导航

世说新语拼音版忿狷第三十一原文注音

2022-01-23 13:18:34

shìshuōxīn · 忿fènjuàn
   wèiyǒushēngzuìqīnggāoérqíngxìngèshāàicáizhìkānshìxuǎnbǎirénshíjiàoshǎoshíháiyǒurénshēngzhī便biànshāèxìngzhě
   wánglántiánxìngchángshízhùzhī便biànzhìyuánzhuǎnwèizhǐréngxià齿chǐniǎnzhīyòuchēnshènnèikǒuzhōngnièzhīwángyòujūnwénérxiàoyuē :“ 使shǐānyǒuxìngyóudāngháolùnkuànglántián ?”
   wángzhōuchángchéngxuěwǎngwángchīzhōuyánshǎoyǒuchī便biànzuòzhōujuéè便biànchuángjiùzhīchíyuē :“ lǎoxiōng ?” chīshǒuyuē :“ lěngguǐshǒuxīnqiángláizhuōrén !”
   huánxuānyuányàndàochūyuányàndào齿chǐsuìzhìwēntàizhēnyún :“ jiànyuánshēngqiānzhīyánziwéiguì 。”
   xièxìngqiángshìxiāngwǎngshùwánglántiányánwángzhèngmiàngǎndòngbànxièliángjiǔzhuǎntóuwènzuǒyòuxiǎoyuē :“ wèi ?” yún :“ 。” ránhòuzuòshíréntànxìngérnéngyǒusuǒróng
   wánglìngxiègōngzhízáo齿chǐzàizuòdāngbìngwángzuògōngyǐnzhīduìhòuéryuē :“ jìngshíqīngdànrénwéiěrduōjīnshūsǔnrán 。”
   wángwánggōngchángzàishèzuògōngshíwéidānyángyǐnshǐbàijīngzhōujiāngguāizhīquàngōngjiǔgōngwèiyǐnqiángzhīzhuǎn便biànqúndàiràoshǒugōngjìnqiānrénzhāizuǒyòusuīshǎomìngqián便biànxiāngshāshèyīnpáizuòèrrénzhīxiánfāngfēnsànsuǒwèishìzhījiāorénxiūzhī
   huánnánjùnxiǎoérshízhūcóngxiōngyǎngégòngdòunánjùnéměishènwéi忿fènnǎiwǎngélánxiánzhūxiōngéshāzhīxiǎojiārénxiánjīnghàiyúnshìbiànguàibáichēchēyuē :“ suǒzhìguàidāngshìnánjùněr !” wènguǒzhī
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号