导航

世说新语拼音版容止第十四原文注音

2022-01-23 13:18:06

shìshuōxīn · róngzhǐ
  wèijiàngjiànxiōng使shǐxínglòuxióngyuǎnguó使shǐcuīguīdàizhuōdāochuángtóulìngjiàndiéwènyuē :“ wèiwáng ?” xiōng使shǐyuē :“ wèiwángwàngfēichángránchuángtóuzhuōdāorénnǎiyīngxióng 。” wèiwénzhīzhuīshā使shǐ
  píngshūměi姿miànzhìbái ; wèimíngfěnzhèngxiàyuètāngbǐngdànhànchūzhūshìzhuǎnjiǎorán
  wèimíng使shǐhòumáocéngxiàhóuxuángòngzuòshírénwèijiānjiāshù ”。
  shírénxiàhóutàichūlǎnglǎngyuèzhī怀huáiānguótuítángshānzhījiāngbēng ”。
  kāngshēnchángchǐcùnfēng姿xiùjiànzhětànyuē :“ xiāoxiāoshuǎnglǎngqīng 。” huòyún :“ sōngxiàfēnggāoéryǐn 。” shāngōngyuē :“ shūzhīwéirényányánruòsōngzhī ; zuìkuǐéruòshānzhījiāngbēng 。”
  péilìnggōng :“ wángānfēngyǎnlànlànyánxiàdiàn 。”
  pānyuèmiàoyǒu姿rónghǎoshénqíngshǎoshíxiétánchūluòyángdàorénzhěliánshǒugòngyíngzhīzuǒtàichōngjuéchǒuxiàoyuèyóuáoshìqúngòngluàntuòzhīwěidùnérfǎn
  wángróngmàozhěngmiàotánxuánxiàzhuōbáibǐngzhǔwěishǒudōufēnbié
  pānānrénxiàhóuzhànbìngyǒuměiróngtóngxíngshírénwèizhīlián ”。
  péilìnggōngyǒujùnróng姿dànyǒuzhìkùnhuì使shǐwángwǎngkànpéifāngxiàngwénwáng使shǐzhìqiánghuíshìzhīwángchūrényuē :“ shuāngshǎnshǎnruòyánxiàdiànjīngshéntǐngdòngzhōngxiǎoè ”。 míngshìchuányuē :“ kǎibìngkùnzhàoqiǎnhuángménlángwángshěngzhīkǎihuímóushǔyún :‘ jìngwèixiāngshí 。’ huántànshénjùn 。”
  yǒurénwángróngyuē :“ yánzhuózhuózhīzàiqún 。” yuē :“ jūnwèijiàněr !”
  péilìnggōngyǒujùnróngtuōguānmiǎnluàntóujiēhǎoshírénwéirén ”。 jiànzhěyuē :“ jiànpéishūshānshàngxíngguāngyìngzhàorén 。”
  liúlíngshēnchángliùchǐmàoshènchǒucuìéryōuyōuxínghái
  piàowángshìwèijièzhījiùjùnshuǎngyǒufēng姿jiànjièzhétànyuē :“ zhūzàijuéxínghuì !”
  yǒurénwángtàiwèiānfēngjiāngjūnchéngxiàngzàizuò ; wǎngbiéjiànyìnpíngziháirényuē :“ jīnzhīxíngchùjiànlínlángzhū 。”
  wángchéngxiāngjiànwèiyuē :“ rányǒuléixíngsuīzhōngdiàochàngruòkānluó 。”
  wángjiāngjūnchēngtàiwèi :“ chùzhòngrénzhōngzhūzàishíjiān 。”
  zisōngchángmǎnchǐyāodàishíwéituíránfàng
  wèijiècóngzhāngzhìxiàrénjiǔwénmíngguānzhěqiángjièxiānyǒuléikānláosuìchéngbìngérshírénwèikànshāwèijiè ”。
  zhōuréndàohuánmàolún :“ qīnluòxiàorén 。” huòyúnxièyòuyán
  zhōuhóushuōwángzhǎngshǐxíngmàowěi怀huáiyǒugàibǎoéryòngzhīzuòzhū
  shìshǎojiànwèijūnchángyún :“ rényǒumáozhàngxiàxíng 。”
