导航

世说新语拼音版贤媛第十九原文注音

2022-01-23 12:25:29

shìshuōxīn · xiányuàn
  chényīngzhědōngyángrénshǎoxiūxíngzhùchēngxiāngdǎngqínluàndōngyángrénfèngyīngwéizhǔyuē :“ ! wèijiāshǎojiànpínjiàndànguìxiáng ! bīngshǔrénshìchéngshǎoshòu ; chénghuòyǒusuǒguī 。”
  hànyuángōngrénduōnǎilìnghuàgōngzhīyǒuzhězhézhàozhīzhōngchángzhějiēhánghuòwángmíngjūn姿róngshènzhìgǒuqiúgōngsuìhuǐwéizhuànghòuxiōngláiqiúměihànmíngjūnchōngxíngzhàojiànérzhīdànmíngzhōnggǎishìsuìxíng
  hànchéngxìngzhàofēiyànfēiyànchánbānjiézhùshìkǎowènyuē :“ qièwénshēngyǒumìngguìzàitiānxiūshànshàngméngwèixiéwàng ? ruòguǐshényǒuzhīshòuxiénìngzhī ; ruòzhīzhī ? wéi 。”
  wèibēngwéngōngrénshìbìngkùnbiànhòuchūkàntàihòujiànzhíshìbìngshìsuǒàixìngzhětàihòuwèn :“ shílái ?” yún :“ zhèngshíguò 。” yīnqiánértànyuē :“ gǒushǔshíyīngěr !” zhìshānlíngjìnglín
  zhàojiàlínchìzhīyuē :“ shènwéihǎo !” yuē :“ wèihǎowéiè ?” yuē :“ hàoshàngwéikuàngè ?”
  yǔnshìruǎnwèiwèimèichǒujiāojìngyǔnjiārénshēnwéiyōuhuìyǔnyǒuzhìlìngshìzhīháiyuē :“ shìhuánláng 。” huánlángzhěhuánfànyún :“ yōuhuánquàn 。” huánguǒyún :“ ruǎnjiājiàchǒuqīngdāngyǒuqīngcházhī 。” 便biànhuínèijiànchūliàochū便biànzhuōtíngzhī 。” yīnwèiyuē :“ yǒuqīngyǒu ?” yuē :“ xīnsuǒwéiróngěrránshìyǒubǎixíngjūnyǒu ?” yún :“ jiēbèi 。” yuē :“ bǎixíngwéishǒujūnhàohǎowèijiēbèi ?” yǔnyǒucánsuìxiāngjìngzhòng
  yǔnwéilángduōyòngxiāngwèimíngqiǎnbēnshōuzhīchūjièyǔnyuē :“ míngzhǔduónánqíngqiú 。” zhìwènzhīyǔnduìyuē :“‘ ěrsuǒzhī 。’ chénzhīxiāngrénchénsuǒzhīxiàjiǎnxiàowéichènzhí ? ruòchènzhíchénshòuzuì 。” jiǎnxiàojiēguānderénshìnǎishìyǔnbàihuàizhàoxīnchūyǔnbèishōujiāháoruǎnxīnruòyún :“ yōuxúnhuán 。” zuòzhōudàiqǐngzhīyǔnzhì
  yǔnwéijìnjǐngwángsuǒzhūménshēngzǒugàozhèngzàizhōngshénbiànyuē :“ zǎozhīěrěr !” ménréncángéryuē :“ zhūérshì 。” hòusuǒjǐngwángqiǎnzhōnghuìkànzhīruòcáiliúdāngshōuéryuē :“ děngsuījiācáiduōxiōng怀huái便biànsuǒyōuāihuìzhǐ便biànzhǐyòushǎowèncháoshì 。” ércóngzhīhuìfǎnzhuàngduìmiǎn
  wánggōngyuānzhūdànshìyánshǐjiāowángwèiyuē :“ xīnshénbēixiàshūgōngxiū !” yuē :“ zhàngnéng仿fǎngyànyúnérlìngrénzōngyīngjié !”
