíngyīntiáoxiàngzhěshèngyuē :“ wéinán ?” 便biànzuònánzuòrén便biànwéishìwéizhǔshùfānjiēzuòsuǒ
  píngshūzhùlǎoshǐchéngwángjiànwángzhùjīngnǎishényuē :“ ruòrénlùntiānrénzhī !” yīnsuǒzhùwéidàoèrlùn
  wángruòguànpéihuīhuīwènyuē :“ zhěchéngwànzhīsuǒshèngrénkěnzhìyánérlǎoshēnzhī ?” yuē :“ shèngrényòuxùnyányǒu ; lǎozhuāngwèimiǎnyǒuhéngxùnsuǒ 。”
  shànyánshèngxúncàntánshàngxuányuǎnměizhìgòngyǒuzhēngérxiāngpéizhōushìèrjiāzhītōngzhī怀huáicháng使shǐliǎngqíngjiēchàng
  yànzhùlǎowèijiànwángshuōzhùlǎozhǐduōsuǒduǎnzuòshēngdànyìngnuònuòsuìzhùyīnzuòdàolùn
  zhōngcháoshíyǒu怀huáidàozhīliúyǒuwángzhězhíwángzuóduōxiǎoxiāngchóunǎiwèiyuē :“ shēnjīnshǎoèpéimínjìnzàijūnwǎngwèn 。”
  péichénggōngzuòchóngyǒulùnshíréngōngnánzhīnéngzhéwéiwángláixiǎoshírénwángnánpéiháishēn
  zhūhóngniánshàokěnxuéwènshǐwángtán便biànchāowángtànyuē :“ qīngtiāncáizhuóchūruòxiǎojiāyánxúnsuǒkuì 。” hónghòukànzhuānglǎogèngwáng便biànxiāngkànghéng
  wèijièzǒngjiǎoshíwènlìngmèng ”, yuèyúnshìxiǎng ”。 wèiyuē :“ xíngshénsuǒjiēérmèngshìxiǎng ?” yuèyún :“ yīnwèichángmèngchéngchēshǔxuédǎodàntiěchǔjiēxiǎngyīn 。” wèiyīn ”, jīngsuìchéngbìngwénmìngjiàwéipōuzhīwèixiǎochātànyuē :“ érxiōngzhōngdānggāohuāngzhī !”
  zisōngzhuāngkāijuànchǐ便biànfàngyuē :“ lerén 。”
  wènlìngzhǐzhìzhěpōuwénzhízhǔwěibǐngquèyuē :“ zhì ?” yuē :“ zhì !” yīnyòuzhǔwěiyuē :“ ruòzhìzhěděi ?” shìnǎiyuēérzhǐjiēlèi
  chūzhùzhuāngzhěshùshíjiānéngjiūzhǐyàoxiàngxiùjiùzhùwàiwéijiěmiàozhìchàngxuánfēngwéiqiūshuǐzhìèrpiānwèijìngérxiùxiùziyòusuìlíngluòrányóuyǒubiéběnguōxiàngzhěwéirénbáoxíngyǒujùncáijiànxiùchuánshìsuìqièwéizhùnǎizhùqiūshuǐzhìèrpiānyòupiānzhòngpiānhuòdìngdiǎnwénérhòuxiùbiéběnchūjīnyǒuxiàngguōèrzhuāng
  ruǎnxuānziyǒulìngwéntàiwèiwángjiànérwènyuē :“ lǎozhuāngshèngjiàotóng ?” duìyuē :“ jiāngtóng ?” tàiwèishànyánzhīwéiyuànshìwèisānyuàn ”。 wèijiècháozhīyuē :“ yánjiǎsān ?” xuānyuē :“ gǒushìtiānxiàrénwàngyánérjiǎ ?” suìxiāngwéiyǒu
  péisànwángtàiwèihūnhòusānzhū婿huìdāngshímíngshìwángpéiguōxuánzàizuòtiāopéitánxuáncáishènfēngshànshǐshùjiāowèikuàiguōchénzhāngshènshèngpéiqiánzhìshènwēizuòjiēchēngkuàiwángwéiwèizhūrényuē :“ jūnbèiwéiěrjiāngshòukùnguǎrén婿 !”
