导航

世说新语拼音版简傲第二十四原文注音

2022-01-23 12:24:32

shìshuōxīn · jiǎnào
  jìnwénwánggōngshèngzuòyánjìngwángzhěwéiruǎnzàizuòxiàohānfàngruò
  wángróngruòguànruǎnshíliúgōngróngzàizuòruǎnwèiwángyuē :“ ǒuyǒuèrdǒuměijiǔdāngjūngòngyǐngōngróngzhěyān 。” èrrénjiāoshāngchóuzuògōngróngsuìbēiéryántánsānrénhuòyǒuwènzhīzhěruǎnyuē :“ shènggōngróngzhěyǐnjiǔ ; gōngróngzhěyǐnjiǔ ; wéigōngróngyǐnjiǔ 。”
  zhōngshìjīngyǒucáixiānshíkāngzhōngyàoshíxiánjùnzhīshìwǎngxúnkāngkāngfāngshùxiàduànxiàngwéizuǒpáikāngyángchuíchuòbàngruòrénshíjiāoyánzhōngkāngyuē :“ suǒwénérlái ? suǒjiànér ?” zhōngyuē :“ wénsuǒwénérláijiànsuǒjiànér 。”
  kāngānshànměixiāngqiānmìngjiàānhòuláizhíkāngzàichūyánzhīménshàngzuòfèngérjuéyóuwéixīnzuò 。“ fèngfánniǎo
  shìhéngchūluòzhānggōngsuǒ ; liúdàozhēnshìwǎngliúshàngzàiāizhìzhōngxìngshìjiǔchūyánwéiwèn :“ dōngyǒuchángbǐngqīngdezhǒnglái ?” xiōngshūshīwàngnǎihuǐwǎng
  wángpíngzichūwéijīngzhōuwángtàiwèishíxiánsòngzhěqīngshítíngzhōngyǒushùshàngyǒuquècháopíngzituōjīnjìngshàngshùquèziliángshùzhī便biàntuōquèzihuánxiànòngshénruòbàngruòrén 。 gāozuòdàorénchéngxiàngzuòhéngyǎnjiànbiànlìngrángǎiróngyún :“ shìrén 。”
  huánxuānzuòzhōushíxièwéijìnlíngxiānjīng怀huáiérnǎichánghuánháijīngzhōujiāng西zhījiānshènzhīwéixièwángzhǐměiyuē :“ huánjīngzhōuyòngshūjìnlíng西 !” ééryǐnwéishàngyóutuījiāozàiwēnzuòànxiàoyǒngchángxuānměiyuē :“ fāngwài 。” suìyīnjiǔzhuǎnzhāohuánshènèizhésuíhòuzhìzuìwēnwǎngzhǔzhīzhǔyuē :“ jūnkuángyóudexiāngjiàn ?”
  xièwànzàixiōngqiánsuǒ便biànshíruǎnkuàngzàizuòyuē :“ xīnchūménér 。”
  xièzhōnglángshìwánglántián婿chángzhùbáiguānjīnjiānjìngzhìyángzhōutīngshìjiànwángzhíyányuē :“ rényánjūnhóuchījūnhóuxìnchī 。” lántiányuē :“ fēilùndànwǎnlìngěr 。”
  wángyóuzuòhuánchēbīngcānjūnhuánwènyuē :“ qīngshǔ ?” yuē :“ zhīshǔshíjiànqiānláishìcáo 。” huányòuwèn :“ guānyǒu ?” yuē :“ wènyóuzhīshù ?” yòuwèn :“ duōshǎo ?” yuē :“ wèizhīshēngyānzhī ?”
  xiègōngchángxièwàngòngchū西guòjùnāwànxiānggòngcuìwángtiántàiyún :“ kǒngchóuěr !” wànyóuyàotàijiānhuíwànnǎiwǎngzuòshǎoshíwáng便biànménnèixièshūyǒuxīnwéihòudàiliángjiǔnǎitóusànérchūzuòréngchuángzàizhōngtíngshàitóushénàomàiliǎoxiāngchóuduìxièshìnǎihuánwèizhìchuántàiānyuē :“ āchīzuòěr !”
  wángyóuzuòhuánchēcānjūnhuánwèiwángyuē :“ qīngzàijiǔdāngxiāngliào 。” chūzhígāoshìshǒubǎnzhǔjiáyún :“ 西shāncháoláizhìyǒushuǎng 。”
  xièwànběizhēngchángxiàoyǒnggāowèichángwèizhòngshìxiègōngshènàiwànérshěnbàinǎixíngcóngróngwèiwànyuē :“ wéiyuánshuàishùhuànzhūjiàngyànhuìshuōzhòngxīn 。” wàncóngzhīyīnzhàozhūjiàngdōusuǒshuōzhízhǐzuòyún :“ zhūjūnjiēshìjìn 。” zhūjiàngshèn忿fènhènzhīxiègōngshēnzhùēnxìnduìzhǔjiàngshuàixiàshēnzàohòuxiāngxùnxièwànshìbàijūnzhōngyīnchúzhīyún :“ dāngwéiyǐnshì 。” xìngérmiǎn
  wángjìngxiōngjiàngōngnièwènxùnshènxiūwàishēngjiābīnjiēzhùgāoróngqīngmànmìngzuòjiēyúnyǒushìxiázuò 。” gōngkǎirányuē :“ 使shǐjiābīnshǔbèigǎněr !”
  wángyóuchángxíngguòzhōngjiànshìjiāyǒuhǎozhúzhǔzhīziyóudāngwǎngnǎisàoshīshèzàitīngshìzuòxiàngdàiwángjiānjìngzàozhúxiàfěngxiàoliángjiǔzhǔshīwàngyóuháidāngtōngsuìzhíchūménzhǔrénkān便biànlìngzuǒyòuméntīngchūwánggèngshǎngzhǔrénnǎiliúzuòjìnhuānér
  wángjìngkuàijīngwénjiāngyǒumíngyuánxiānshízhǔrénjìngwǎngjiāzhífāngbīnyǒuhānyànérwángyóuzhǐhuīhǎoèbàngruòrénránkānyuē :“ àozhǔrénfēi ; guìjiāorénfēidàoshīèrzhě齿chǐréncāngěr !” 便biànzuǒyòuchūménwángzàishànghuízhuǎnwàngzuǒyòushízhìránhòulìngsòngzhùménwàiránxiè
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号