导航

世说新语拼音版溺篇第三十五原文注音

2022-01-23 13:16:40

shìshuōxīn · huò
   wèizhēnhòuhuìéryǒuxiānwéiyuánshènhuòchǒngcáogōngzhīlìngzhàozhēnzuǒyòubái :“ guānzhōnglángjiāng 。” gōngyuē :“ jīnniánzéizhèngwèi 。”
   xúnfèngqiànzhìdōngyuèbìngnǎichūzhōngtínglěngháishēnyùnzhīwángfèngqiànhòushǎoshíshìhuòshìfèngqiànyuē :“ rénchēngdāngwéizhǔ 。” péilìngwénzhīyuē :“ nǎishìxīngdàozhīshìfēishèngyánhòurénwèimèi 。”
   jiǎgōnghòuguōshìyǒunánérmíngmínshēngzàizhōuchōngwàihuánbàoérzàizhōngtíngérjiànchōngyǒngchōngjiùshǒuzhōngzhīguōyáowàngjiànwèichōngàishāzhīérbēiyǐnsuìguōhòuzhōng
   sūnxiùjiàngjìnjìnhòucúnchǒngzhīmèikuǎishìshìjiāshènchángnǎixiùwéiháozi ”。 xiùpíngsuìkuǎishìhuǐqǐngjiùshíshèqúnchénxiánjiànchūliúxiùcóngróngwèiyuē :“ tiānxiàkuàngdàngkuǎiréncóng ?” xiùmiǎnguānérxièsuìwéichū
   hán寿shòuměi姿róngjiǎchōngwéiyuànchōngměihuìjiǎqīngsuǒzhōngkànjiàn寿shòushuōzhīhéng怀huáicúnxiǎngyínyǒnghòuwǎng寿shòujiāshùbìngyánguāng寿shòuwénzhīxīndòngsuìqǐngqiánxiūyīnwènwǎng宿寿shòujuéjiéjuérénqiángérjiāzhōngzhīshìchōngjuéshèngshìshuōchàngyǒuchánghòuhuìzhūwén寿shòuyǒuxiāngzhīshìwàiguósuǒgòngzhùrényuèxiēchōngwéichénqiānjiāxiāng寿shòutōngéryuánqiángzhòngménjùnyóudeěr ? nǎituōyányǒudàolìngrénxiūqiáng使shǐfǎnyuē :“ wéidōngběijiǎoyǒurénérqiánggāofēirénsuǒ 。” chōngnǎizuǒyòukǎowènzhuàngduìchōngzhī寿shòu
   wángānfēngchángqīngānfēngānfēngyuē :“ rénqīng婿wéijìnghòuěr 。” yuē :“ qīnqīngàiqīngshìqīngqīng ; qīngqīngshéidāngqīngqīng ?” suìhéngtīngzhī
   wángchéngxiàngyǒuxìngqièxìngléizhèngshìhuòcàigōngwèizhīléishàngshū ”。
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号