  wèijièshǐjiāngjiànwángjiāngjūnyīnzuòjiāngjūnmìngxièyòujièjiànxièshènshuōzhīdōuwángsuìdànwēiyánwángyǒngjièléihéngwéisuǒjìněrbìngsuì
  jiùyúnwángchéngxiàngguòjiāngzuǒzhǐdàoshēngāiyuèyǎngshēngyánjìnsānérránwǎnzhuǎnguānshēngsuǒ
  yīnzhōngjūnwéigōngzhǎngshǐxiàdōuwángchéngxiàngwéizhīhuángōngwángzhǎngshǐwánglántiánxièzhèn西bìngzàichéngxiàngjièzhàngdàizhǔwěiyīnyuē :“ shēnjīndāngjūngòngtán 。” gòngqīngyánsuìsāngēngchéngxiàngyīngòngxiāngwǎngfǎnzhūxiánlüèsuǒguānxiāngjìnchéngxiàngnǎitànyuē :“ xiàngláinǎijìngwèizhīyuánsuǒguīzhìxiāngzhèngshǐzhīyīnzhèngdàngěrěr !” míngdànhuánxuānrényuē :“ zuótīngyīnwángqīngyánshènjiārénshízàoxīnkànliǎngwángyuànzhéshàshēnggǒuxīn 。”
  yīnzhōngjūnjiànjīngyún :“ yīngāshàng 。”
  xièānniánshàoshíqǐngruǎnguāngdàobáilùnwèilùnshìxièshíxièjiěruǎnzhòngxiāngjìnruǎnnǎitànyuē :“ fēidànnéngyánrénzhèngsuǒjiěrén !”
  chǔsūnānguóyún :“ běirénxuéwènyuānzōng广guǎng 。” sūnyuē :“ nánrénxuéwènqīngtōngjiǎnyào 。” zhīdàolínwénzhīyuē :“ shèngxiánsuǒwàngyánzhōngrénhuánběirénkànshūxiǎnchùshìyuè ; nánrénxuéwènyǒuzhōngkuī 。”
  liúzhēnchángyīnyuānyuántánliúxiǎoyīnyuē :“ èqīngzuòjiāngshànyúnyǎnggōng 。”
  yīnzhōngjūnyún :“ kāngwèihòuhuì 。”
  xièzhèn西shǎoshíwényīnhàonéngqīngyánwǎngzàozhīyīnwèiguòyǒusuǒtōngwèixièbiāobǎngzhūzuòshùbǎiyǒujiāzhìjiāntiáofēngwèishèndòngxīnhàitīngxièzhùshénqīngjuéliúhànjiāomiànyīnzuǒyòu :“ shǒujīnxièlángshìmiàn 。”
  xuānzhūmíngshèngjiǎngshuōguàjiǎnwéntīngwén便biànhuányuē :“ dāngyǒunànguàwéixiàn ?”
  yǒuběiláidàorénhǎocáilíngōngxiāngguānjiǎngxiǎopǐnshízhúshēnsūnxīnggōnggòngtīngdàorénshènánlíngōngbiànqīngshuǎngdàorénměizhécuīsūnwènshēngōng :“ shàngréndāngshìfēngjiāxiàngláidōuyán ?” shēngōngxiàoérlíngōngyuē :“ báizhāntánfēiyānnéngfēng ?” shēngōngránxiè
  sūnānguówǎngyīnzhōngjūngònglùnwǎngfǎnjīngzhǔxiánzuǒyòujìnshílěngérnuǎnzhěshùfènzhìzhǔwěituōluòmǎncānfànzhōngbīnzhǔsuìzhìwàngshíyīnnǎisūnyuē :“ qīngzuòqiángkǒudāng穿chuānqīng 。” sūnyuē :“ qīngjiànjuéniúréndāng穿chuānqīngjiá 。”
  zhuāngxiāoyáopiānjiùshìnánchùzhūmíngxiánsuǒzuānwèiérnéngguōxiàngzhīwàizhīdàolínzàibáizhōngjiāngféngtàichánggòngyīnxiāoyáozhīzhuóránbiāoxīnèrjiāzhībiǎozhòngxiánzhīwàijiēshìzhūmíngxiánxúnwèizhīsuǒhòusuìyòngzhī
  yīnzhōngjūnchángzhìliúyǐnsuǒqīngyánliángjiǔyīnxiǎoyóuliúyīnhòunǎiyún :“ tiánshèérqiángxuérénzuòěrxīn 。”
  yīnzhōngjūnsuītōngchángráncáixìngpiānjīngyánběn便biàntāngchítiěchénggōngzhīshì
  zhīdàolínzàolùnlùnchéngshìwángzhōnglángzhōnglángdōuyánzhīyuē :“ érshízhī ?” wángyuē :“ wénshūshéinéngjiànshǎng ?”
