导航

世说新语拼音版捷悟第十一原文注音

2022-01-23 12:26:44

shìshuōxīn · jié
   yángwéiwèizhǔ簿shízuòxiàngguóménshǐgòucuījuéwèichūkàn使shǐrénménzuòhuó便biànyángjiànlìnghuàizhījìngyuē :“ ménzhōnghuó ’,‘ kuòwángzhèngxiánmén 。”
   rénxiǎngwèibēilàowèidànshǎogàitoushàngshìzhòngzhòngnéngjiězhìyángxiūxiū便biàndànyuē :“ gōngjiāoréndànkǒu ?”
   wèichángguòcáoébēixiàyángxiūcóngbēibèishàngjiànzuòhuángjuànyòuwàisūnjiùwèiwèixiūyuē :“ jiě ?” yuē :“ jiě 。” wèiyuē :“ qīngwèiyándàizhī 。” xíngsānshíwèinǎiyuē :“ 。” lìngxiūbiésuǒzhīxiūyuē :“ huángjuànwéijuéyòushàowéimiàowàisūnwéihǎojiùshòuxīnwéisuǒwèijuémiàohǎo 。” wèizhīxiūtóngnǎitànyuē :“ cáiqīngnǎijuésānshí 。”
   wèizhēngyuánběnchūzhìzhuāngyǒushùshízhúpiànxiánchángshùcùnzhòngyúnbìngkānyòngzhènglìngshāochútàisuǒyòngzhīwèiwéizhúbēidùnérwèixiǎnyánchí使shǐwènzhǔ簿yángyìngshēngzhīxīntóngzhòngbiàn
   wángdūnyǐnjūnchuízhìhéngmíngchūzhōngtángwēnqiáowéidānyángyǐnlìngduànhéngwèiduànchēnzuǒyòusǒngzhàozhūgōngláiqiáozhìxièdànqiújiǔzhìwángdǎozhìxiǎnxiàxièyuē :“ tiānwēizàiyánsuì使shǐwēnqiáoróngdexiè 。” qiáoshìxiàxiènǎishìránzhūgōnggòngtànwángmíngyán
   kōngzàiběihuánxuānèbīngquánshìànqiǎnjiānhuán :“ fānggòngjiǎngwángshìxiūyuánlíng 。” shìjiābīnchūxíngdàoshàngwénxìnzhìjiānshìjìngcùncùnhuǐliè便biànhuíháigèngzuòjiānchénlǎobìngkānrénxiánxiányǎngxuāndejiānzhàozhuǎngōngjùnkuàitàishǒu
   wángdōngtíngzuòxuānzhǔ簿chángchūnyuèshítouxiōngchéngchūjiāoshíyàntóngyóuzhěliánbiāojìnwéidōngtíngrénchángzàiqiánjuéshùshízhūrénzhījiěshítouděngjuànéérchénghuízhūrénjiēcóngguānwéidōngtíngzàiqiánjié
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号