  wángjīngshǎopínshìzhìèrqiānshízhīyuē :“ běnhánjiāzishìzhìèrqiānshízhǐ !” jīngnéngyòngwèishàngshūzhùwèizhōngjìnbèishōuyuē :“ cóngchìzhìjīn !” dōuróngzhīyuē :“ wèixiàowéichénzhōngyǒuxiàoyǒuzhōng ?”
  shāngōngruǎnmiànruòjīnlánshānhánshìjuégōngèrrénchángjiāowèngōnggōngyuē :“ dāngniánwéiyǒuzhěwéièrshēngěr !” yuē :“ zhīqīnguānzhàokuīzhī ?” èrrénláiquàngōngzhǐzhī宿jiǔròu穿chuānyōngshìzhīdànwàngfǎngōngyuē :“ èrrén ?” yuē :“ jūncáizhìshūzhèngdàngshíxiāngyǒuěr 。” gōngyuē :“ bèichángwéishèng 。”
  wánghúnzhōngshìshēnglìngshūwèimèiqiújiǎnměiduìérwèiyǒubīngjiāziyǒujùncáimèizhīnǎibáiyuē :“ chéngshìcáizhěrányàolìngjiàn 。” nǎilìngbīngérqúnxiǎochù使shǐwéizhōngcházhīérwèiyuē :“ xíngzhěshìsuǒzhěfēi ?” yuē :“ shì 。” yuē :“ cáicuìránhányǒuchángniánshēncáiyòngguānxíng寿shòuhūn 。” cóngzhībīngérshùniánguǒwáng
  jiǎchōngqiánshìfēngfēngbèizhūhūnbiānhòushèdehuánchōngxiānguōpèitīngzhìzuǒyòurénshìbiézhùwàikěnháichōngshèguōshìchōng :“ jiùshěng 。” chōngyuē :“ gāngjièyǒucáiqīngwǎng 。” guōshìshìshèngwēiduōjiāngshìzhìshìyíngguōjuéjiǎoyīnguìzàibàifǎnchōngchōngyuē :“ qīngdào ?”
  jiǎchōngshìzuòxùnxíngshìshìxiànwángfēiguōshìhuìhòuchōngguōlìngzàngjīngniánjuéjiǎhòufèishìnǎizàngsuìdìng
  wángnánshǎohūnqiúhǎokōngchīhuìhūnchùrèn便biànzhīhūnguǒyǒulìng姿shūshēngdōnghǎisuìwéiwángshìhuòwènnánzhīzhī ? yuē :“ chángjiànjǐngshàngshuǐdòngróngzhǐshīchángwèichángguānzhīzhī 。”
  wángzhōngshìtàizēngsūnyǒujùncáizhōnghǎowéixiāngqīnzhòngzhōngguìlínghǎohǎojiànxiàzhōngdōnghǎijiānèihǎorénzhījīnglíngjiānèifànzhōngrénzhī
  píngyángqínzhōuzizhōngxiàmíngshìshíwángsūnxiùchūwēiquánxiányún :“ lìngmínwàngshājiǎnzhòngzhěyòushā 。” suìzhòngcáichūzhòngzàijiāyǒurénzǒucóngménchūzhōngshūshìzhòngchóngkànzhīdòngnèishìzhíjiàojué ”。 lechūcáishèngāomíngzhòngměiyān
  zhōujùnzuòāndōngshíxínglièzhíbàoguònánshìshìérnánzàiyǒumíngluòxiùwénwàiyǒuguìrénnèizǎizhūyángzuòshùshírényǐnshíshìshìjīngbànwényǒurénshēngchānzhījiànzhuàngmàofēichángjùnyīnqiúwéiqièxiōngluòxiùyuē :“ méntiǎncuì ? ruòliányīnguìjiāngláihuò 。” xiōngcóngzhīsuìshēngrénxiōngluòxiùrénděng :“ suǒjiéwèijiāzuòqièméněr ! ruòjiāzuòqīnqīnzhěnián 。” rénděngcóngmìngyóushìzàishìfāng齿chǐ