  wángshǎozuòkuàichūzhìzhīdàolínzàiyānsūnxīnggōngwèiwángyuē :“ zhīdàolínxīnlǐngxiōng怀huáisuǒnǎijiāqīngjiàn ?” wángběnyǒuwǎngjuànshūqīngzhīhòusūnzhīgòngzàiwǎngwángwángdōulǐngjiāoyánzhī退tuìhòuzhèngzhíwángdāngxíngchēzàiménzhīwángyuē :“ jūnwèipíndàojūnxiǎo 。” yīnlùnzhuāngxiāoyáoyóuzhīzuòshùqiānyáncáizǎoxīnhuālànyìngwángsuìjīnjiědàiliúliánnéng
  sānchéngjiāzhìzhīdàolínfēnpàn使shǐsānchéngbǐngránzhūrénzàixiàzuòtīngjiēyúntōngzhīxiàzuògòngshuōzhèngdàngliǎngsān便biànluànjīnsuīzhuànyóujìn
  yuànniánshàoshírénwánggǒuzipíngshízhūrénshìshībìngzàikuài西jiǎngwángzàiyānshèn忿fèn便biànwǎng西wánglùngòngjuéyōulièxiāngzhécuòwángsuìzhíwángwángzhígèngxiāngshū ; wángwèizhīshīyuē :“ xiàng ?” zhīcóngróngyuē :“ jūnjiājiāzhìxiāng ? shìqiúzhōngzhītánzāi !”
  líndàorénxiègōngdōngyángshíshǐzǒngjiǎoxīnbìngwèikānláolíngōngjiǎnglùnsuìzhìxiāngwángrénzàihòutīngzhīzàiqiǎnxìnlìnghuánértàiliúzhīwángrényīnchūyún :“ xīnshǎozāojiānánshēngsuǒwéizàiér 。” yīnliúbàoérguīxiègōngtóngzuòyuē :“ jiāsǎoqíngkāngkǎizhìchuánshùhèn使shǐcháoshìjiàn 。”
  zhīdàolínyuànzhūréngòngzàikuàiwángzhāitóuzhīwéishīwéidōujiǎngzhītōngzuòyànxīnsòngnánzhòngrénbiàndàngòngjiēyǒngèrjiāzhīměibiànzhīsuǒzài
  xièchēzàiān西jiānzhōnglíndàorénwǎngjiùjiāngnǎi退tuìyǒuréndàoshàngjiànzhěwènyún :“ gōngchùlái ?” yún :“ jīnxièxiàotánchūlái 。”
  zhīdàolínchūcóngdōngchūzhùdōngānzhōngwángzhǎngshǐ宿gòujīngbìngzhuàncáizǎowǎngzhīdāngduìwángzhìzuòshùbǎiwèishìmíngzǎozhīwèiyuē :“ shēnjūnbiéduōniánjūnyánlezhǎngjìn 。” wángcánér退tuì
  yīnzhōngjūnxiǎopǐnxiàèrbǎiqiānjiēshìjīngwēishìzhīyōuzhìchángzhīdàolínbiànzhījìngjīnxiǎopǐnyóucún
  jīngwéiliànshénmíngshèngrénzhìjiǎnwényún :“ zhī便biàndēngfēngzào ? rántáoliànzhīgōngshàng 。”
  kāishǐzhīgōngzhēngmínghòujīngjiànguīzhīshèn忿fènsuìdùnshànxiàqiǎnchū使shǐguòkuàishízhīgōngzhèngjiǎngxiǎopǐnkāijiè :“ dàolínjiǎngzhìdāngzàimǒupǐnzhōng 。” yīnshìgōngnánshùshífānyún :“ jiùzhōngtōng 。” yánzhīgōngzhèngzhíjiǎngyīnjǐnshùkāiwǎngfǎnduōshílíngōngsuìshēngyuē :“ jūnshòurénzài !”
