导航

世说新语拼音版轻诋第二十六原文注音

2022-01-23 13:12:11

shìshuōxīn · qīng
  wángtàiwèiwènméizi :“ shūmíngshìxiāngtuīzhòng ?” méiyuē :“ yǒumíngshìzhōngwàng ?”
  yuánguīzhōurén :“ zhūrénjiējūnfāng 。” zhōuyuē :“ ? wèi ?” yuē :“ ěrlìngěr !” zhōuyuē :“ nǎihuàyántáng西 。”
  shēngōngyún :“ rénwèiyuánguīmíngshìxiōngzhōngcháisāndǒu 。”
  gōngquánzhòngqīngwánggōngzàishítouwángzàichéngzuòfēngyángchénwángshānchényuē :“ yuánguīchénrén !”
  wángyòujūnshǎoshíshènzàijiāngjūnwángèrgōnghòuláiyòujūn便biànjiāngjūnliúzhīyuē :“ ěrjiākōngyuánguīsuǒnán ?”
  wángchéngxiàngqīngcàigōngyuē :“ ānqiāngòngyóuluòshuǐbiānchùwényǒucàichōngér ?”
  chǔtàichūjiāngchángdōngzhìjīnchāngtíngzhōngháoyòuyàntíngzhōngchǔgōngsuīyǒuchóngmíngshízàoxiāngshíbiéchìzuǒyòuduōmíngzhīshǎozhùzòngzhījìnzhé使shǐzhōngshíchǔgōngyǐnshǒugòngyún :“ chǔ !” shìzuòjīngsànlángbèi
  wángyòujūnzàinánchéngxiàngshūměitànzizhílìngyún :“ ( quǎntún )、 huánsuǒ 。”
  chǔtàinánxiàsūnchángchuánzhōngshìzhīyánliúzhēnchángsūnliúyīnfěngyǒngyuē :“ rénzhīyúnwángbāngguótiǎncuì 。” chǔyuē :“ zhēnchángpíngshēngchángxiāngshùérqīngjīnzuòmiànxiàngrén !” sūnhuíxiàngchǔyuē :“ qīngdāngniàn !” shíxiánxiàocáiérxìng
  xièzhèn西shūyīnyángzhōuwèizhēnchángqiúkuàiyīnyuē :“ zhēnchángbiāotóngxiázhīzhěchángwèi使shǐjūnjiàngjiēwéishènnǎiwéizhīchí ?”
  huángōngluòguòhuáijiànběijìngzhūliáoshǔdēngpíngchénglóutiàozhǔzhōngyuánkǎirányuē :“ suì使shǐshénzhōuchénbǎiniánqiūwángzhūrénrèn !” yuánérduìyuē :“ yùnyǒufèixīngzhūrénzhīguò ?” huángōnglǐnránzuòwèizuòyuē :“ zhūjūnwénliújǐngshēng ? yǒuniúzhòngqiānjīndànchúdòushíbèichángniúzhòngzhìyuǎncéngruòléiwèijīngzhōupēngxiǎngshìshíchēngkuài 。” kuàngyuánzuòhàiyuánshī
  yuántāotóngzàihuángōnghuángōngměiyóuyànzhémìngyuányuánshènchǐzhīhéngtànyuē :“ gōngzhīhòuwèiróngguóshì ! tāojiānzhī ?”
  gāoróuzàidōngshènwéixièrénsuǒzhòngchūwèiwángliúsuǒzhīrényuē :“ jìnjiàngāoróuzòuránwèiyǒusuǒ 。” zhēnchángyún :“ zàipiānqīngzàijiǎo ( jiǎoruò ) zhōngwéirénzuòlùn 。” gāoróuwénzhīyún :“ jiùsuǒqiú 。” rényǒuxiàngzhēnchángxuéyánzhězhēnchángyuē :“ shízhě 。” rányóuyànyóuzhūrénshū :“ yàoān ?” ānzhěgāoróu
  liúyǐnjiāngbīnwángshūsūnxīnggōngtóngzuòjiāngwángyǒuxiāngqīngbīnshǒushèshūyún :“ !” shènqiángliúyǐnwèi :“ shìchēn ? fēishìchǒuyánshēngzhuōshìzhān 。”
