导航

世说新语拼音版伤逝第十七原文注音

2022-01-23 12:38:11

shìshuōxīn · shāngshì
  wángzhòngxuānhǎomíngzàngwénlínsàngtóngyóuyuē :“ wánghǎomíngzuòshēngsòngzhī 。” jiēzuòmíng
  wángjùnchōngwéishàngshūlìngzhùgōngchéngyáochējīnghuánggōngjiǔxiàguòwèihòuchē :“ shūruǎnzōnggònghānyǐnzhúlínzhīyóushēngyāoruǎngōngwánglái便biànwéishísuǒxièjīnshìsuījìnmiǎoruòshān 。”
  sūnzijīngyǒucáishǎosuǒtuīwéijìngwángzisàngshímíngshìzhìzhějīnghòuláilínshītòngbīnchuíxiànglíngchuángyuē :“ qīngchánghǎozuòmíngjīnwéiqīngzuò 。” zhēnshēngbīnjiēxiàosūntóuyuē :“ 使shǐjūnbèicúnlìngrén !”
  wángróngsàngérwànzishānjiǎnwǎngshěngzhīwángbēishèngjiǎnyuē :“ háibàozhōngzhì ?” wángyuē :“ shèngrénwàngqíngzuìxiàqíng ; qíngzhīsuǒzhōngzhèngzàibèi 。” jiǎnyángèngwéizhītòng
  yǒurénchángyuē :“ ééruòqiānzhàngsōngbēng 。”
  wèiyǒngjiāliùniánsàngxièkūnzhīgǎndòngrénxiánzhōngchéngxiàngwánggōngjiàoyuē :“ wèidānggǎizàngjūnfēngliúmíngshìhǎinèisuǒzhānxiūbáodūnjiùhǎo 。”
  yànxiānpíngshēnghǎoqínsàngjiārénchángqínzhìlíngchuángshàngzhāngyīngwǎngzhīshèngtòngsuìjìngshàngchuángqínzuòshùjìngqínyuē :“ yànxiānshǎng ?” yīnyòutòngsuìzhíxiàoshǒuérchū
  liàngérzāojùnnánhàizhūdàomíngwéiérguǎjiānggǎishìliàngshūzhīliàngyuē :“ xiánshàngshǎogǎnniànwángérruòzàichūméi 。”
  wénkāngwángyángzhōulínzàngyún :“ máishùzhùzhōng使shǐrénqíngnéng !”
  wángzhǎngshǐbìngqǐndèngxiàzhuǎnzhǔwěishìzhītànyuē :“ réncéngshí !” wángliúyǐnlínbìnbǐngzhǔwěizhùjiùzhōngyīntòngjué
  zhīdàolínsàngqiánzhīhòujīngshényǔnsàngfēngwèizhuǎnzhuìchángwèirényuē :“ jiàngshífèijīnyǐngrénshēngchuòxiánzhōngtuīwàiqiúliáng ! míngshìyánshǎngzhōngxīnyùnjiéwáng !” quèhòuniánzhīsuìyǔn
  jiābīnsàngzuǒyòubáigōnglángsàng ”, wénbēiyīnzuǒyòu :“ bìnshídào 。” gōngwǎnglínbìntòngjué
  dàigōngjiànlínshīyuē :“ yīnwèiyuǎnérgǒngshénmiánmiánchángyùnjìněr !”
  wángjìngyángsuíshànsuíqīngchúnjiǎnguìwèizhōngshūlángshǎowángwángshēnxiāngtòngdàodōngtíngyún :“ shìguójiārén !”
  wángdōngtíngxiègōngjiāoèwángzàidōngwénxièsàng便biànchūdōuzijìngdào :“ xiègōng 。” jìngshǐwényán便biànjīngyuē :“ suǒwàng 。” wángshìwǎngshuàidiāoyuētīngqiányuē :“ guānpíngshēngzàishíjiàn 。” wángzhíqiánshèntòngzhíshǒuér退tuì
  wángyóujìngbìngérjìngxiānwángyóuwènzuǒyòu :“ dōuwénxiāo ? sàng !” shílebēi便biànsuǒláibēnsāngdōujìnghǎoqín便biànjìngzuòlíngchuángshàngzijìngqíntánxiándiàozhìyún :“ jìng ! jìng ! rénqínwáng 。” yīntòngjuéliángjiǔyuè
  xiàoshānlíngwángxiàolíngàozhūyuē :“ suīcuījuéwéixīn便biànyǒushǔzhīāi !”
  yángniánsānshíhuánxuányángxīnshūyuē :“ xiáncóngqíngsuǒxìnbàoéryǔnzhùzhītànyán !”
  huánxuándāngcuànwèibiànyún :“ yángzidàohéngjìnjīnxīnsàngyángzhǎoshīsuǒyuánércōngcōngzuòyǔntiānxīn ?”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号