  yīnzhōngjūnwèn :“ ránxīnbǐngshòuzhèngshànrénshǎoèrénduō ?” zhūrényǒuyánzhěliúyǐnyuē :“ xiěshuǐzhuózhèngzònghéngliúmànlüèzhèngfāngyuánzhě 。” shíjuétànwéimíngtōng
  kāngsēngyuānchūguòjiāngwèiyǒuzhīzhěhéngzhōuxuánshìsuǒyíngwǎngyīnyuānyuánzhíshèngyǒubīnyīn使shǐzuòhánwēnsuìyánzhǐcéngkuìlǐnglüèwǎngcānyóushìzhīzhī
  yīnxièzhūréngòngxièyīnwènyīn :“ yǎnwǎngshǔwànxíngwànxíngláiyǎn ?”
  rényǒuwènyīnzhōngjūn :“ jiāngdewèiérmèngguānjiāngdecáiérmèngshǐhuì ?” yīnyuē :“ guānběnshìchòusuǒjiāngérmèngguānshī ; cáiběnshìfènsuǒjiāngérmènghuì 。” shírénwéimíngtōng
  yīnzhōngjūnbèifèidōngyángshǐkànjīngchūshìwéijiéluótàiduōhòujiànxiǎopǐnhènshǎo
  zhīdàolínyīnyuānyuánzàixiāngwángxiāngwángwèièrrén :“ shìjiāoyánércáixìngdàishìyuānyuánxiáohánzhījūnshènyān !” zhīchūzuògǎizhéyuǎnzhīshùjiāojuéxuánzhōngxiāngwángjiānxiàoyuē :“ shìshèngchǎngānzhēngfēng !”
  xiègōngyīnwènmáoshīzuìjiā ? èchēngyuē :“ wǎngyángliǔ ; jīnláixuěfēifēi 。” gōngyuē :“ dìngmìngyuǎnyóuchéngào 。” wèipiānyǒurénshēnzhì
  zhāngpíngxiàoliánchūcáiwèicānshíyànliúyǐnxiāngtóngzhěgòngxiàozhīzhāngsuìliúliúzhuóliàoshìchǔzhīxiàzuòwéitōnghánshǔshénjiēzhāngduānqǐngzhīzhǎngshǐzhūxiánláiqīngyánzhǔyǒutōngchùzhāngnǎiyáozuòpànzhīyányuēzhǐyuǎnchàngzhī怀huáizuòjiējīngzhēnchángyánzhīshàngzuòqīngyányīnliú宿zhìxiǎozhāng退tuìliúyuē :“ qīngqiězhèngdàngqīnggòngjūn 。” zhāngháichuántóngwènchù宿 ? zhāngxiàoérzhēnchángqiǎnchuánjiàozhāngxiàoliánchuántóngwǎnètóngzàijūnzhìménliúqiánjìnwèijūnyuē :“ xiàguānjīnwèigōngtàichángshìmiàoxuǎn !” qiánjūnzhīhuàyánjiēchēngshànyuē :“ zhāngpíngwéi 。” yòngwéitàichángshì
  tàishīyún :“‘ liùtōng ’、‘ sānmíngtóngguīzhèngmíngěr 。”
  zhīdàolínxièshènggòngwángjiāxièwèizhūrén :“ jīnwèiyànhuìshíliúnánchángdānggòngyányǒngxiě怀huái 。” 便biànwènzhǔrényǒuzhuāng ? zhèngdepiānxièkàn便biàn使shǐzuòtōngzhīdàolínxiāntōngzuòbǎizhìjīngcáizǎozhòngxiánchēngshànshìzuòyán怀huáixièwènyuē :“ qīngděngjìn ?” jiēyuē :“ jīnzhīyánshǎojié 。” xièhòunányīnzuòwàncáifēngxiùnángānjiātuōxiāoránzuòyànxīnzhīwèixièyuē :“ jūnwǎngbēnjiāěr 。”