  sūnchuòzuòlièxiānshāngqiūzizànyuē :“ suǒ ? dàifēizhēnzhūtǎngfēngyúnwèilóngshū 。” shírénduōwéinéngwánglántiánrényún :“ jìnjiànsūnjiāérzuòwéndàozhēnzhū 。”
  huángōngqiānzhāngtuòdìngzhīsūnchángshàngbiǎojiànshènyǒuhuánjiànbiǎoxīnér忿fènwéilìngrénzhìsūnyún :“ jūnxúnsuìchūérqiángzhīrénjiāguóshì ?”
  sūnchángxiōngjiùxiègōng宿yánzhìkuǎnliúrénzàihòutīngzhīwénxiègōngmínghuánwèn :“ zuó ?” liúduìyuē :“ wángxiōngménwèiyǒubīn !” xièshēnyǒukuì
  jiǎnwénxuángòngyún :“ jūnqīnwéinán 。” jiǎnwén便biànhòuéryányuē :“ xuánzhì !”
  xièwàn寿shòuchūnbàihòuháishūwángyòujūnyún :“ cán宿 。” yòujūntuīshūyuē :“ tāngzhījiè 。”
  càijiēlàichuánsūnxīnggōngtīngzhènqiěbǎizhéwángyòujūnwénchēnyuē :“ sān寿shòuyuèhuǐdiàosūnjiāérzhé 。”
  wángzhōnglánglíngōngjuéxiāngwángwèilíngōngguǐbiànlíngōngdàowángyún :“ zhùyánqià ,( ) dānxiézuǒzhuànzhúzhèngkāngchéngchēhòuwènshìchéngòunáng !”
  sūnchángzuòwángzhǎngshǐlěiyún :“ jiāofēishìxīnyóuchéngshuǐtóngxuánwèi 。” wángxiàojiànyuē :“ cáishìxùnwángzhìrénzhōuxuán !”
  xiètàiwèizizhíyuē :“ zhōnglángshǐshìyǒuqiānzǎi !” chēyuē :“ zhōnglángjīnbàowèiyǒu ?”
  dàochàxiègōngyuē :“ péilángyún :‘ xièānwèipéilángnǎièdewéiyǐnjiǔ ?’ péilángyòuyún :‘ xièānzhīdàolínjiǔfānggāozhīxiànglüèxuánhuángjùn 。’” xiègōngyún :“ dōuèrpéiwèiěr !” shènwéihǎoyīnchéndōngtíngjīngjiǔxiàdōuxiàshǎngcáizhíyún :“ jūnnǎizuòpéishìxué !” línsuìfèijīnshíyǒuzhějiēshìxiānxiěxiè
  wángběizhōnglángwèilíngōngsuǒzhīnǎizhùlùnshāménwéigāoshìlùnlüèyún :“ gāoshìzàizòngxīndiàochàngshāménsuīyúnwàifǎngèngshùjiàofēiqíngxìngzhīwèi 。”
  rénwènchángkāng :“ zuòluòshēngyǒng ?” yuē :“ zhìzuòlǎoshēng !”
  yīnhéngbìngshìxièzhèn西wàisūnyīnshǎoérměituīchángxiègōngxiègōngshúshìyīnyuē :“ ācháozhèn西 。” shìxiàshēngyuē :“ dìng ?” xiègōngyún :“ cháojiázhèn西 。” yún :“ jiázuòjiàn ?”
  jiùhánkāngjiāngzhǒufēng
  hóngpànláiguīguóxiètàiměijiājiēyǐnhóngyǒucáiduōhǎoshàngrénzuòshàngzhézhīzhěshìwángyóuláitài使shǐgòngyóuzhíshúshìliángjiǔhuítàiyún :“ jìngrén !” hóngcánér退tuì
  zhīdàolíndōngjiànwángyóuxiōngháirénwèn :“ jiànzhūwáng ?” yuē :“ jiànqúnbáijǐngdànwénhuànshēng 。”
  wángzhōnglángxuánwéilángzhòngyuē :“ xiāngwánghǎoshì使shǐāzàizuò 。”
  wángxīngdàowèixièwàngcàihuòhuòshīyīngshī
  huánnánjùnměijiànrénkuàizhéchēnyún :“ jūndeāijiādāngzhēngshí ?”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号