导航

世说新语拼音版夙惠第十二原文注音

2022-01-23 12:27:45

shìshuōxīn · huì
   bīnchéntàiqiū宿tàiqiū使shǐyuánfāngfāngchuītàiqiūlùnèrrénjìnhuǒwěiérqiètīngchuīwàngzhùfànluòzhōngtàiqiūwèn :“ chuīliú ?” yuánfāngfāngchángguìyuē :“ rénnǎiqiètīngchuīwàngzhùfànjīnchéng 。” tàiqiūyuē :“ ěryǒusuǒshí ?” duìyuē :“ 仿fǎngzhìzhī 。” èrshuōgèngxiāngduóyánshītàiqiūyuē :“ dànfàn ?”
   yànsuìmínghuìruòshénwèiàizhīyīnyànzàigōngnèiwéiyànnǎihuàlìngfāngchùzhōngrénwèn ? yuē :“ shìzhī 。” wèizhīzhīqiǎnhuán
   jìnmíngshùsuìzuòyuánshàngyǒuréncóngchángānláiyuánwènluòxiàxiāoshānránliúmíngwènzhì ? dōnggàozhīyīnwènmíng :“ wèichángānyuǎn ?” yuē :“ yuǎnwénréncóngbiānláiránzhī 。” yuánzhīmíngqúnchényànhuìgàogèngzhòngwènzhīnǎiyuē :“ jìn 。” yuánshīyuē :“ ěrzuózhīyán ?” yuē :“ jiànjiànchángān 。”
   kōngshíxiángòngqīngyánzhāngxuánzhīshìzhōngwàisūnniánbìngsuìzàichuángbiānshíwénshénqíngxiāngzhǔmíngdēngxiàèrérgòngzhǔzhīyándōushīgōngyuèérěryuē :“ shuāizōngshēngbǎo 。”
   hánkāngshùsuìjiāpínzhìhánzhǐdeyīnrénchéngzhīlìngkāngzhuōyùndǒuwèikāngyuē :“ qiězhùxúnzuò ( jīnjūn )。” éryún :“ ( jīnjūn ) 。” wèn ? yuē :“ huǒzàiyùndǒuzhōngérbǐngjīnzhùxiàdāngnuǎněr 。” shènzhīzhīwèiguó
   jìnxiàoniánshíèrshídōngtiānzhòuzhùdànzhùdānliànshānliùzhònglěiyīnxiègōngjiànyuē :“ shènglìngyǒuchángxiàzhòuguòlěngguòkǒngfēishèyǎngzhīshù 。” yuē :“ zhòudòngjìng 。” xiègōngchūtànyuē :“ shàngjiǎnxiān 。”
   huánxuānhōnghuánnánjùnniánsuìshǐchúhuánchēsòngwénbiéyīnzhǐnánjùn :“ jiējiāzuǒ 。” xuányìngshēngtòngsuāngǎnbàngrénchēměizuòyuē :“ língbǎochéngréndāngzuòháizhī 。” àiguòsuǒshēng
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号