  yīnzhōngjūnsūnānguówángxiènéngyánzhūxiánzàikuàiwángyīnsūngònglùnxiàngmiàojiànxíngsūndàogānyúnzuòxiánānsūnérnéngkuàiwángkǎirántànyuē :“ 使shǐzhēnchángláiyīngyǒuzhì 。” yíngzhēnchángsūnzhēnchángzhìxiānlìngsūnběnsūnshuōjuéshūxiàngliú便biànzuòèrbǎinánjiǎnqièsūnsuìzuòtóngshízhǎngérxiàochēngměiliángjiǔ
  sēngzàiguānzhōngwánggǒuziláigòng便biàn使shǐchàngwèiwángyuē :“ shèngrényǒuqíng ?” wángyuē :“ 。” zhòngwènyuē :“ shèngrénzhù ?” wángyuē :“ chóusuànsuīqíngyùnzhīzhěyǒuqíng 。” sēngyún :“ shéiyùnshèngrén ?” gǒuziér
  tàiwènxièchē :“ huìshūchēyánxuán ?” xièyuē :“ dāngshìmiàochùchuán 。”
  yīnzhōngjūnbèifèidōngyángjīngjiējīngjiěwéizhìshìshùchùjiějiàndàorénwènsuǒqiān便biànshìrán
  yīnzhòngkānjīngxuánlùnrénwèiyánjiūyīnnǎitànyuē :“ 使shǐjiěběntánchìěr 。”
  yīnjīngzhōucéngwènyuǎngōng :“ wéi ?” yuē :“ gǎnwéi 。” yīnyuē :“ tóngshān西bēnglíngzhōngdōngyīng便biànshì ?” yuǎngōngxiàoér
  yángwángyǒngyánwángjiājiàn婿sòngwǎngshíyǒngyándōngyángshàngzàiyīnzhòngkānshìdōngyáng婿zàizuòshànnǎizhòngkāndàoyīnnánzhīyángyún :“ jūnfānhòudāngdejiàntóng 。” yīnxiàoyuē :“ nǎijìnxiāngtóng ?” nǎizhìfānhòutōngyīnjiēyuē :“ 便biànxiāng 。” tànwéixīnzhějiǔzhī
  yīnzhòngkānyún :“ sāndàojīng便biànjuéshéběnxiánqiáng 。”
  chūzhìwèidōngtíngjiǎngātánshǐjiǎngzuòcáibànsēng便biànyún :“ dōuxiǎo 。” zuòfēnshùyǒudàoréngèngjiùjiǎngjiǎngjìngdōngtíngwèngāngdàorényuē :“ dōuwèijiěājiě ? suǒyún ?” yuē :“ lüèquánshìdāngxiǎowèijīngěr 。”
  huánnánjùnyīnjīngzhōugòngtánměixiānggōngnánniánhòudànliǎngfānhuántàncáizhuǎn退tuìyīnyún :“ nǎishìjūnzhuǎnjiě 。”
  wénchánglìngdōngēwángzhōngzuòshīchéngzhěxíngyìngshēng便biànwéishīyuē :“ zhǔdòuchízuògēngshūwéizhīzàixiàrándòuzàizhōngběntónggēnshēngxiāngjiāntài ?” shēnyǒucán
  wèicháofēngjìnwénwángwéigōngbèijiǔwénwángràngshòugōngqīngjiàngxiàodāngdūnkōngzhèngchōngchíqiǎnxìnjiùruǎnqiúwénshízàiyuánxiàojiā宿zuìshūzháwéizhīsuǒdiǎndìngnǎixiě使shǐshírénwéishén
  zuǒtàichōngzuòsānchūchéngshírényǒuqièhòushìzhānggōngzhāngyuē :“ èrjīngsānránjūnwénwèizhòngshìjīnggāomíngzhīshì 。” nǎixúnqiúhuángjiànzhījiētànsuìwéizuòshìxiānxiāngfēièrzhěliǎnrènzànshùyān
  liúlíngzhùjiǔsòngsuǒ
  lìngshànqīngyánérchángshǒujiāngràngnányǐnqǐngpānyuèwéibiǎopānyún :“ zuòěryàodāngdejūn 。” wéishùsuǒwéiràngbiāowèièrbǎipānzhícuòzōng便biànchéngmíngshírénxiányún :“ ruòjiǎpānzhīwénpānzhīzhǐchéng 。”