  táogōngshǎoyǒuzhìjiāpínzhànshìtóngtóngjùnfànkuízhīmíngxiàoliántóukǎn宿shíbīngxuěkǎnshìxuánqìngérkuíshènduōkǎnzhànshìkǎnyuē :“ dànchūwàiliúwéi 。” zhàntóuwěixiàwéièrmàishùzhuózhūzhùbànwéixīncuòzhūjiànwéicǎosuìshèjīngshícóngzhějiēsuǒkuítàncáibiànyòushēnkuìhòumíngdànkǎnzhuīsòngqiěbǎikuíyuē :“ yuǎnjūnhuán 。” kǎnyóufǎnkuíyuē :“ qīng ! zhìluòyángdāngxiāngwéiměitán 。” kǎnnǎifǎnkuíluòsuìchēngzhīyángzhàoróngzhūrénhuòměi
  táogōngshǎoshízuòliángchánggān ( chā ) xiǎngfēng ( chā ) 使shǐfǎnshūkǎnyuē :“ wéiguānjiànxiǎngfēiwéinǎizēngyōu 。”
  huánxuānpíngshǔshìmèiwéiqièshènyǒuchǒngchángzhùzhāihòuzhǔshǐzhīwénshùshíbáirènzhīzhèngzhíshūtóuwěijièyàowèidòngróngyuē :“ guójiāwángxīnzhìjīnruònéngjiànshānǎishìběn怀huái 。” zhǔcánér退tuì
  táizhīzhūjiāngtáitáixuānhuánhuōxiǎnqiújìnhūnjìnnèishēngyuē :“ shìxiǎorén ? méntīngqián !” yīnháoqǐngyuē :“ táichángyīnrénjiǎoduǎnsāncùndāngnéngzuòzéi ?” xuānxiàoyuē :“ 婿 。” suìyuántáimén
  xiègōngrénwéizhū使shǐzàiqiánzuò使shǐtàizànjiàn便biànxiàwéitàisuǒgèngkāirényún :“ kǒngshāngshèng 。”
  huánchēhǎozhùxīnhòusòngxīnchēcuī使shǐchígèngchíhuánchuányún :“ jīngxīnyóuér ?” huángōngxiàozhùzhī
  wángyòujūnrénwèièrkōngzhōnglángyuē :“ wángjiājiànèrxièqīngkuāngdǎoguǐ ; jiànbèiláipíngpíngěrfánwǎng 。”
  wángníngzhīxièrénwǎngwángshìbáoníngzhīháixièjiāshuōtàiwèishìzhīyuē :“ wánglángshǎozhīréncáièhènnǎiěr ?” yuē :“ ménshūyǒuāzhōnglángqúncóngxiōngyǒufēngètiānrǎngzhīzhōngnǎiyǒuwángláng !”
  hánkāngyǐnhuǐhuàibiànjiànèzhīyuē :“ ruòyǐndejiàn ?”
  wángjiāngzhōurénxièèyuē :“ dōujìnwéishìchénjīngxīntiānfènyǒuxiàn 。”
  jiābīnsàngxiōngyíngmèihuánzhōngkěnguīyuē :“ shēngzònglángtóngshìníngtóngxué !”
  xièèjuézhòngzhāngxuánchángchēngmèizhīyǒuzhěbìngyóuzhāngxièèrjiārénwènyōuliè ? yuē :“ wángrénshénqíngsànlǎngyǒulínxiàfēngjiāqīngxīnyìngshìguīfángzhīxiù 。”
  wángshàngshūhuìchángkànwángyòujūnrénwèn :“ yǎněrwèijuéè ?” yuē :“ bái齿chǐluòshǔxínghái ; zhìyǎněrguānshénmíng便biànrén ?”
  hánkāngyīnsuísūnhuìzhīzhīhéngyángzhōuzhōngfénghuánnánjùnbiànshìwàisūnshíláiwènxùnwèiyuē :“ jiànshùèrshìzuòzéi !” zàihéngyángshùniánhuìzhīhuánjǐngzhēnzhīnányīnshīyuē :“ zhāngzhēngshūcháozhìjùnshùniánwèidòngsuìnányán ?”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号