  shítoushìcháotíngqīngwēnzhōngwénkāngtóutáogōngqiújiùtáogōngyún :“ mìngjiànqiějùnzuòluànxìnyóuzhūzhūxiōngxiètiānxià 。” shízàiwēnchuánhòuwénzhīyōubiéwēnquànjiàntáoyóuwèinéngwǎngwēnyuē :“ gǒusuǒqīngdànjiànzhīyōu !” fēng姿shénmàotáojiàn便biàngǎiguāntányànjìngàizhòngdùnzhì
  tàiwèizàichāngqiūjiājǐngqīng使shǐyīnhàowángzhīzhīdēngnánlóuyǒngyīndiàoshǐqiúwénhándàozhōngyǒushēngshèndìngshìgōngéérzuǒyòushírénláizhūxiánzhīgōngyún :“ zhūjūnshǎozhùlǎochùxīngqiǎn !” yīn便biànchuángzhūrényǒngxuèjìngzuòshènderènhòuwángshǎoxiàchéngxiàngyánshìchéngxiàngyuē :“ yuánguīěrshífēngfànxiǎotuí 。” yòujūnyuē :“ wéiqiūcún 。”
  wángjìngyǒuměixíngwènxùnwánggōngwánggōngjiānyuē :“ āhèncáichēng !” yòuyún :“ jìngshìshìwánggōng 。”
  wángyòujūnjiànhóngzhìtànyuē :“ miànníngzhīyǎndiǎnshénxiānzhōngrén 。” shírényǒuchēngwángzhǎngshǐxíngzhěcàigōngyuē :“ hènzhūrénjiànhóngzhìěr !”
  liúyǐndàohuángōngbìnfǎnwèiméishíléngshìsūnzhòngmóuxuānwángliúrén
  wángjìnglúnfēng姿zuòshìzhōngjiāshòuhuángōnggōngcóngménhuángōngwàngzhīyuē :“ yǒufèngmáo 。”
  língōngdàowángzhǎngshǐ :“ liǎnjīnzuòláixuānxuānsháo !”
  shírénwángyòujūn :“ piāoyóuyúnjiǎoruòjīnglóng 。”
  wángzhǎngshǐchángbìngqīnshūtōnglíngōngláishǒuménrénzhīyuē :“ rénzàiméngǎn 。” wángxiàoyuē :“ língōng 。”
  huòfāngxièrénnǎizhòngzhěhuányuē :“ zhūjūnqīngdàorénjiǎoběichuāngxiàtányǒutiānzhēnrénxiǎng 。”
  wángzhǎngshǐwéizhōngshūlángwǎngjìngěrshíxuězhǎngshǐcóngménwàixiàchēshàngshūzhùgōngjìngyáowàngtànyuē :“ shìzhōngrén !”
  jiǎnwénzuòxiāngwángshíxiègōnggònghuánxuānwángxúnxiānzàinèihuánwáng :“ qīngchángjiànxiāngwángzhùzhàng 。” èrhuánwèiwángyuē :“ dìng ?” wángyuē :“ xiāngwángzuòránzhànruòshénjūngōngwànzhīwàngránshèdeméi ?”
  hǎi西shízhūgōngměicháocháotángyóuàn ; wéikuàiwángláixuānxuānzhāoxiá
  xièchēdàoxiègōng :“ yóunǎigāochàngdàngōngzuòniǎnlài便biànyǒuqǐnchùshānxián 。”
  xiègōngyún :“ jiànlíngōngshuāngyǎnànànmínghēi 。” sūnxīnggōngjiànlíngōng :“ léngléngshuǎng 。”
  chángrénzhūzhùtíngzhōng宿zhūxiānshàngjiànqúnxiǎomǎndōuxiāngchángrényuē :“ shìguānzhī 。” nǎizhàngjiāngxiǎoérshǐménzhūwàngshén姿shí退tuì
  yǒuréntànwánggōngxíngmàozhěyún :“ zhuózhuóchūnyuèliǔ 。”
PS:以上拼音由程序生成,个别多音字可能不准确,欢迎指正。

世说新语网闽ICP备2020022791号