  xiàhóuzhànzuòzhōushīchéngshìpānānrénānrényuē :“ fēiwēnnǎibiéjiànxiàozhīxìng 。” pānyīnsuìzuòjiāfēngshī
  sūnzijīngchúzuòshīshìwángziwángyuē :“ wèizhīwénshēngqíngqíngshēngwénlǎnzhīránzēngkàngzhīzhòng 。”
  tàishū广guǎngshènbiàngěiérzhìzhòngzhìchánghànwéilièqīngměizhìgōngzuò广guǎngtánzhòngzhìnéngduì退tuìzhuónán广guǎng广guǎngyòunéng
  jiāngzuǒyīntàichángbìngnéngyányǒubiànzhīyángzhōukǒutánzhìtàichángzhéyún :“ gènglùn 。”
  zisōngzuòchéngcóngziwénkāngjiànwènyuē :“ ruòyǒu ? fēizhīsuǒjìn ; ruò ? suǒ ?” yuē :“ zhèngzàiyǒuzhījiān 。”
  guōjǐngchúnshīyún :“ línjìngshùchuāntíngliú 。” ruǎnyún :“ hóngzhēngxiāoshíyánměiwénzhéjuéshénchāoxíngyuè 。”
  chǎnshǐzuòyángdàowēnyún :“ wēntǐngzhībiāozuòmínzhīwàngfāngxiǎngjīnshēngliàng 。” gōngwénchéngqiúkànjiānzèngkuàngzhīchǎngēnggǎiwàngwéijùn ”, liàngwéirùnyún
  sūnxīnggōngzuògōnglěiyuányángyuē :“ jiànzhānghuǎn 。” shíwéimíngshǎng
  zhòngchūzuòyángchéngchéngliàngliàngqīnzhī怀huáiwéimíngjiàyún :“ sānèrjīngsān 。” rénrénjìngxiědōuxiàzhǐwéizhīguìxiètàiyún :“ ěrshìxiàjiàěrshìshìxuéérmiǎnjiǎnxiá 。”
  záo齿chǐshǐcáichángxuānshènzhīwèisānshí便biànyòngwéijīngzhōuzhìzhōngzáo齿chǐxièjiānyún :“ mínggōngjīngzhōulǎocóngshìěr !” hòuzhìdōujiànjiǎnwénfǎnmìngxuānwènjiànxiāngwáng ?” yún :“ shēngcéngjiànrén !” cóngzhǐchūwéihéngyángjùnxìngsuìcuòbìngzhōngyóuzuòhànjìnchūnqiūpǐnpíngzhuó
  sūnxīnggōngyún :“ sānèrjīngjīngchuī 。”
  xiètàiwènzhǔ簿退tuìzhāngpíngzuòlěiérzuòlěi ?” 退tuìyuē :“ dāngshìzhàngzhībiǎoshìxíng ; rénzhīměifēilěixiǎn 。”
  wángjìngrénniánshísānzuòxiánrénlùnzhǎngshǐsòngshìzhēnchángzhēnchángyún :“ jiànjìngrénsuǒzuòlùn便biàncānwēiyán 。”
  sūnxīnggōngyún :“ pānwénlànruòjǐnchùshàn ; wénruòpáishājiǎnjīnwǎngwǎngjiànbǎo 。”
  jiǎnwénchēngyuànyún :“ xuányánshīwèimiàojuéshírén 。”
  sūnxīnggōngzuòtiāntáichéngshìfànróngyún :“ qīngshìzhìyàozuòjīnshíshēng 。” fànyuē :“ kǒngzizhījīnshífēigōngshāngzhōngshēng !” ránměizhìjiāzhéyún :“ yīngshìbèi 。”
  huángōngjiànxièānshízuòjiǎnwénshìkànjìngzhìzuòshàngzhūyuē :“ shìānshísuìjīn 。”
  yuánshǎopínchángwéirényōngzàiyùnxièzhèn西jīngchuánxíngqīngfēnglǎngyuèwénjiāngzhǔxiánchuánshàngyǒuyǒngshīshēngshènyǒuqíngzhìsuǒsòngyányòusuǒwèichángwéntànměinéngqiǎnwěixùnwènnǎishìyuányǒngsuǒzuòyǒngshǐshīyīnxiāngyàoxiāngshǎng
  sūnxīnggōngyún :“ pānwénqiǎnérjìngwénshēnér 。”
  péilángzuòlínshǐchūwéiyuǎnjìnsuǒzhuànshíliúniánshàochuánxiěyǒutōngzàiwángdōngtíngzuòjīngwánggōngjiǔxiàshènyǒucáiqíng
  xièwànzuòxiánlùnsūnxīnggōngwǎngfǎnxiǎoyǒudùnxièhòuchūshìjūnyuē :“ zuòzhīqīngdāngsuǒmíng 。”
  huánxuānmìngyuányànzuòběizhēngchénggōngshíxiángòngkànxiánjiētànzhīshíwángxúnzàizuòyún :“ hènshǎodexiěyùndāngjiā 。” yuánzuòlǎnyún :“ gǎnjuéxīnliúfēngérxiě 。” gōngwèiwángyuē :“ dāngjīnshìtuīyuán 。”
  sūnxīnggōngdào :“ cáozuǒcáibáimíngguāngjǐncáiwéibǎnfēiwéncǎicáizhì 。”
  yuányànzuòmíngshìchuánchéngjiànxiègōnggōngxiàoyuē :“ chángzhūréndàojiāngběishìzuòjiǎokuàiěr ! yànsuìzhùshū 。”
  wángdōngtíngdàohuángōngxiàhuánlìngrénqièbáishìdōngtíngxiàgèngzuòxiàng
  huánxuānběizhēngyuánshícóngbèimiǎnguānhuìwénhuànyuánqiánlìngzuòshǒuchuòézhǐshūguāndōngtíngzàitàncáiyuányún :“ dānglìng齿chǐshéxián 。”
  yuánhóngshǐzuòdōngzhēngdōudàotáogōngyòuzhīxiáshìzhōnglínbáirènyuē :“ xiāngōngxūnshì ! jūnzuòdōngzhēngyúnxiānglüè ?” hóngjiǒng便biàn :“ dàogōngyún ?” yīnsòngyuē :“ jīngjīnbǎiliànzàinéngduàngōngzhìrénzhíjìngluànchángshāzhīxūnwèishǐsuǒzàn 。”
  huòwènchángkāng :“ jūnzhēngkāngqín ?” yuē :“ shǎngzhězuòhòuchūxiāngshēnshízhěgāojiànguì 。”
  yīnzhòngwéntiāncáihóngzhānérshūshèn广guǎngliàngtànyuē :“ ruò使shǐyīnzhòngwénshūbànyuánbàocáijiǎnbān 。”
  yángzuòxuězànyún :“ qīnghuàchéngfēixiàngnéngxiānjiéchénghuī 。” huányìnsuìshūshàn
  wángxiàozàijīngxíngsànzhìwángqiánwèn :“ shīzhōngwéizuì ?” wèixiàoyǒng “‘ suǒyānlǎo ?’ wéijiā 。”
  huánxuánchángdēngjiānglíngchéngnánlóuyún :“ jīnwéiwángxiàozuòlěi 。” yīnyínxiàoliángjiǔsuíérxiàzuòzhīxiánlěizhīchéng
  huánxuánchūbìng西xiàlǐngjīngjiāngèrzhōuèrguóshíshǐxuěchùbǎnbìngxuánzàitīngshìshàngbǎnzhìbǎnhòujiēcànránchéngzhāngxiāngróu
  huánxuánxiàyángshíwéiyǎnzhōubiéjiàcóngjīngláiménjiānyún :“ qǐngshìkuíxīnshìlúnwēnmínggōngchénguānghuìchéngbǎiliúyuán 。” huánjiànjiānchíhuànqiányún :“ dàodàoláichí ?” yòngwéishìcānjūnmèngchǎngwéiliúláozhīzhǔ簿ménxièjiànyún :“ yánghóuyánghóubǎikǒulàiqīng !”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号